1873. évi XXI. törvénycikk

az 1873. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1873. évre a magyar korona országainak

rendes kiadásai:kétszázhét millió százkilenczvenegy ezer ötszázhetvenkét o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai: negyvenhárom millió nyolczvannégy ezer kétszázhatvanhét o. é. forintban;

hitel- és pénztárműveleti kiadásai: tizenhárom millió négyszáznyolcvannyolcz ezer százharmincegy o. é. forintban

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 72,216
III. FEJEZET. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire egész évre, a képviselők napidijaira, a delegatió költségeire, az országgyülési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizottság napidijaira, utazási és egyéb költségeire átalánykép


700,000
IV. FEJEZET. Az 1873. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
25.815,754
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
259,300
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Ministerelnokség 158
2. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 3,933
3. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 1,125
4. Belügyministerium 626,610
5. Pénzügyministerium 1.133,806
6. Közmunka- és közlekedési ministerium 92,635
7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 123,055
8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 31,000
9. Igazságügyi ministerium 466,000
10. Honvédelmi ministerium 30,000
11. A magyar határőrvidéket illető nyugdijak 91,300
VII. FEJEZET. Államadósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék:
Folyó pénzértékben 17.405,929
Érczpénzben 11.776,000
Ennek beszerzési költségei 1.177,600
Évi törlesztési járulék:
Folyó pénzértékben 1.000,000
Ezüstpénzben 150,000
Ennek beszerzési költségei 15,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 13.468,281
Törlesztés 3.508,366
Tőkebeli kiegyenlitések 114,000
A földtehermentesitési járulék beszerzési s kezelési költsége 102,000
Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának igazgatási költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 12,250
Járulék a magyar földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 22,270
Járulék az erdélyi földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 38,960
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére 10,764
Kötelezvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei 1,000
Az államkincstártól nyert előlegek kamatai fejében 1.198,473
3. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 4.152,240
Ennek beszerzési költsége 415,224
Törlesztés:
Ezüstben 496,800
Ennek beszerzési költsége 49,680
4. Az 1871. évi XLV. tc. alapján felvett 30 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 1.480,100
Ennek beszerzési költsége 148,010
Törlesztés:
Ezüstben 418,000
Ennek beszerzési költsége 41,800
Kezelési költségek:
Bankjutalék a szelvény és kötvény beváltásáért 2,600
Sorsolási költség 100
Postaköltség 800
Egyéb kezelési költségek 250
5. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok 800,000
Bankjutalék a szelvény és kötvény beváltásaért 136,000
Nyomtatási költségek 10,800
Postaköltség 500
Ezüst beszerzési költségek 60,840
6. Függő adósság:
Közös függő államadósság kezelési költsége 129,600
Kincstári utalványok kamatai 100,000
VIII. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1868:XXX. tc. 15. § értelmében 2.200,000
2. Ugyanannak Belovármegye jövedelmének 45% a fennidézett tc. 19. § értelmében 180,000
3. A zágrábi főhadparancsnokság rendelkezésére a polgárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében
2.100,000
IX. FEJEZET. Fiume:
1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete:
Fizetések és lakpénzek 18,770
Tiszti pótlék 5,000
Szolgák ruhailletményei 200
Irodai és hivatali szükséglet 3,000
Utazási költségek 2,000
Épületek fenntartása s előre nem látott kiadások 1,000
Távirati sürgönyök költségei 500
2. Törvénykezési provisorium:
A k. kuria legfőbb itélőszéki osztályánál 10,200
A pesti királyi itélőtáblánál 10,500
Fiumei első folyamodásu törvényszék 25,230
Fiumei ügyészség 12,630
X. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép 150,000
XI. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Fizetések és lakpénzek 71,500
Tiszti pótlék 12,000
Szolgák ruhailletményei 580
Jutalmak és segélyek 1,200
Házbér 14,000
Irodai és házi szükségletek, uti költségek és egyéb költségek 33,600
Távirati sürgönyök költségei 3,000
2. Rendelkezési alap 200,000
XII. FEJEZET. A cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Fizetések és lakpénzek 46,554
Tiszti és működési pótlékok 5,430
Az irodai munkák ellátására szükséges napidijas személyzet dijazására 570
Szolgák ruhailletményei 900
Jutalmak és segélyek 1,000
Hivatali, irodai s házi szükségletek, napidijak és utköltségek 9,000
Épületek fenntartása 1,400
XIII. FEJEZET. Horvát-Szlavon-Dalmát minister és személyzete:
1. A minister és személyzetének költsége:
Fizetések és lakpénzek 36,000
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 500
Házbér 5,000
Irodai s utazási átalány 2,500
Épületek fenntartása 400
Táviati sürgönyök költségei 500
2. Az országos törvénytárnak horvát nyelven kiadására 2,800
XIV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 235,014
Az irodai munkák ellátására fogadott dijnokok dijazására 34,000
Szolgák ruhailletménye 1,950
Házbér 4,725
Hivatali s irodai szükségletek 21,500
Napidijak és utiköltségek 8,000
Épületek fenntartása 4,000
Távirati sürgönyök költségei 8,000
Könyvtár szükségletei 1,000
Erdélyi földtehermentesitési alapigazgatóság szükséglete 38,960
2. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A megyék részére az erdélyiek kivételével, a jász-kun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek és Kővárvidéke részére
4.154,872
Az erdélyi törvényhatóságok részére 496,084
Államsegély a királyföldi hatóságoknak 150,000
3. A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, főkirálybirák és a szász ispán és személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései
317,025
4. A magyar határőrvidék közigazgatási költségeire 124,807
5. Általános közigazgatási költségek:
Betegápolási költségek 745,000
Himlőoltási költségek 50,600
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
Egészségügyi szolgálat a magyar határőrvidéken 16,700
Szülházi kiadások 24,700
Lelencz kiadások 44,350
Tébolydai kiadások 299,937
Közbiztonsági kiadások 208,708
Erdélyi csendőrség 386,000
Tolocz kiadások 20,000
Rablók elfogatásaérti dijak 6,000
Ragadozó állatok elejtéseérti dijak 4,500
Életmentési dijak 2,200
A m. nemzeti szinház segélyezésére 44,000
A nemzeti szinház tőkéinek kamataiból a nemzeti szinház szükségletére 42,227
Elemi csapások által sujtottak segélyezésére 10,000
Budapesti Közlöny költségeire 20,000
Előre nem látható költségekre 10,000
Pesti önkénytes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
XV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 658,452
Évi dijak és napidijnokok dijai 33,000
Bérek 5,000
Szolgák ruhailletményei 2,676
Jutalmak és segélyek 22,000
Házbérek 5,200
Hivatali s irodai költségek 107,100
Utazási költségek 28,000
Épületek fenntartása 6,000
Távirati sürgönyök költségei 5,000
Előre nem látott kiadások 5,000
2. Központi állampénztár:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 54,125
Évi dijak 1,800
Bérek 200
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 1,600
Ipari költségek 2,640
Pénzolvasási, szállitási és csomagolási költségek 4,500
Épületek fenntartása 200
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 972,743
Évi dijak 16,200
Bérek 17,266
Napi dijak 55,000
Szolgák ruhailletményei 1,484
Jutalmak és segélyek 33,600
Házbérek 58,517
Irodai költségek 97,520
Uti költségek 107,625
Épületek fenntartása 11,100
Képviseltetési dijak 3,000
Különféle kiadások 3,290
4. Állampénztár Zágrábban:
Fizetések és lakpénzek 13,280
Bérek 263
Szolgák ruhailletményei 36
Jutalmak és segélyek 450
Irodai s hivatali szükségletek 500
Pénzszállitási, olvasási és csomagolási költségek 100
Épületek fenntartása 200
5. Pénzügyi felügyelőségek Horvát-Szlavonországban:
Fizetések és lakpénzek 63,320
Évi dijak 2,000
Bérek 993
Napi dijak 1,995
Ruhailletmények 138
Jutalmak és segélyek 2,400
Házbérek 1,560
Uti költségek 9,000
Épületek fentartása 830
Irodai költségek 3,670
Képviseltetési dijak 700
Előre nem látott kiadások 630
6. Ideiglenes telekzet Horvát-Szlavonországban 12,577
7. Adóhivatalok:
Fizetések és lakpénzek 1.362,848
Bérek 15,000
Napi dijak 1,500
Ruhailletmények 10,140
Jutalmak és segélyek 36,000
A tiszti személyzet esetleg szükséges szaporitására 8,000
Házbérek 89,400
Uti költségek 20,400
Épületek fentartása 17,758
Irodai költségek 85,482
Pénzszállitási költségek 4,048
Leltári szerek karbantartása s utánszerzése 6,200
Különféle kiadások 3,000
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:
Fizetések és lakpénzek 121,961
Zsoldok és pótlékok 1.546,856
Lótartási átalányok 70,830
Ruházati adalék 231,400
Jutalmak és segélyek 20,000
Laktanyabérek 165,641
Uti, élelmi stb. költségek 181,001
Épületek fentartása 52,214
Irodai és kezelési költségek 35,309
Különféle kiadások 11,950
Betegápolási költségek 8,028
Fegyverzeti s lőszerköltségek 19,080
Ágynemüek 39,310
Adandó előlegek 45,500
9. Jogügyi igazgatóság:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 22,040
Évi dijak 1,260
Bérek 600
Napidijak 4,891
Ruhailletmények 120
Jutalmak és segélyek 1,300
Irodai költségek 3. 000
Uti költségek 500
Épületfentartási költségek 400
Képviseltetési dijak 1,500
Előre nem látott kiadások 400
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban:
Pénzügyi feltörvényszék 3,445
Első folyamod. pénzügyi törvényszékek 3,650
Határőrvidéki pénzügyi törvényszékek 2,200
11. Állandó kataster
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 233,860
Munkaátalányok 148,460
Napidijas segédszemélyzet költségei 5,400
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Utazási átalányok 6,000
Házbérek 15,000
Irodai költségek, rajzpapirok és nyomtatványok 16,000
Háromszögméreti költségek 12,000
Egyéb felmérési költségek, fuvarok és ruhakoptatási téritmények 100,000
Műszerek és eszközök beszerzése és javitása 4,000
Buda városa felmérésének költségei 12,000
Rendszeresitendő nyilvántartásra 4,500
Felmérési munkálatok lemásolására 20,000
Előre nem látott kiadások 4,427
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 135,031
13. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 373,000
14. Fogyasztási adók beszedési költségei 233,335
15. Határvám kezelési költségei 366,708
Illetékek kezelési költségei:
16. Bélyeg 106,356
17. Jogilletékek és dijak 52,675
18. Fémjelzés 11,996
19. Ut- és hidvám 1,000
Jövedékek müveleti és kezelési költségei:
20. Dohányjövedék:
Vétel 8.433,074
Gyártás 2.775,808
Eladás 1.215,400
21. Lottojövedék 12.907,200
22. Sójövedék:
Kezelési kiadások 715,281
Szállitási költségek 1.887,530
Sóelőállitási költségek megtéritése 1.152,421
Államvagyon:
23. Államjószág-igazgatóságok és ügyészségek 413,300
24. Államjószágok:
Kezelési és üzemi kiadások 1.741,570
Befektetések 268,297
25. Államerdők 9.646,873
26. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányák
Fémbeváltó hivatalok
Pénzverde
Vasmüvek
Kőszénbányák
Sótermelés
Opálbánya
14.039,972
27. Államnyomda 658,000
28. Államépületek 29,503
29. Különféle kiadások 127,067
XVI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 264,042
Működési pótlék műszaki tisztviselők részére 13,000
Szolgák ruhailletményei 1,090
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 15,000
Jutalmazások és segélyezések 4,000
Házbérek és adók 26,000
Hivatali s irodai szükséglet 25,000
Távirati sürgönyök költségei 4,000
Utiköltségek és napi dijak 30,000
Épületek fentartása 1,000
Előre nem látott kiadások 2,000
A ministerium könyv- és térképtárának gyarapitására 4,000
2. Kamatbiztositéki számvevőség és vasuti kormánybiztosok:
Kamatbiztositési számvevőség:
Személyes járandóságok 18,510
Dologi kiadások 7,000
Vasuti kormánybiztosok 20,800
3. Államépitészeti hivatalok:
Felügyelőségek és épitészeti hivatalok:
Magyarország:
Tiszti fizetések és lakpénzek 199,600
Szolgák fizetései és lakbérei 6,050
Szolgák ruhailletményei 40
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 15,330
Jutalmazások és segélyezések 4,500
Hivatalos helyiségek bére 14,000
Hivatali s irodai szükséglet 24,200
Uti költségek és napi dijak 59,619
Hivatalos helyiségek tatarozására s épületek fentartására 500
Előre nem látott kiadások 1,000
Horvát-Szlavonország:
Tiszti fizetések és lakpénzek 16,950
Szolgák fizetései 600
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 2,190
Jutalmazások és segélyezések 300
Hivatalos helyiségek bére 1,590
Hivatali s irodai szükséglet 1,100
Uti költségek és napi dijak 7,661
Tiszaszabályozási központi bizottmány 16,420
4. Kőutak fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban 131,041
Horvát-Szlavonországban 8,785
Fentartás:
Magyarországban 3.686,274
Horvát-Szlavonországban 347,400
Épités:
Magyarországban:
Uj utak épitésére:
Buda-eszéki államuton 75,000
Bezdán-zombori államuton 105,000
Szombathely-pinkafői államuton 43,300
Mohács-varasdi államuton 97,100
Nagyszombat-krakói államuton 46,000
M.-Sziget-kirlibábai államuton 109,160
Apahida-szászrégeni államuton 130,000
Szeged-temesvár-szászsebesi államuton 65,000
Nagyvárad-kolozsvár-marváráshely-brassói államuton 15,000
Héjasfalva-ghymesi államuton 130,000
Hidak épitésére a magyar határőrvidéken 20,000
Segélyezések a törvényhatóságoknak megyei utak és hidak fentartására 300,000
Elemi károk helyreállitására 100,000
Horvát-Szlavonországban:
Uj utak épitésére:
Eszék-vukovári államuton 20,000
Barcs-pakráczi államuton 68,000
Az eszéki Dráva-hid épitésének befejezésére 60,000
5. Viziutak és tengeri kikötők fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban 37,774
Horvát-Szlavonországban 4,448
Fentartás:
Folyókon és csatornákon:
Magyarországban 296,239
Horvát-Szlavonországban 42,132
Tengeri kikötőknél 41,000
Uj épitkezések:
Magyarországban:
A Dunánál 323,000
A Tiszánál 650,000
A Marosnál 45,000
A Kőrös Berettyónál 58,187
A Bega csatornánál 90,000
A Temes folyó hajózhatóvá tételére 100,000
A Szamosnál 50,000
A Vágh-szabályozás előmunkálatainak bevégzésére 20,000
Az államkezelés alatt nem állőó folyamszabályozások előmunkálataira és sürgős munkákra segélyképen
150,000
Öntözés szempontjából teendő műszaki tanulmányok előmozditására 6,000
Horvát-Szlavonországban:
A Dunánál 33,000
A Drávánál 28,000
A Szávánál 25,000
A Kulpánál 8,000
A tengeri kikötőknél 60,000
6. Műszaki egyének kiképzésére s utazási ösztöndijakra 20,000
7. Vasuti gyakornokok számára a kereskedelmi akadémián nyitandó tanfolyamra, taneszközök beszerzésére s a tanfolyam felszerelésére
10,000
8. Hajózási iskola költségeire 2,000
9. Az államvasutak és az állam gép- és kocsigyárának üzleti kiadásai 6.340,697
XVII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 123,098
Irnokok, segédszolgák és kőnyomdászok dijai 7,300
Szolgák ruhailletményei 700
Jutalmazások és segélyezések 2,500
Házbér 14,000
Hivatali s irodai szükséglet 8,770
Uti költség 4,000
Épületek fentartása 500
2. Ipar-, kereskedelmi- és külkereskedlemi czélok:
Ipari czélok 22,800
Kereskedelmi czélok 3,770
Külkereskedelmi czélok 3,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelése:
Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitásokra, versenyekre és kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és serténytenyészet emelésére
40,000
Mezőgazdasági szakoktatásra 32,000
Gazdasági szakirodalom emelésére 6,000
Kereskedelmi növényekre, nevezetesen: kender, len, komló, dohánytermelésre 8,000
Borászat emelésére 2,400
a tenyésztés és kertészet emelésére 5,000
Selymészet emelésére 6,500
Méhészet emelésére 2,000
Haltenyésztés emelésére 3,000
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra 2,000
Közgazdászati előre nem látott eszközlésekre 10,000
4. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet 39,700
Debreczeni országos gazdasági tanintézet 44,514
Magyar-óvári országos gazdasági tanintézet 56,325
Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet 43,390
Hrádeki földmivelésiskola 15,100
Diószegi vinczellérképezde 6,735
Tarczali vinczellérképezde 6,111
Kassai gazdasági intézet 6,000
5. Álladalmi lótenyészintézetek:
Lótenyészeti központi igazgatás 27,624
Ménesbirtok-gazdaságok 816,162
Ménesek 710,789
Méntelepek 1.085,217
Lóversenyek 28,000
Lótenyésztési jutalmak 15,620
Tenyészanyag vásárlására 14,080
6. Vesztegintézetek 43,690
7. A keleti marhavész és eegyéb állatjárványok elfojtására 35,000
8. Pesti állatgyógyintézet 38,595
9. Bányakpitányságok 62,000
10. Földtani intézet 28,300
11. Statisztikai hivatal 56,870
12. Posta:
Tiszti fizetések és pótlékok
Lakpénzek
Napindijak
Ruházatok
Postamesterek fizetései
Jutalmak és segélyek
1.878,600
Potorész-járulékok
Utazási illetékek
Épületek fentartása
Bérletek
Hivatali és kezelési költségek
Hiánylati visszatéritések
Jövedéki visszatéritések
Posta- és vasutszállitási költségek
Hirlapok költségei
Kocsik és egyéb leltári szerek beszerzése
Kocsijavitási költségek
Kártéritések
Uj épületek esetleg beszerzése
Különfélék
3.312,500
13. Távirda:
Személyes járandóságok 1.042,700
Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó százalék
Házak esetleges megszerzésére
Házbérek
Hivatalos helyiségek helyreállitása és fentartására
Helyettesitési, uti s átköltözködési költségek
Átalányozott irodai s fütési költségek
Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek
Üzleti szükségletek
A gépeknek javitására
A felszerelési alap fentartására
A vonalak javitása- s fentartására
Feleknek visszafizetett illetékek
Feleknek kifizetett válaszdijak
Az egyleti s idegen államoknak való tartozásokra
A sürgönyök továbbszállitási dijaira
A sürgönyök kézbesitési dijaira
Különféle kiadások
898,600
14. Rév- és tengerparti egészségügy 103,549
15. Pesti zálogház 150,500
XVIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 188,219
Segélydijak 1,800
Szolgák ruhailletményei 900
Az irodai teendők ellátására 15,000
Jutalmazások és segélyezések 3,500
Házbérek 1,224
Hivatali, irodai s uti költségek 19,500
Különféle kiadások és házi szükségletek 600
Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napidijak, utiköltségek, tiszteletdijak és kezelési költségkre, továbbá iskolakönyvek kidolgozására
6,000
Távirati sürgönyök költségei 1,000
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Tankerületi főigazgatóságok 28,200
Népnevelési tanfelügyelőségek:
Fizetések és lakpénzek 145,880
Utazási költségek 29,100
Hivatali átalányok 12,600
Jutalmazások, segélyezések és esetleg tanfelügyelők helyetteitésére kiküldött ministeri megbizottak jutalmazására 3,300
Uti költségek és napi dijak megyei iskolatanácsoknak 40,000
Államvizsgálati bizottmányok 8,700
A magyar határőrvidék szükséglete 8,900
3. Tanintézetek:
Pesti kir. egyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései:
Hittani kar 11,183
Jogi kar 41,705
Orvosi kar 73,295
Bölcsészeti kar 79,450
Könyvtár 3,705
Irodai és gazdászati személyzet 4,000
Hivatalnokok pótlékai 1,500
Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei 31,664
Szolgák fizetései 17,522
Szolgák lakbérei 1,512
Élvezmények megváltása 1,276
Helyettesitések 1,400
Napi dijnokok illetményei 3,689
Ösztöndijak 15,870
