1871. évi LXI. törvénycikk

a bor- és husfogyasztási adótörvény és szabályok módositása, és ezek érvényének meghosszabbitása iránt * 

1. § A bor- és husfogyasztás megadóztatásáról szóló 1868:XVII. tc., valamint ezen adó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban álló szabályok és árszabások az 1868:XXXV. és 1870:LVI. törvénycikkekben foglalt módositásokkal, nemkülönben a husfogyasztásra vonatkozó szabályok 83. és 84. §-ainak alább következő módositásával együtt 1872-ik év végéig érvényben tartatnak.

2. § Ha az egyik beszedési körből a másikba olyan hus szállittatik, mely után a fogyasztási adó a kincstárnak, vagy a husfogyasztási adóra nézve kiegyezkedett községnek vagy fogyasztási adóbérlőnek már lefizettetett, és mind a két beszedési kör ugyanazon árszabási osztály alá tartozik, ilyen hus ujra fogyasztási adó alá nem vettethetik.

3. § Ha azon beszedési kör, melybe a hus szállittatik, magasabb árszabási osztályban áll, mint az, a melyikből kiszállittatott, akkor csak az adótöbblet lesz ráfizetendő.

4. § Annak hiteles bizonyitékául, hogy a fogyasztási adó már egy másik beszedési körben lefizettetett, azon fizetési adóbárczák szolgálnak, melyeket kincstári pénztárak, vagy az adószedéssel megbizott kincstári közegek az e végre fennálló pénztári szabályok értelmében állitanak ki.

5. § Ha azon beszedési körben, melyből a már ott megadóztatott hus más beszedési körbe vitetik ki, ezen fogyasztási adó szedése a község vagy bérlő által kezeltetik, köteles a kiszállitó, ha a husnak a másik beszedési körbe való adómentes beszállitására igényét meg kivánja óvni, a kiszállitandó hus mennyiségét a községi előljáróságnál bejelenteni, azt általa megméretni, az azért járó fogyasztási adót letéteményezni, és a községi elöljáróságtól magának mind a hus mennyiségéről, mind a községi előljáróságnál letétkép lefizetett adóösszegről, mind végre arról, hogy a hus a beszedési körből valósággal kiszállittatott, hiteles alakban kiállitott bizonyitványt venni, melyet a másik beszedési körben, hová a hus bevitetik, mind az adókezelő kincstári közeg, mind a kiegyezkedett község, mind végre az adóbérlő fizetés helyett elfogadni köteles, és az ily bizonyitványokkal fedezett hus mennyiségére nézve a beszállitót adófizetésre ujból nem kötelezheti.

6. § A kincstári pénztárak és közegek, valamint a községi előljárók tartoznak a náluk befizetett vagy letéteményezett adóösszeget a 4-dik §-ban emlitett kincstári adóbárcza vagy az 5. §-ban emlitett községi bizonyitvány előmutatójának, a hus kiszállitása napjától számitandó 30 nap alatt, a bárcza vagy bizonyitvány visszatartása mellett kifizetni. Később támasztott igények figyelembe nem vétetnek, és az emlitett határidő alatt fel nem vett adóösszegek a kincstár, község vagy bérlő javára esnek, ahhoz képest, a mint a beszedési körben az adószedést a kincstár, a község vagy bérlő kezeli.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére