1872. évi IX. törvénycikk

a budapesti indóházakat összekötő vasut létesitése tárgyában * 

1. § A Budapesten létező vasuti indóházak összekötése czéljából egy gőzmozdonyu vasutnak és az e vasut számára szükséges állandó vasuti hidnak nemkülönben egy rendezési és egy személyfelvételi pályaudvarnak a bemutatott tervek szerint, a csepel-szigeti szárnyvonal kihagyásával, államköltségen leendő épitése elrendeltetik.

2. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy az e czélra szükséges 8.750,000 o. é. forintnyi költségeket, a munkálatok teljesitésének arányában az 1872-ik s következő évi költségvetések terhére igénybe vehesse.

3. § A ministerium utasittatik ennek folytán, hogy a szükséges területek kisajátitása, valamint az épités kivitele iránt a megfelelő intézkedéseket olykép tegye meg, hogy az 1. §-ban felsorolt összes munkálatok a jelen törvény jogerejüvé váltától számitott 3 év alatt befejeztessenek és a közforgalomnak adassanak át.

4. § E törvény végrehajtásával a közmunka- s közlekedési és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére