1873. évi XIX. törvénycikk

a Montenegro fejedelmével 1871. május 25-én kötött postaszerződésről * 

A Montenegro fejedelmével az 1867. évi XVI. tc. III. czikkében előirt módon kötött s Zárában 1871. évi május 25-én aláirt postaegyezmény, miután az országgyülés által elfogadtatott és utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő császári és királyi Felségének kormánya és Ő Fensége Montenegro fejedelme közt kötött postai egyezmény.

Ő császári és királyi Felségének kormánya és Ő Fensége, Montenegro fejedelme szabályozni óhajtván az országai közti postai forgalom közvetítését, a következő czikkekre nézve egyeztek meg:

1. CZIKK

A szerződő felek postahivatalai közt meghatározott időben és rendesen ki fognak cseréltetni a levelek, árúmustrák, mindennemű nyomtatványok, valamint kocsipostai tárgyak, ha azok a szerződő országok egyikéből, vagy oly államokból erednek, melyeknek az osztrák-magyar monarchia postahivatalai közvetítőül szolgálnak vagy jövőben szolgálandnak.

2. CZIKK

Ezen küldeményváltás a Cattaro és Cettinje közt Montenegro postaigazgatása által berendezendő s fentartandó járatok útján fog teljesíttetni.

Mindegyik postaigazgatás a szállítás költségeit a saját területén történt szállítás távolságának aránya szerint fogja viselni.

3. CZIKK

Levélpostai tárgyakul tekintetnek:

értéknyilvánítás nélkül föladott levelek,

árúmustrák,

hirlapok és mindennemü nyomtatványok, postai utalványok.

A levelek, árúmustrák és nyomtatványok súlya a 15 latot meg nem haladhatja.

Kocsipostai tárgyak alatt értetnek: nyilvánitott értékkel terhelt levelek, pénztekercsek, értéknyilvánitással vagy a nélkül feladott csomagok, és az utánvételi küldemények.

Egy-egy kocsipostai tárgy súlya a tíz fontot (5 kilogrammot) meg nem haladhatja.

4. CZIKK

A közönséges, azaz nem ajánlott és értéknyilvánitás nélkül feladott levelek bérmentesítése, ha a szerződő országok egyikéből a másikba intéztetnek, tetszésre hagyatik.

A feladók a portót a rendeltetési helyig tetszésük szerint vagy megfizethetik, vagy annak megfizetését a czímzettre ruházhatják.

5. CZIKK

Az osztrák-magyar monarchiából Montenegróba s innen oda intézett levelek postadíja:

egyszerű bérmentesitett levélért hét osztrák értékü krajczárban,

egyszerű nem bérmentesitett levélért tizennégy osztrák értékü krban állapíttatik meg.

6. CZIKK

A fennebbi czikk határozmányaitól eltérőleg a cattarói kerületből Montenegróba s innen oda intézett levelek egyszerü díja:

bérmentesités esetében öt osztrák értékü krajczárban állapíttatik meg, bér nem mentesités esetében pedig tíz krajczárban.

7. CZIKK

Egyszerü leveleknek tekintetnek azok, melyeknek súlya egy latot meg nem halad.

Minden további lat után egyszerű portóval több számittatik.

8. CZIKK

Az 5. czikk értelmében szedendő portó öt heted (5/7) része az osztrák-magyar monarchiát, két heted (2/7) része Montenegrót illeti.

A 6. czikkben emlitett levelekért szedendő porto egészen azon postaigazgatást illeti, mely azt beszedte.

9. CZIKK

Ajánlott levelek küldhetők a szerződő országok egyikéből a másikba, s ha lehetséges, azon országokba is, melyeknek az osztrák-magyar monarchia postahivatalai közvetitőkül szolgálnak.

Az ajánlott levelek viteldíja a rendeltetés helyéig mindenkor előre fizetendő.

Minden ajánlott levél, mely a két ország egyikéből a másikba intéztetik, a hasonló súlyú közönséges bérmentesített levél viteldíján kívül tíz krajczár illetéknek van alávetve, mely a felvevő postaintézetet illeti.

A szerződő országok egyikéből a másikába ajánlottan intézett árúmustrák s mindennemű nyomtatványok a 13. §-ban megállapított mérsékelt díjon kivül a fennebbi pontban megállapitott ajánlati dij alá esnek s minden tekintetben ajánlott levelek módjára kezeltetnek.

Ajánlott levélen értéknyilvánításnak nincs helye.

10. CZIKK

Az ajánlott küldemény feladója a feladás alkalmával követelheti, hogy annak a czímzett fél részéről való átvételéről értesíttessék.

Ez esetben a feladó a térti vevényért tíz osztrák értékű krajczár egységes díjt tartozik előre fizetni, mely a felvevő postaintézetet illeti.

11. CZIKK

Az elküldő kivánságára a szerződő országok egyikéből a másikába intézett tudakozványok tíz krajczár illeték megfizetése által bérmentesítendők az esetben, ha a feladó térti-vevény-illetéket nem fizetett.

Ezen díj azon postaigazgatást illeti, mely azt felvette.

Ha azonban a felszólamlás a posta hibája folytán keletkezett, a felszólamló a fentebbi illetéket visszakövetelheti.

12. CZIKK

Ha az egyik országból a másikba ajánlva intézett küldemény a postahivatalbeliek hibájából elvész, azon postaigazgatás, melynek területén az elveszett az elküldőnek a felszólamlástól számított két havi időköz alatt húsz osztrák értékű forint kárpótlást fizet.

A felszólamlás joga a levél feladásától számított hat hónap után elenyészik.

Ezen határidő lejártával a felszólamló kárpótlást nem követelhet.

13. CZIKK

Az árúmustrák, sajtójavítás alá eső próbanyomtatványok, az azoknak tartozó kéziratok, hirlapok, folyóiratok, kötött vagy fűzött könyvek, füzetek, sajtó-, kő- vagy réznyomatú zeneszerzemények, lajstromok, előrajzok, hirdetmények, árjegyzékek stb. ha az egyik szerződő országból a másikba küldetnek, minden 2 1/2 lat súly, vagy ezen súly egy része után két krajczárnyi illeték által a rendeltetési helyig bérmentesítendők.

14. CZIKK

Árúmustrák, nyomtatványok stb. további két krajczár illetéke, ha a küldemény a cattarói kerületből Montenegróba vagy innen oda van intézve, egészen azon igazgatást illeti, mely azt fölvette.

Ugyanezen illeték az osztrák-magyar monarchia javára három ötöd (3/5), Montenegro javára két ötöd (2/5) rész aránya szerint fog felosztatni az esetben, ha a küldemény a monarchia többi részeiből ered vagy oda tartozik.

15. CZIKK

Az árúmustrák csak az illető ország vámtörvényei által megszabott feltételek alatt küldhetők el.

Árúértékük nem lehet; szalag alatt vagy oly módon borítékolva adandók fel, hogy természetük iránt kétség ne támadhasson.

Az átvevő czímén, a gyár vagy kereskedő czégen, szám- és árakon kivül, más kézirati jegyzést nem tartalmazhatnak.

A javítási nyomtatványivek s az azokhoz mellékelt kéziratok szintén szalag alatt küldhetők csak, és levelet vagy oly jegyzetet, mely a levelezés jellemével bir vagy annak vétethetnék, nem foglalhatnak magukban.

Hirlapok s bárminő egyéb nyomtatványok is csak szalag alatt adhatók fel; az átvevő czímén, a küldő aláirásán s a keleten kivül más kézirati jegyzést, számot vagy jegyet nem tartalmazhatván.

Árúmustrák, mutatványok s mindennemű nyomtatványok, melyek a fentebbi feltételeknek meg nem felelnek, vagy a feladáskor nem bérmentesíttettek, levelek gyanánt fognak tekintetni s a szerint kezeltetni.

16. CZIKK

A szerződő országok egyikéből a másikba ajánlva intézett levél feladója a feladáskor követelheti, hogy levele a czímzettnek a megérkezés után azonnal express által kézbesitessék, feltéve, hogy oly helyre van intézve, hol postahivatal létezik; ezen esetben a feladó az express kézbesitésért tizenöt krajczár szabott díjt tartozik előre megfizetni, mely díj egészen a rendeltetési hely postahivatalát illeti.

17. CZIKK

Montenegro postahivatalai azon idegen államokba szóló leveleket, melyeknek továbbszállítását az osztrák-magyar monarchia postahivatalai közvetítik, átadhatják egyenkint a cattarói postahivatalnak, s viszont az idegen államokból Montenegróba intézett leveleket szintén a most nevezett postahivataltól fogják átvenni.

A montenegrói postaigazgatás az osztrák-magyar monarchia igazgatásainak az idegen államokba intézett, vagy onnan eredő levelekért azon díjakat fizeti, melyek az illető államokkal már fennálló vagy ezentúl kötendő egyezményekben vannak megállapítva.

Az osztrák-magyar monarchia postaigazgatásai az idegen államokból Montenegróba bérmentesítve, valamint Montenegróból az idegen államokba nem bérmentesitve intézett levelezésekért a montenegrói postaigazgatásnak ugyanazon összletrészt fizetik, mely az osztrák-magyar birodalom és Montenegró közt váltott levelezésekért fizettetik.

Az, hogy a jelen czikkben említett leveleknek bérmentesitése tetszésre van-e hagyva, vagy pedig akár egész a rendeltetési helyig, akár bizonyos határpontig kötelezett-e, továbbá, hogy mely feltételek alatt szállíttatnak az árúmustrák és nyomtatványok mérsékelt díjért, s melyek az értékkel terhelt levelek szállitásának feltételei: a mondott egyezmények határozataitól van feltételezve.

18. CZIKK

Mindennemű levélküldemény az illető postai értékjegyekkel bérmentesíthető.

Ha a levelekre alkalmazott postai levéljegyek értéke csekélyebb annál, mely a bérmentesítve kezelendő levelekre van szabva, az ily levél nem bérmentesítettnek fog tekintetni, s e szerint díjaztatni, leszámítva az elégtelenül alkalmazott jegyek értékét.

A szalag alatti küldemények, melyek a köteles bérmentesítés mellett mérsékelt díjaztatásban részesülnek, elégtelen bérmentesítés esetében nem bérmentesített levelek díja alá esnek, a már alkalmazott levéljegyek értékének leszámitása mellett.

19. CZIKK

Helytelenül czímzett vagy tévesen irányitott mindennemű levélküldemények haladék nélkül azon díj felszámitása mellett küldetnek vissza, melyet az elküldő postahivatal a másiknak rovására számított fel.

Azon levelek, melyek bármi oknál fogva a czímzetteknek nem kézbesittethettek, kölcsönösen visszaküldendők.

Az ily levelek, ha bérmentesitve érkeztek, díj s felszámítás nélkül küldetnek vissza, azok pedig, melyek portófelszámítással érkeztek, azon díj mellett indíttatnak vissza, melyet az elküldő hivatal eredetileg felszámitott.

20. CZIKK

Azon nemzetközi levelek, melyek a czímzett fél lakhelyének változtatása miatt utánküldetnek, ezen utánküldésért pótdíjazás alá nem esnek.

Ha azonban a czímzett fél lakhelyének megváltoztatása következtében a levél viteldíja növekednék, a czímzett fél pótdíjat tartozik fizetni, kiegészítvén azon viteldíjat, melyet a feladó vagy a czímzett fizetett volna, ha a levél eredetileg új rendeltetése helyére czímeztetett volna.

Ajánlott levelezések, visszaküldés esetében, ilyenek gyanánt kezeltetnek, a nélkül, hogy új illetékkel terheltetnének.

21. CZIKK

Azon levelezések, melyek kizárólag az államszolgálat érdekében küldetnek a szerződő országok egyikéből a másikba, s a melyek a portomentességet jogszerűleg élvezik, azon ország területén, melynek hatóságától vagy tisztviselőitől erednek, pótlékilleték nélkül szállíttatnak.

Ha a hatóság vagy hivatalnok, melyhez vagy kihez az ily levél intézve van, szintén élvezi a portomentességet, akkor az átadás is díjmentesen történik; ellenesetben az ily levél csupán azon illetékkel terheltetik, mely azon területet illeti, hol a rendeltetési hely fekszik.

22. CZIKK

A szerződő országok postaigazgatásai a postai utalványok nemzetközi szolgálata iránt a következő alapon fognak egyezségre lépni:

Egy-egy postai utalvány maximuma hetvenöt (75) vagy száz (100) osztrák értékű forint.

Az utalványozási illeték, ha az utalvány a maximum fele részét meg nem haladja husz (20), ha pedig az utalvány a maximal összeg felét meghaladja, negyven (40) kron túl nem emelhető.

A szerződő postaigazgatások a közönségnek a postának átadott összegekért felelősek.

Az illeték az elküldő által előre fizettetik, s a szerződő postaigazgatások által fedeztetik.

23. CZIKK

A szerződő postaigazgatások hivatalai különösen elfogadják és foganatosítják akár a szerződő, akár pedig idegen országokban megjelenő hirlapokra való előfizetést, az ily hírlapok szétküldését is magukra vállalván.

A szerződő postaigazgatások által a saját országukban megjelenő hirlapok megrendelésének s szállításának foganatosításáért szedendő díj az illető hirlapnak a kincstári illetmény levonása után maradó netto-árának 25%-ában állapíttatik meg, és a szerződő igazgatások közt akkép osztatik fel, hogy abból 15% az osztrák-magyar birodalmat, 10% pedig Montenegrót fogja illetni.

A cattaroi postahivatal az idegen államokban megjelenő hirlapokat azon áron szolgáltatja át a cettinjei postahivatalnak, melyet a megrendelők az osztrák-magyar birodalomban fizetnek, ha ama hirlapokat posta útján kapják.

24. CZIKK

A szerződő országok egyikéből a másikba intézett kocsipostai küldemények bérmentesitése tetszésre van hagyva.

Az elküldők tetszésük szerint a portót egész a rendeltetési helyig, vagy a határszélig előre fizethetik meg, vagy a fizetést egészben a czímzettre ruházhatják.

A díjak azon tarifák szerint fognak szedetni, melyek a feladási és rendeltetési országban érvényesek.

25. CZIKK

Bármely kocsipostai küldemény feladója a tárgy feladásakor követelheti, hogy annak a czímzett fél által történt átvételéről értesíttessék.

Ezen esetben az értesitvény viteldíja fejében ép úgy, mint a leveleknél, a 10. czikkben megállapitott illetéket előre tartozik fizetni, s ezen illeték az elinditó postahivatalt illeti.

26. CZIKK

A szállitó-levél, melynek kiséretében a kocsipostai tárgy elküldetik, ment minden postadijazás alól, feltéve, hogy annak súlya az egy latot meg nem haladja, ellenesetben közönséges levél gyanánt fog díjaztatni (5. és 6. cz.).

27. CZIKK

Ha több csomag egy s ugyanazon szállító-levél kiséretében küldetik el, a csomagok ennek daczára külön-külön díjaztatnak.

28. CZIKK

A kocsipostai küldemények, ha eredetük helyére - bármi oknál fogva - vissza vagy a czímzett fél lakhelyének változtatása miatt utánküldetnek, új díj alá vettetnek, csakugy, mintha újból adattak volna fel a postára.

29. CZIKK

A 21. czikkben megnevezett hatóságok és hivatalnokok közt váltott kocsipostai küldemények díjmentesen szállittatnak.

30. CZIKK

Meg lesz engedve, hogy a kocsipostai küldemények és levelek utánvétel mellett küldessenek el, melynek maximuma hetvenöt (75) vagy egy száz (100) osztrák értékű forintban fog megállapittatni.

Az utánveendő összeg nagyobb is lehet az esetben, ha a küldeményt szállítási költségek s egyéb kiadások terhelik.

Az utánveendő összegeknek kifizetését az elküldő csak akkor követelheti, ha a rendeltetési hely postahivatalától megérkezett a jelentés, hogy a czimzett fél a küldeményt kiváltotta.

Az utánvétellel terhelt küldemények kocsipostai díjnak vannak alávetve. Ezenfelül az utánvételért a feladási hely postaigazgatása által meghatározandó illeték fog szedetni.

Ezen illetéket azon postaigazgatás tartja meg, melynek postahivatala az utánvételi küldeményt felvette.

Az utánvétellel terhelt küldemény, ha a rendeltetési helyre való megérkezés keltétől számított 14 nap alatt ki nem váltatik, illetőleg ki nem fizettetik, ezen határidő eltelte után azonnal a feladási helyre visszaküldendő.

Ugyanez történik azon utánvételi küldeményekkel, melyek "poste restante" megjelöléssel adattak fel.

A szerződő postaigazgatások egyetértve határozzák meg az időpontot, melytől fogva a fentebbi intézkedés életbe fog lépni.

31. CZIKK

A kocsipostai küldemények feladójának szabadságában áll, a tartalom azon értékét nyilvánitani, melyért a postaintézet elveszés vagy sérülés esetében szavatol.

Valamely kocsipostai küldemény elveszése vagy sérülése esetében a kárpótlás a nyilvánitott érték összegében fizettetik, kivéve, ha a postaigazgatás bebizonyitja, hogy a nyilvánitott érték a küldemény valódi értékét meghaladja.

Ez esetben a postaigazgatás csak az utóbbinak megtéritésére van kötelezve.

Ha az elküldő semmi értéket nem nyilvánitott, az esetben csak a valódi veszteség vagy a valódi kárnak megfelelő kárpótlást követelhet, mely azonban egy-egy font vagy annak tört része után az 1 frt 50 krt osztr. értékben meg nem haladhatja.

Rendszerint a kárpótlás a küldemény feladójának fizettetik. Azonban a czímzettnek is fizettethetik ki az esetben, ha azt az elküldő határozottan kivánja, vagy ha ez ismeretlen és fel nem található.

32. CZIKK

A postaigazgatások nem felelősek, sem kárpótlást nem fizetnek oly veszteségekért vagy sérülésekért, melyek háború folytán keletkeztek, vagy maga a küldött tárgy minőségéből vagy az elküldő hibájából eredtek.

Szintúgy nem szavatolnak a közvetett károkért s elmaradt haszonért.

Az igazgatások semminemű felelősséget nem vállalnak a következő esetekben:

1. Ha a sérülés nem állapittatott meg a küldemény megérkezése után azonnal, s mielőtt ezt a czímzett fél átvette.

2. Ha a borítékon semmi külső nyomai nem látszanak a sérülésnek vagy megázásnak.

3. Ha a nyilvánitott értékű küldeményeknél vagy pénzzel terhelt leveleknél a tárgy súlya akkor, midőn rendeltetése helyére megérkezett, azonosnak bizonyul azzal, melyet a felvevő postahivatal megállapitott.

33. CZIKK

A küldemények szállitásánál vagy kézbesitésénél közbejött késedelmekért a posta-igazgatások nem felelősek.

34. CZIKK

Az elküldőnek a küldemény feladásától számított hat havi időköz engedtetik arra, hogy kártalanitási igényét érvényesitse.

Ezen határidő lejártával a felszólamlónak kártalanításra való joga elenyészik.

35. CZIKK

Minden egyes posta-igazgatás szavatolása a küldemények elveszéseért vagy megsérüléseért akkor veszi kezdetét, midőn azok az illető szabályok értelmében különösen átadattak.

Ha az elveszés vagy sérülés idegen területen történt, az osztrák-magyar monarchia posta-igazgatásai az elküldőnek kártalanitási felszólamlását az idegen posta-igazgatásnál, ugyanazon érdekkel fogja érvényesiteni, mintha saját küldeménye lenne szóban, s azon határozatok szerint, melyek az illető idegen posta-igazgatásokkal fennálló szerződésekben vannak megállapitva.

36. CZIKK

A Montenegro és idegen országok közt az osztrák-magyar monarchián át váltott kocsipostai küldemények, a montenegrói területen történt szállitásért az osztrák-magyar monarchiából eredő vagy oda intézett kocsipostai tárgyakra szabott tarifák szerint fognak díjaztatni.

A Montenegro határszélétől a rendeltetési helyig és viszont való szállitást illetőleg ellenben az osztrák-magyar monarchia s az illető idegen államok közt érvényben levő díjak és szabályok alá esnek.

37. CZIKK

A szerződő posta-igazgatások havonként egybeállitandják a jelen egyezmény határozatai értelmében kölcsönösen kicserélt levél- és kocsipostai küldemények szállitásából eredő számadásokat.

Ezen számadások alapjáúl szolgálnak az azon havi időköz alatt szállitott küldeményekről szóló rovatlapok és átvételi bizonylatok, a mely hóra a számadás vonatkozik.

A tartozás minden évnegyed végével azon általános leszámolás alapján fog kifizettetni, melyet a bécsi csász. kir. kereskedelmi ministerium postaszámvevőségi osztálya fog egybeállitani.

A tartozás egész összege osztr. értékű ércz (ezüst) pénzben vagy ily pénzre szóló váltók által fog lefizettetni, s a cattarói vagy cettinjei postahivatalnak megküldetni a szerint, a mint a szerződő igazgatások egyike vagy másika leend tartozásban.

A fizetés azon évnegyedre következő három hó alatt foganatositandó, melyre az általános leszámolás vonatkozik.

Az évnegyedes számadásból eredő különbség a jövő évnegyed rovására vitetik át.

38. CZIKK

A szerződő igazgatások külön szabályzat által fogják megállapitani a számadások alakját és mindazon részleteket és intézkedéseket, melyek szükségesek arra, hogy a jelen szerződés pontos foganatositása biztosittassék.

39. CZIKK

A jelen egyezmény, ha megerősitést nyert, 1871-dik évi september 1-én augustus 20-án lép életbe, s évről-évre kötelező marad, mig az egyik szerződő fél a másiknak, mindenkor egy évvel megelőzőleg, nem jelentette ki azon szándékát, hogy a szerződés érvényét megszüntetni kivánja.

Az egyezmény határozatai azonban ezen utolsó év alatt is egész kiterjedésében foganatosittatnak, fentartva a szerződő igazgatások közti számadásoknak a mondott idő lefolyása után való megvizsgálását és kiegyenlitését.

Kelt és kiadatott két példányban Zárában, 1871. évi máj. 25-én = 13-dikán.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére