1871. évi LXV. törvénycikk

az 1872. évi január és február hóban viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar korona országaiban jelenleg fennálló adókra és államjövedékekre vonatkozó összes törvényeket, azoknak időközben bekövetkezhető módositásaival, az 1872. évi február hó végéig érvényben tarthassa, s az azok alapján befolyó adókból és egyéb bevételekből az állam szükségletét a következő szakaszban meghatározott módon fedezhesse.

2. § Az igazságügyministeri tárcza költségvetésében előforduló kiadásokra nézve a képviselőház megállapodásai,

a határőrvidék és Bellovár megye szükségletére nézve a képviselőház pénzügyi bizottságának az 1872-dik évi államköltségvetésről szóló jelentésében foglalt javaslatai szolgálnak zsinórmértékül.

A törvényhatóságok közigazgatási költségeire, és pedig a szoros értelemben vett magyarországi törvényhatóságok közigazgatási költségeire és árva- s gyámhatósági kiadásaira 3,822.778 frtnak,

az erdélyi törvényhatóságok közigazgatási kiadásaira 418,540 frtnak,

árva- és gyámhatósági kiadásaikra 70,042 frtnak,

a királyföldi hatóságok részére pedig 199,324 frtnak,

két tizenkettedrésze tétessék folyóvá.

Ezen összegekben az illető törvényhatóságok az 1870-dik évben közigazgatási czimen nyert javadalmazásuk arányában részesülnek.

Minden egyéb kiadási tételre nézve az 1871-dik évi államköltségvetésről szóló 1871:X. tc. rendeletei szolgálnak zsinórmértékül.

3. § Az ezek folytán teendő költségek az 1872-dik évi államköltségvetés keretébe lesznek beillesztendők.

4. § Jelen törvény hatálya az 1872-dik évi államköltségvetésről szóló törvény kihirdetése napján megszünik.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére