1872. évi X. törvénycikk

a gömöri iparvasutak hálózatának kiegészitéséről * 

1. § Az 1871:XXXVII. tc. által épittetni elrendelt gömöri iparvasutak hálózatának kiegészitéseül felhatalmaztatik a ministerium:

a) a tiszolcz-rhóniczi és

b) a tiszolcz-vashegyi iparvasutnak a következő módozatok mellett kiépitésére.

2. § A ministerium utasittatik, hogy a nevezett vonalak létesitésére szükséges intézkedéseket tegye meg, a megkivántató területeket törvényszabta módon sajátitsa ki, és az épitést ezen törvény hatályba lépte napjától számitandó egy év alatt lehetőleg hajtsa végre.

3. § A pálya épitésére s üzletképes állapotba helyezésére szükséges munkálatok a következő rendszabályok szerint foganatositandók.

a) Álépitmény

A pálya alépitménye egy vágányra állitandó elő, s ehhez képest a terület kisajátitása egyelőre annyi térfogatra szoritandó, a mennyi egy egynyomu sinuthoz, nemkülönben a kitérőkhöz s állomásokra megkivántatik.

A legnagyobb emelkedés 1000 méterre 27 méter lehet.

A kanyaródásoknak a tiszolcz-rhóniczi vonalon 60, a tiszolcz-vashegyi vonalon 40 méternél kisebb félátmérővel nem szabad birniok.

A pálya koronaszélessége ott, hol a sinek a talpfán feküsznek, 2,4 méterre határoztatik.

A kövecságy előállitásánál szabályul szolgáljon, hogy a talpfák alatt legalább egy 0. 1 méter vastagságu kavicsréteg legyen.

A műépitmények kivétel nélkül fából lesznek előállithatók.

b) Felépitmény

A vágány szélessége 75 centiméternél keskenyebb nem lehet.

A sinek folyó méterenként kell, hogy legalább 28.6 vámfont sulylyal birjanak.

A talpfák kizárólag tölgyfából vagy vörös fenyőből (Lärchenholz) készitendők.

A nyilt pályának és állomások sinutainak előállitásához szükséges felépitmény-anyagokon kivül ezeknek még egy százaléka, valamint minden 25 kitérő után legalább egy teljes kitérő és keresztvágányszerkezet is, az ahhoz szükséges talpfákkal együtt, mint tartalék-anyag, az épitési alapból állitandó elő.

c) Épületek, pályaelzárás, jelzések

Az épületek kivétel nélkül fából is, mindazonáltal kőalapzattal állithatók elő.

A pályaelzárás és a jelzések (1870:XXXII. tc. 5. §) a bánréve-nádasdi iparvasuton alkalmazandó szabályok szerint lesznek berendezendők.

d) Állomások

A tiszolcz-rhóniczi vonalon a tiszolczi csatlakozási állomáson kivül legalább 4, s ezek közül szintén a tiszolczin kivül 2 vizállomás, a tiszolcz-vashegyi vonalon pedig a tiszolczi csatlakozási állomáson kivül legalább 3, s ezek közül egy vizállomás lesz épitendő.

Az állomások általában olykép épitendők, hogy azokat szükség esetén meghosszabbitani lehessen.

e) Üzleteszközök

Az üzleteszközök értéke mértföldenkint egyelőre 15,000 frtot meg nem haladhat. Szerkezetüket a kormány fogja meghatározni.

4. § A postának szállitása és esetleg a távirda használata a következő határozatok szerint eszközlendő:

a) Postaszállitás

A postaszállitás iránt az 1867. évi vám- s kereskedelmi szövetség VIII-dik czikkében elfogadott, 1851. november 16-án kelt vasuti üzletrend alapján a kellő intézkedéseket a pénzügyi kereskedelmi és közlekedési ministerek egyetértőleg teendik meg.

5. § A legmagasabb szállitási dij vámmázsa- s mértföldenkint 2 1/2 krban o. é. állapittatik meg.

A kormány felhatalmaztatik különben, hogy a fentebbi szállitási dijat, a mennyiben azt a pálya jövedelmezősége engedni fogná, leszállithassa.

Kezelési költség fejében vámmázsánkint 2 kr. o. é. fizetendő; ha ellenben a fel- és lerakodást a tulajdonos eszközli, kezelési dij nem szedethetik.

6. § Ezen törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedési és a pénzügyminister bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére