1871. évi LXVIII. törvénycikk

az 1871:XXXI. tc. életbeléptetésére szükséges intézkedésekről * 

1. § A királyi vegyes biróságoknak az 1870. XV. tc. a) pontjában megállapitott felebbviteli birósági illetősége a pesti királyi táblára ruháztatik.

2. § A pesti királyi elsőfolyamodásu váltótörvényszék előtt, ennek feloszlatásáig illetékesen meginditott azon perekben, melyekre a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknek hatásköre, az 1871:XXXI. tc. 26. § a) pontja szerint jövőre nem terjed ki, az illetőség a további eljárásra nézve is a budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszékre ruháztatik.

3. § A feloszlatandó biróságok előtt folyamatban levő polgári és bünügyekben, a perenkivüli birói eljárás tárgyát képező ügyekben törvény által meghatározott vagy biróilag kitüzött határidők és határnapok, ha 1872. évi január 1-ső napjáig le nem jártak, azokra nézve az 1872. évi január 1-től január 31-ik napjáig lefolyó idő számitásba nem vétethetik.

Azon bűnvádi ügyekre nézve, melyek a Szegeden jelenleg működő delegált biróság előtt folyamatba tétettek vagy a már meginditott vizsgálatok alapján folyamatba fognak tétetni, az illetőség az aradi kir. törvényszékre ruháztatik.

4. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére