1872. évi V. törvénycikk

a megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fedezéséről * 

1. § A megyék, a jász-, kun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek, Kővár vidéke, a székelyszékek, Fogaras és Naszód vidéke közigazgatási árva- és gyámhatósági kiadásaira, valamint a királyföldi hatóságoknak adjutum salariale czimen járó államsegélyül 1872-ben a 2-ik és 3-ik §-okban foglalt összegek az állampénztárból fognak kiszolgáltatni.

2. § Az 1. §-ban elősorolt törvényhatóságok számára - az erdélyiek kivételével - 1872. évi közigazgatási és árva- s gyámhatósági

kiadásaikra 3. 822,778 frt
az erdélyi törvényhatóságok közigazgatási kiadásaira 418,540 frt
árva- és gyámhatósági kiadásaikra 70,042 frt
állapittatik meg, mely összegek a királyföldi hatóságoknak a 3. § értelmében nyujtandó 199,324 frt
államsegélylyel együtt 4. 510,684 frtot

tesznek.

Ezen összeg az illető törvényhatóságok között ugy fog felosztatni, hogy - az erdélyiek kivételével - mindenik annyit kapjon, a mennyit az 1870-dik évben közigazgatási czimen nyert; az erdélyi megyék, vidékek és székelyszékek pedig ezenkivül még azon összegeket, a melyek kebelükben 1870-ben árva és gyámhatósági költségekre fordittattak.

A királyföldi hatóságokról e részben a 3-ik § rendelkezik.

Minden egyes törvényhatóságnak a részére járó illetmény megfelelő havi részletekben előre lesz kiszolgáltatandó.

3. § A királyföldi hatóságok részére eddigelé az államkincstárból kirendelt, s az 1870. évi költségvetés szerint 199,324 forintban megállapitott államsegélyre nézve felhatalmaztatik a belügyminister, hogy a törvénykezési szervezet életbeléptetése után ezen államsegélyből csak a közigazgatási árva- és gyámhatósági kiadásoknak megfelelő részt tegye folyóvá.

4. § Jelen törvény végrehajtásával a pénz- és belügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére