1872. évi IV. törvénycikk

a határőrvidék után vállalandó közös költségek hozzájárulási arányáról * 

Miután a magyar korona országaihoz tartozó határőrvidék egy része jelenben a katonai kormányzat alól a polgáriba vétetik át, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok ministeriuma s a magyar ministerium közt a határőrvidék után vállalandó közös költségek hozzájárulási arányáról egyezmény köttetett. Ezen egyezségi javaslat az osztrák birodalmi tanács által azon fentartással fogadtatott el, hogy a polgárositás alól egyelőre a sichelburgi kerület és marienthali község kivétessék, s ezen területeket illetőleg egyidejüleg keresztülviendő határszabályozásnál a krajnai herczegség igényei tekintetbe vétessenek és ezen határszabályozás a birodalmi tanács jóváhagyása alá terjesztessék. Miután e fentartás következtében a magyar országgyülés is beleegyezett abba, hogy a nevezett kerület és község polgárositása egyelőre függőben tartassék s a kivánt határszabályozás mielőbb keresztülvitessék és részéről is fentartotta, hogy a határszabályozás a magyar országgyülés jóváhagyása alá terjesztessék: a mondott egyezmény Ő császári és apostoli királyi Felsége szentesitésének hozzájárultával ezennel az ország törvényei közé iktattatik; előre is kimondatván, hogy az emlitett területek hovátartozósága iránti határozat, ezen egyezségben megállapitott hozzájárulási arányt, semmi esetre sem fogja megváltoztatni.

Ezen egyezség szövege a következő:

1. § A két varasdi határőr-ezred, továbbá Zengg és Sziszek községek, az 1871-ik év folytán polgári kormányzat alá helyeztetvén, ezen terület után az 1872-ki év január hó 1-étől kezdve az 1867. XII. törvénycikkben (a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országokra nézve pedig az 1867. évi deczember 21-én kelt törvényben) közöseknek elismert államügyek terheihez a magyar államkincstár oly módon fog járulni, hogy az évenkint megállapitandó közös költségek négy tized százaléka vétetik a magyar állam terhére számitásba, s az ezen levonás után fenmaradó összeg fog a magyar korona országai és Ő Felsége többi országai közt, az időnkint megállapitott járuléki arány szerint felosztatni.

2. § Midőn a határőrvidék többi része is polgári kormányzat alá helyeztetik, a magyar kincstár a közöseknek ismert államügyek terheihez további egy és hattized százalékkal járuland ugyan oly módon, mint a jelen egyezmény 1-ső §-ában megállapittatott, akkép t. i., hogy a közös költségek évenkint megállapitandó összegéből előbb a 2% járulék a magyar állam terhére számitásba vétetik, és az ennek levonása után fenmaradandó összeg fog a magyar korona országai és Ő Felsége többi országai közt az időnkint törvényesen megállapitott járuléki arány szerint felosztatni.

3. § Jelen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére