1873. évi IV. törvénycikk

a Belgiummal 1853. évi julius 16-án a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kelt államszerződés, valamint az ennek alapján 1857. évi márczius 18-án kelt első pótegyezmény kiegészitéseül 1872. évi deczember 13-án kelt második pótegyezmény tárgyában

Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország apostoli királya, és Ő Felsége a belgák királya közt 1853. évi julius 16-án kötött s a közbűntettesek kölcsönös kiadatását rendelő államegyességhez és az ennek alapján 1857. évi márczius 18-án kötött pótegyezményhez 1872. évi deczember 13-án egy második pótegyezmény köttetvén, miután ez az országgyülés által elfogadtatott: ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya - és Ő Felsége a belgák királya czélszerünek tartván a bűntettesek kölcsönös kiadására vonatkozólag 1853. évi julius 16-án kötött és az 1857. évi márczius 18-án kelt pótegyezménynyel kiegészitett államszerződést ujabb módositásokkal ellátni, e czélból teljhatalmazottjaikká nevezték, és pedig:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik is helyes és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő czikkekben állapodtak meg:

1. CZIKK

Az 1853. évi julius hó 16-án kelt egyezmény 4. czikkében érintett ideiglenes letartóztatásnak akkor is leend helye, ha elfogatási parancs létezése iránt posta vagy távirda utján értesités adatik, de csak azon feltétel alatt, ha ezen értesités rendes diplomatiai uton azon állam külügyi ministeréhez fog intéztetni, melynek területére a vádlott menekült.

Ezen esetben az ideiglenesen letartóztatott egyén szabadon lesz bocsátandó, ha három hét lefolyása alatt az idegen illetékes hatóság által kiállitott elfogatási parancs vele nem közöltetett.

2. CZIKK

Az érintett egyezmény 2-ik czikkének 2-ik §-a oda módosittatik, hogy a kiadatás még akkor is meg fog történni, ha ez által a kiszolgáltatni kért egyén akadályoztatnék, magánfelek irányában vállalt kötelezettségei teljesitésében, mely magánfeleknek mindazonáltal szabadságukban álland jogaikat az illetékes biróság előtt érvényesiteni.

3. CZIKK

A jelen pótegyezmény a megerősitésnek két hó lefolyása alatt, vagy ha lehet előbb is bekövetkezendő kicserélése után a szerződő államokban azonnal ki fog hirdettetni és tiz nappal kihirdetése után hatályba lép.

4. CZIKK

A jelen egyezmény hatálya ugyanaddig tartand a meddig az 1853. évi julius hó 16-án kelt egyezményé, a melyre vonatkozik, és mindkét egyezmény felmondottnak lesz tekintendő, mihelyt azok egyike felmondatik.

Melynek nagyobb hiteleül az illető meghatalmazottak a jelen czikkeket aláirták és pecsétjükkel ellátták.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére