1872. évi XV. törvénycikk

a német birodalommal 1871. évi október 5-én kötött távirdai egyezményről * 

Ő császári és apostoli királyi Felségének és a német császár Ő Felségének meghatalmazottjai által az 1867. évi XVI. tc. III. czikkében előirt módon kötött és Bernben 1871. évi október hó 5-én aláirt távirdai egyezmény, miután az országgyülés által elfogadtatott és utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Miután az osztrák-magyar monarchia cs. és kir. kormánya és a német birodalom kormánya egyetértőleg elhatározták, hogy a Baden-Badenben 1868:október hó 25-én kelt távirdaegyleti szerződés 1871. évi deczember hó 31-én lejárván, kölcsönös távirdai viszonyaikat uj szerződés által rendezzék:

Ő Felsége az ausztria császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya

Dr. Áry Ödön magyar királyi ministeri tanácsost és

Watenwyli Brunner Károly ministeri tanácsost és a cs. kir. államtávirdák igazgatóját;

Ő Felsége a német császár, és Poroszország királya:

Meydam Tivadar ezredest, a német császári főtávirda-igazgató helyettesét,

Gumbart Henrik, bajor királyi távirdaigazgatót és

Klein Lajos elnököt würtembergi királyi vasutépitési és távirdaigazgatót

az emlitett czélra meghatalmazottjaikul nevezték ki, kik is meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a megerősités fentartása mellett következő czikkekben egyeztek meg:

I. CZIKK

A jelen szerződés határozatai alá esnek mindazon távirdai vonalok és állomások, melyek az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom államterületein vagy a magas szerződő felek által más államok területein a közforgalom számára fentartatnak.

II. CZIKK

Mindegyik szerződő félre nézve fentartatik a jog, hogy azon vonalait és állomásait, melyeket a más államokkal való tengeralatti összeköttetés végett állit elő, többi távirdavonalai és állomásai közül akár teljesen kizárhassa, akár pedig tengeralatti vonalaira nézve eltérő dijszabást alkalmazhasson.

III. CZIKK

Az utolszor 1868. évi julius 21-én Bécsben átvizsgált nemzetközi távirdai egyezménynek, valamint az ehhez tartozó, a nemzetközi távirdai szolgálatot szabályozó utasitásnak a távirdai sürgönyváltási szolgálatra vonatkozó határozatai a magas szerződő felek állomásai közötti sürgönyváltásra nézve - s a mennyiben a jelen szerződés által eltérő határonatok nem állapitvák meg - teljesen érvényesek.

IV. CZIKK

Az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom állomásai közt való kölcsönös forgalomban a husz szóból álló egyszerü sürgöny szállitásáért járó dij egy o. é. forintot = 20 ezüst garast = 1 frt 10 krt délnémet értékben = 2. 50 frankot tesz.

A határszéli forgalomra nézve ezen dij felényire mérsékeltetik.

V. CZIKK

A határszéli sürgönyváltásért járó szállitási dijak meghatározása czéljából a magas szerződő felek távirda-területe négyszögü térekre osztatik. E térek ugy képeztetnek, hogy minden szélességi fok 5, és minden hosszusági fok 3 egyenlő részre osztatik, s az osztási pontokon át dél- és párhuzamos körök vonatnak, miáltal egy-egy fokra 15 négyszög támad, melyek dijazési négyszögöknek (Taxquadrat) neveztetnek.

A határszéli forgalomra nézve megállapitott mérsékelt dij akkor alkalmazható, ha a sürgöny a két félnek vagy ugyanazon egy dijnégyszögben fekvő állomásai között, vagy pedig oly állomásra szállittatik, mely a feladási hely dijazási négyszögét körülfogó 8 legközelebbi négyszögsorban (dijazási négyzet = Taxviereck-ben) fekszik azon 40 négyszög kihagyásával, mely ezen dijazási négyzetbe beirt körön kivül esik.

VI. CZIKK

Átbocsátási dijul mind a két fél részéről azon dijtételek fognak alkalmaztatni, melyek a nemzetközi távirdai egyezményben állapitvák meg, vagy fognak ezután megállapittatni: az osztrák-magyar monarchia s Németalföld állomásai közt németországi vonalok közbevetésével váltott sürgönyökért azonban csak 60 kr. o. é. = 12 ezüst garas = 42 kr. délnémet ért. = 1.50 frank fog minden egyszerü sürgöny után szedetni. Ellenben végdijul az osztrák-magyar monarchia ily sürgönyökért 40 krt o. é. = 8 ezüst garast = 28 krt, délnémet ért. = 1 frankot fog szedni, mihez képest a német-alföldi kir. kormánynyal egyetértőleg ez esetre 20 o. é. krban = 4 ezüst garasban = 14 délnémetértékü krban = 0.50 frankban megállapitott végdijjal együtt egy-egy ily sürgönyért járó összdij 1 frt 20 kr o. é. = 24 ezüst garast = 1 frt 24 krt délnémet értékben = 3 frankot teend.

VII. CZIKK

A kölcsönös forgalomban a 4. czikk értelmében bevett szállitási dijakat azon fél, melynek területén befolytak, minden további számolás nélkül megtartja.

VIII. CZIKK

Az átbocsátási dijak kölcsönös számolás tárgyát képezik, mely számolás a nemzetközi távirdai egyezmény határozatai szerint történik; az osztrák-magyar monarchia és Német-alföld között németországi vonalak közbevetésével váltott sürgönyök azonban a szószámra és különös pótdijakra való tekintet nélkül egyedül darabszám szerint fognak az egy-egy sürgönyért 60 o. é. krban = 12 ezüst garasban = 42 délnémet ért. krajczárban = 1.50 frankban megállapitott átlagos dijjal számba vétetni.

Az osztrák-magyar monarchia és Német-alföld közt váltott sürgönyökért járó végdijakra nézve eme két fél igazgatásai közvetlenül számolnak egymással.

IX. CZIKK

Azon időig, mig az 1868. julius 21-én Bécsben átvizsgált nemzetközi egyezményben az eddigi távirda-egyleti területre nézve kiszabott közös dijak helyett más dijak fognak külön az osztrák-magyar és külön a német távirda-területre nézve megállapittatni: a távirda-egylet javára befolyó illetékek a Baden-Badenben 1868. október 25-én kötött távirda-egyleti szerződés határozatai szerint fognak még számitás alá jönni és felosztatni.

X. CZIKK

A jelen szerződésben meghatározott dijszabályzatnak a magas szerződő felek távirdaigazgatásai által kölcsönös megegyezés utján koronkint való átvizsgálása továbbra is fenntartatik.

XI. CZIKK

Jelen szerződés 1872. évi január hó 1-jén lép hatályba, és évről-évre felmondható, de a felmondás csak minden év január hava 1-jére történhetik, ugy hogy a szerződés azután ugyanazon év deczember hava 31-éig még érvényben marad.

XII. CZIKK

A jelen szerződést megerősitő okmányok lehető rövid idő alatt fognak Berlinben kicseréltetni.

Minek hiteléül a meghatalmazottak ezen magyar és német nyelven kiállitott szerződést aláirták és pecsétjeikkel látták el.


  Vissza az oldal tetejére