1871. évi LVIII. törvénycikk

a jövedelemadóról szóló 1868:XXVI. és 1870:LI. tc. hatályának meghosszabbitásáról és a jövedelemadó-szabályok 82., 83. §-ainak értelmezéséről, illetőleg módositásáról * 

1. § A jövedelemadóról szóló 1868:XXVI. tc. ugyszintén a jövedelemadó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban lévő szabályok az 1870. XLIX. törvénycikkben, valamint a következő §-ban foglalt értelmezéssel, illetőleg módositással együtt az 1872-dik év végéig érvényben tartatnak.

2. § A jövedelemadó kezelésére nézve gyakorlatban lévő szabályok 83-dik §-a érvényen kivül helyeztetik, a 82-dik § b) pontja pedig ennek folytán e következő rendelettel bővittetik:

Részvénytársulatoknál az első osztályu jövedelmek bevallásánál a kiadás rovatában a nyers jövedelemből le nem vonhatók:

a külön törvény által jövedelmi adómentességben nem részesitett elsőbbségi kötvények és jelzáloggal biztositott tőkék kamatjai, a mennyiben ez utóbbiakra nézve kiderülne, hogy az illető hitelezők jövedelmi adóbevallásaikba ezeket be nem vonták.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére