1872. évi XIX. tövénycikk

a kolozsvári magyar királyi tudományegyetem felállitásáról és ideiglenes szervezéséről * 

1. § Kolozsvárott a tanszabadság elvének alapján magyar királyi tudományegyetem állittatik fel.

A kolozsvári királyi jogakadémia és az orvos-sebészeti tanintézet megszüntettetnek.

2. § Addig, mig az egyetemi oktatás külön törvény által nem szabályoztatik, a pesti magyar királyi tudományegyetemen jelenleg fennálló szabályok ezen egyetemre nézve is érvényesek, amennyiben jelen törvény mást nem rendel.

A fentebb emlitett törvény meghozataláig megkivántató további szabályokat az egyetem tudománykarainak meghallgatásával az oktatásügyi minister bocsátja ki.

3. § Ezen egyetem négy tudománykarra oszlik, u. m.

1. A jog- és államtudományi,

2. Az orvosi,

3. A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi,

4. A mathematikai és természettudományi karra.

E két utóbbi karhoz kapcsolva gymnasiumi tanárképezde állittatik fel.

4. § A tudománykarok belügyeikre nézve egymástól független egyenjogu, önálló testületeket képeznek, önmaguk által évenként választott dekánjaik elnöklete alatt.

5. § A tudománykarok fölött áll az egyetemi tanács, melynek köréhez az egyetem testületi, közigazgatási és a karok egyéb közös ügyeinek tárgyalása és intézése tartozik. A tanács elnöke: az egyetem rectora.

6. § A rendes és rendkivüli tanárok, a tanitók és tanársegédek rendes évi fizetést huznak. A magántanárokat csak az előadásaik után járó tandij illeti. A közoktatásügyi minister azonban jeles magántanároknak, kik oly tantárgyat adnak elő, melynek előadása a felsőbb tudományos oktatás érdekében óhajtandó, de kik tantárgyuk természeténél fogva csak kevés hallgatóra számithatnak, vagy kiknek a tanári pályán megtartása kivánatos, az illető kar meghallgatása után bizonyos időszakra kivételkép dijt rendelhet.

7. § Ezen egyetem első szervezése alkalmával a rendes és rendkivüli tanárokat a közoktatásügyi minister előterjesztésére Ő Felsége a király, a magántanárokat, a tanársegédeket és tanitókat pedig a közoktatásügyi minister nevezi ki.

A későbbi kinevezéseknél a közoktatásügyi minister a rendes és rendkivüli tanárokra és tanitókra nézve az illető kar meghallgatása után, a tanársegédekre nézve pedig annak javaslata alapján teszi előterjesztéseit, illetőleg kinevezéseit.

8. § Magántanári előadások tartására a közoktatásügyi minister által oly egyének jogosittatnak, kik ezen egyetemnél magántanárságra az illető tudománykar által képesitetteknek nyilvánittattak, vagy a tudomány müvelésében szerzett érdemeik által képességüket nyilvánosan bebizonyitották.

Ha azonban a magántanár két év alatt meg nem kezdi előadásait, vagy azok megkezdése után két éven át legalább féltanévig előadást nem tart, magántanári jogosultsága megszünik.

A magántanárok a rendes és rendkivüli tanárokkal egyenlő érvényü előadás-látogatási bizonyitványokat állitanak ki.

9. § Az egyetem megnyitása alkalmával a tandijakat a fennálló viszonyok figyelembevételével, a jövőben pedig ugy a tan-, mint a szigorlati dijakat is a tudománykarok meghallgatása után, a közoktatásügyi minister állapitja meg.

A tudománykarok a tan- és szigorlati dijakat szegény hallgatóknak elengedik.

10. § Ezen egyetem az 1872/3-ik tanév kezdetével megnyittatik, és a kormánynak az egyetem szervezésére nézve tett eddigi intézkedései jóváhagyatnak.

11. § E törvény végrehajtásával a közoktatásügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére