1869. évi XV. törvénycikk indokolása

a magyar sorhadi csapatokhoz és a hadtengerészethez 1870. évre szükséges ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában * 

Általános indokolás

A véderőről szóló 1868. XL. törvénycikk létrejötte óta sem a világhelyzetben, sem a monarchia beléletében eleddig sem mutatkozván semmi oly változás, a mi a sorhadnak (hadi tengerészetnek) törvényileg szabályzott létszámra emelése végett évenként szkséges ujoncz- és póttartaléki illetékeknek 1870-ben is kiállitását elengedhető tenné; az 1869-ik évi I-ső törvénycikk által 39,339 főben megállapitott ujonczjutalék, s annak 3934 főnyi póttartaléka azon évben is kiállitandó lesz.

Minthogy az ujonczozás rendes idénye felett a véderőről szóló törvény 31-ik, a felhivandó korosztályok tekintetében pedig ugyanezen törvény 32. §-a amugy is tüzetesen rendelkezik, annak különös felemlitése, hogy 1870-ben az ujonczozás január hó 15-én veszi kezdetét és márczius 15-én fejezendő be, továbbá, hogy az 1850-, 1849- és 1848-ban született ifjak hivandók fel, feleslegessé válik.


  Vissza az oldal tetejére