1873. évi XIII. törvénycikk

az első dunagőzhajózási társulat által fizetendő közadókról * 

Az első dunagőzhajózási társulat által fizetendő államadónak felosztása iránt a m. kir. pénzügyminister és az osztrák cs. kir. pénzügyminister közt létrejött, s az 1868. évi január 1-ső napjától kezdve érvényes egyezmény elfogadtatván, az a következőkben beczikkelyeztetik:

1. § Az első dunagőzhajózási társulat üzlete megadóztatási szempontból három vonalra osztatik:

a) az osztrák vonalra, Passautól Dévényig;

b) a magyar vonalra, Dévénytől Orsováig;

c) a külföldi vonalra.

2. § Az arány, mely szerint az e három vonal tiszta jövedelme után fizetendő adó a két állam közt felosztatik, az egyes vonalok üzletének nyers jövedelme alapján állapittatik meg.

3. § A passau-dévényi vonalnak adója az osztrák, a dévény-orsovai vonalé pedig - a mellékfolyókon levő üzletet is hozzáértve - a magyar államkincstárt illeti.

4. § A külföldi vonal adója a két államkincstár közt azon arány szerint osztatik meg, a melylyel a monarchia két államterülete a közös költségekhez járul.

5. § E czélból az első dunagőzhajózási társulat az egész vállalat adó alá eső tiszta jövedelmén kivül köteles minden egyes vonal nyers jövedelmét is kitüntetni.

6. § A felosztási kulcs megállapitása szempontjából a jövedelem kinyomozása azon államterület adóhatósága által közvetittetik, melyen a társaság székhelye létezik; az tehát jelenleg az osztrák adóhatóság által eszközöltetik.

A nyomozási munkálatok azonban a m. kir. pénzügyministerrel - kivánt terjedelemben - közlendők.

7. § A jövedelemadónak minden pótlékokkal együtti kivetése az osztrák, és a külföldi vonalra nézve - a megállapitott jutalék alapján, a cs. kir. osztrák adóhatóságok által az osztrák törvények és rendeletek szerint - a magyar vonalra nézve pedig a magyar törvények és szabályok szerint adó alá eső jövedelem után és kiszabott arányban a m. k. adókivetési közegek által teljesitendő.

8. § Az ekként kivetett jövedelemadónak a pótlékokkal együtti beszedését azon államterület pénzügyi kormányzata eszközli, melyen a társaság székhelye létezik; jelenleg tehát ezen beszedést a magyar pénzügyigazgatás számára is az osztrák pénzügyi kormányzat közegei teljesitik.

9. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére