1872. évi XVI. törvénycikk

a magyar királyi honvédségi Ludovika-Akadémia felállitásáról * 

1. § Az 1808. évi VII. és 1827-dik évi XVII. törvénycikkek értelmében Pesten fölállittatni rendelt magyar katonai intézet „mint magyar királyi honvédségi akadémia állittatik föl, és Ludovika-Akadémia nevet fog viselni.”

2. § Ezen akadémia rendeltetése, hogy abban egyfelől önkényt jelentkező hadapródok a honvédség keretei részére alkalmas tisztekké képeztessenek, másfelől szolgálatban levő kitünő honvédtiszteknek alkalom nyujtassék, a hadtudományoknak a magasabb fokozatu szolgálattételnél igényelt ágaiban magukat tovább képezhetni.

Ehhez képest ezen akadémiában kettős tanfolyam rendszeresittetik, u. m.:

a) tisztképző tanfolyam, és

b) felsőbb tiszti tanfolyam.

3. § Az intézet egy igazgató vezetése alatt áll, ki mellé egy aligazgató rendeltetik. Mindkettőjüket a honvédelmi minister meghallgatása után és ellenjegyzése mellett, Ő Felsége nevezi ki.

A tanárokul netalán alkalmazandó törzstisztek, valamint a polgári rendü tanárok hasonlag Ő Felsége által, a honvédelmi minister meghallgatása után és ellenjegyzése mellett neveztetnek ki, - mig a többi tanitószemélyzetnek, századosi fokozattól lefelé, valamint a polgári rendü tanitóknak, - végre a kezelő és szolgaszemélyzetnek kinevezése a honvédelmi ministert illeti.

A mennyiben a föntebbi állomásokra, honvéd-, törzs- és főtisztek terjesztetnek elő, - illetőleg neveztetnek ki, - ez a fennebbiek értelmében a honvédség főparancsnokának véleményezése mellett történik.

4. § Az intézet fentartására szükséges kiadások, valamint az intézeti alap saját jövedelme mint fedezet a honvédelmi minister költségvetésébe veendők fel, a ki - a zárszámadások előterjesztésével - egyuttal az intézet állapotáról is az országgyülésnek évenkint jelentést tesz.

5. § A fölkelési pótjáruléki (concurrentális) alap fennmaradott tőkéje, melynek kamatja az 1836-dik évi XXXVII. törvénycikk határozata folytán ideiglenesen a nemzeti muzeum segélyezésére fordittatott: az 1827. évi XVII. törvénycikk 2-dik §-ának értelmében, a jövő 1873-dik évi januárius 1-ső napjától kezdve a Ludovika-Akadémia alapjához csatoltatik vissza.

6. § Az 1808-dik évi VII-dik törvénycikknek a Ludovika-Akadémia szervezetére vonatkozó határozatai hatályon kivül tétetnek; s a jelen törvényben meghatározott czélnak megfelelő uj szervezet életbeléptetése, és az 1808-ik évi VII-dik törvénycikk 18-dik §-án s az 1836-dik évi XL-dik törvénycikken alapuló bemutatási jog gyakorlatának, az ily bemutatásra jogositottak meghallgatásával ideiglenes szabályozására, - a honvédelmi minister oly módon hatalmaztatik fel, hogy az ideiglenesen behozott szervezetet és szabályzatot végleges megállapitás végett az országgyülés elé terjeszsze.

7. § E törvény hatálya a magyar korona egész területére kiterjed, és annak végrehajtásával, valamint az e részben szükséges intézkedések megtételével a honvédelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére