1872. évi XXIV. törvénycikk

az 1873. évi bécsi világkiállitáson kiállitandó tárgyak ideiglenes oltalmáról * 

1. § Mind azon bel- vagy külföldiek, kik az 1873-ik évi bécsi világkiállitáson oly tárgyakat állitanak ki, melyek a jelenleg fennálló szabályok értelmében szabadalmi-árubélyeg, mustra- vagy minta-oltalomra alkalmasak, azokra nézve a világkiállitási vezérigazgatótól védelmi igazolványt nyerhetnek.

Ez iránt a folyamodványt a vezérigazgatónál legkésőbb a kiállitás megnyitása előtt, oly tárgyakra nézve pedig, melyek a kiállitás megnyitása után adatnak be, még a beadás előtt kell benyujtani, melyhez az illető tárgyaknak a kiállitó által aláirt pontos leirása, s ha annak felvilágositására szükséges, a megfelelő tervezetek és rajzok, két teljesen egyenlő példányban illetőleg a kérdéses bélyeg, mustra vagy mintának külön boritékba zárt két hasonmása melléklendő.

Ha a folyamodvány meghatalmazott által nyujtatik be, a fentebbieken kivül a meghatalmazvány is csatolandó.

2. § A védelmi igazolványt a magyar királyi földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumtól e czélra kiküldött közeg hozzájárulása és ellenjegyzése mellett a világkiállitás vezérigazgatója ingyen adja ki.

Ezen igazolvány a megszerzőnek az illető tárgy beadása, vagy pedig, ha az igazolvány később nyujtatott be, a kérvény benyujtásának napjától fogva 1873-diki deczember 31-ig bezárólag mindazon jogokat biztositja, a melyek őt különben a szabályszerüleg nyert szabadalom, - illetőleg az árubélyeg, mustra vagy mintának szabályszerü bejegyzése erejénél fogva illetnék.

Az oltalmi időszak kezdőnapja a védelmi igazolványra mindig feljegyzendő.

A védelmi igazolvány birtokosa ezenfelül ugyanazon tárgyra nézve a fennálló szabályok szerint a fent kitett határidő lejárta előtt is rendes szabadalmi árubélyeg-mustra, vagy minta-oltalmat nyerhet.

3. § A védelmi igazolvány megtagadása ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A kiadott védelmi igazolványok jogérvényessége felett a fennálló szabályok szerint illetékes hatóság határoz.

4. § A folyamodványokról s a kiadott védelmi igazolványokról a világkiállitás vezérigazgatója két egyenlő példányban lajstromot vezet, melyek közül egyik a folyamodványokkal, és az árubélyegek, mustrák vagy minták egy-egy példányával az osztrák kereskedelmi ministeriumnak, a másik pedig a fentebbi mellékletek másik példányával együtt a magyar királyi földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministeriumnak megőrzés végett átadandó.

5. § A kiadott védelmi igazolványok ugy az osztrák, mint a magyar hivatalos lapban közzététetnek.

A védelmi igazolványokról vezetett lajstrom megtekintése mindenkinek szabadságában áll; azonban a hozzátartozó leirások, tervek, minták stb., ha a folyamodványban kivántatik, titokban tartatnak.

6. § Ezen törvény végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére