1871. évi XXXII. törvénycikk

az első folyamodásu kir. törvényszékek és járásbiróságok életbeléptetéséről * 

1. § Az első folyamodású kir. törvényszékek száma egyelőre 102-ben, a járásbiróságoké pedig 360-ban állapittatik meg.

Ezen törvényszékek és járásbiróságok székhelyeinek kijelölése, területköreik meghatározása és a járásoknak a törvényszéki kerületbe való beosztása a ministeriumra bizatik.

2. § Bányaügyekben birói hatósággal egyes törvényszékek ruházandók fel. Azokat s azoknak bányabirósági területkörét egyelőre a ministerium határozza meg.

3. § A sajtó után elkövetett és esküdtszék elé utalt büntetendő cselekmények fölött birói hatósággal szintén egyes törvényszékek ruházandók fel. Ezen törvényszékeket és azoknak sajtóbiróságai területkörét is a ministerium határozza meg.

4. § Ha valamely a ministerium által kijelölt törvényszék vagy járásbiróság, akár a helyiségek hiánya, akár pedig az ezek megszerzésére s átalakitására megkivántató hosszabb idő, vagy rendkivüli költség miatt nem volna azonnal életbe léptethető: annak hatáskörét az igazságügyminister ideiglenesen egy más szomszéd törvényszékre, illetőleg járásbiróságra ruházhatja át.

5. § Mind a törvényszékeknek, mind pedig a járásbiróságoknak területkörei mindenesetre olykép kerekitendők ki, hogy azoknak minden egyes részei egymással közvetlen kapcsolatban álljanak.

6. § A ministerium utasittatik, hogy a törvényszéknek és járásbiróságnak általa megállapitandó székhelyeit és területköreit a szervezés befejezte után beczikkelyezés végett a törvényhozásnak jelentse be.

7. § Az igazságügyminister az első folyamodású kir. biróságok tettleges működésének megkezdésétől számitandó két év lefolytával pontos statistikai adatokat fog a törvényhozás elé terjeszteni minden egyes törvényszék és járásbiróság ügyforgalmáról: hogy azok alapján akkor a törvényhozás mind a biróságok számát, mind azok kerületét és beosztását, mind pedig a birói létszámot véglegesen megállapithassa.

8. § Az első folyamodásu kir. törvényszékek, ügyészségek és járásbiróságok személyzetének járandóságai következőleg állapittatnak meg:

I. Fizetések Buda-Pesten Fizetés Lakbér Tiszti pótlék Ruha illetmény
Elnök 4000 600
Alelnök 3000 500
Ülnök 2000 400
Járásbiró 2000 400
Aljárásbiró 1500 300
Törvényszéki jegyző 1200 200
Törvényszéki jegyző II-ik osztályu 1000 200
Iroda-igazgató 1200 300
Telekkönyv-vezető 1200 300
Telekkönyv-vezető II. osztályu 1000 300
Segédtelekkönyv-vezető 800 200
Irodatiszt 800 200
Irnok 600 150
Fogház-felügyelő 800 -
Szolga 350 60
Szolgasegéd 240 50
Rabfelügyelő 350 60
Börtönőr 240 40
Szolgák, szolgasegédek, rabfelügyelők és börtönőrök ruházatára egyenként - - - 50
Kir. ügyész 2000 400 500
Alügyész 1500 300 300
II. Fizetések a vidéken Fizetés Lakbér Tiszti pótlék Ruha illetmény
Törvényszéki elnök 2400 300
Törvényszéki ülnök 1500 200
Járásbiró 1500 200
Aljárásbiró 1000 200
Törvényszéki jegyző 900 150
Törvényszéki jegyző II-ik oszt. 800 150
Iroda-igazgató 900 150
Iroda-igazgató II. osztályu 800 150
Telekkönyv-vezető 1000 200
Telekkönyv-vezető II. osztályu 900 200
Telekkönyv-vezető III. osztályu 800 200
Segéd-telekkönyv-vezető 700 100
Segéd-telekkönyv-vezető II. osztályu 600 100
Irodatiszt 700 100
Irodatiszt II. osztályu 600 100
Irnok 500 100
Fogház-felügyelő 500 -
Szolga 350 40
Szolga II. osztályu 300 40
Szolgasegéd 240 40
Rabfelügyelő 300 40
Börtönőr 240 40
Szolgák, szolgasegédek, rabfelügyelők és börtönőrök ruházatára egyenként - - - 50
Kir. ügyész 1500 200 300
Alügyész 1000 200 300

9. § Az első folyamodásu törvényszékek, ügyészségek és járásbiróságok részére a következő átlagok állapittatnak meg:  * 

A) A törvényszékek és ügyészségek

frt
1. Pest részére házbér (ideértve a kereskedelmi és váltótörvényszékeket is) 30,000
2. Buda részére házbér 10,000
3. 100 vidéki törvényszék részére egyenkint 1000 frttal házbér 100,000
4. Törvényszéki gyakornokok- és dijnokokra 61,800
5. Iroda-szükségletekre 154,500
6. Rabtartási költségekre 480,000
7. Fogházi fütés-, világitás- és tisztitásra 30,000
8. Bűnvádi eljárási költségekre 102,000
9. Fogházi orvosok részére összesen 50,000
10. 6 kerületi törvényszéki orvos részére 10,000
11. Fogházi lelkészek részére 10,000
12. Hivatalos utazásokra 15,000
13. Nyomtatványokra 15,000

B) Járásbiróságok

frt
14. 360 járásbiróság részére házbér 144,000
15. 360 járásbiróság gyakornokai- és dijnokaira 108,000
16. Irodai szükségletekre 108,000
17. Rabtartási költségekre 180,000

C) Jutalmazások és segélyezések

frt
18. Bűnvádi eljárási költségekre 72,000
19. A törvényszékek részére 30,900
20. A járásbiróságok részére 36,000
21. Az ügyészségek részére 10,200

D) Rendkivüli szükségletek

frt
22. Butor és felszerelés a törvényszékek számára 103,000
23. A járásbiróságok számára 108,000
24. Az ügyészség részére 20,400
25. Rendezési általános költségekre 200,000
Összesen 2.185,800

10. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyi minister bizatik meg.