Jutalmazások és segélyezések 4,135
Templomi szükségletek 1,200
Házbérek 22,313
Hivatali és irodai szükséglet 850
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 87,648
Épületek fentartására 13,500
Adók és más illetékek 500
Uti költségek és napi dijak 1,500
Házi szükségletek 23,684
Vegyes kiadások 300
Nyugélvezmények 19,694
Gymnasiumi tanárképezde 32,800
Kolozsvári egyetem:
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetése:
Jogi kar 22,400
Orvosi kar 30,400
Bölcsészeti kar 41,000
Könyvtár 1,600
Irodai és gazdászati személyzet 4,400
Szolgaszemélyzet 4,550
Tanárok, hivatalnokok és szolgák lakpénzei 16,720
Helyettesitésekre 1,000
Napi dijnokok illetményei 2,190
Ösztöndijak és uti költségek 8,000
Jutalmazások és segélyezésekre 2,000
Házbérek 1,265
Hivatali és irodai szükséglet 600
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletére 20,600
Házi szükségletek 3,000
Vegyes kiadásokra 300
József műegyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései és pótlékai 85,600
Tanárok és hivatalnokok lakpénzei 13,700
Szolgák fizetései 5,000
Szolgák lakbérei 1,004
Szolgák ruhailletményei 505
Irnoki teendők ellátására és irodai szükségletekre 1,800
Jutalmazásokra 3,725
Ösztöndijakra 5,100
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletére 30,500
Házi szükségletek 6,500
Házbérek 43,800
Épületek fentartása 1,000
Uti költségek és más esetleges kiadások 1,000
Reáltanodai tanárképezde 15,700
Országos rajztanárképezde és ezzel kapcsolatos minta-rajztanoda 39,740
Nagyszebeni jogakademia 18,285
nagyszebeni államgymnasium 23,683
Kaposvári államgymnasium 16,370
Fiumei államgymnasium 20,350
Losonczi reálgymnasium 10,170
Munkácsi reálgymnasium 10,770
Az ország alsó vidékén felállitandó gymnasium 10,270
A brassói román gymnasium segélyezésére 4,000
Budai államfőreáltanoda 32,000
Pesti államfőreáltanoda 43,500
Győri államfőreáltanoda 4,963
Kassai államfőreáltanoda 24,265
Körmöczi államfőreáltanoda 19,500
Lőcsei államfőreáltanoda 18,000
Nagyváradi államfőreáltanoda 3,600
Pécsi államfőreáltanoda 21,600
Szegedi államfőreáltanoda 12,050
Székelyudvarhelyi államfőreáltanoda 8,050
Temesvári államfőreáltanoda 20,200
Dévai állami alreáltanoda 8,050
Kecskeméti állami alreáltanoda 10,450
Nagykállói állami alreáltanoda 10,250
Pancsovai reáltanoda 23,290
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Soproni főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Székesfehérvári főreáltanoda segélyezésére 4,000
Nagyszebeni főreáltanoda segélyezésére 5,000
Középtanodák közös költségei 10,000
Tanodai szaklapok segélyezésére 800
Szaktanodák:
Pesti kereskedelmi tanoda segélyezésére 10,000
Bábatanodák 9,225
Budai férfitanitó-képezde
Bajai férfitanitó-képezde
Csongrádi férfitanitó-képezde
Csurgói férfitanitó-képezde
Dévai férfitanitó-képezde
Iglói férfitanitó-képezde
Kolozsvári férfitanitó-képezde
Lévai férfitanitó-képezde
Losonczi férfitanitó-képezde
Marm. -szigeti férfitanitó-képezde
Modori -férfitanitó-képezde 316,175
Sárospataki férfitanitó-képezde
Sz. -kereszturi férfitanitó-képezde
Zilahi férfitanitó-képezde
Znióvárallyai férfitanitó-képezde
Ujonnan felállitandó férfitanitó-képezde
Fehértemplomi férfitanitó-képezde 9,525
Budai tanitónő-képezde
Kolozsvári tanitónő-képezde
Pozsonyi tanitónő-képezde
Szabadkai tanitónő-képezde 117,810
Tanitóképezdék közös költségei 30,000
Tanitóképezdei póttanfolyamok 100,000
Tornan póttanfolyam 20,000
Tanitóképezdei tanárjelöltek és iskolatanitók kiképzésére külföldön 10,000
Budai polgári iskolatanitó-képezde 3,000
Budai polgári iskolatanitónő-képezde 6,383
Népnevelési szükséglet 990,000
Felnőttek oktatására 70,000
A népnevelési lapnak 7 nyelven kiadására 30,000
Felsőbb népiskolák és polgári fi- és nő-iskolák szükségletére 106,800
Polgári iskolák és magy. határőrvidéken 23,160
Siketnémák intézete Váczon 32,200
Az egyetemi épületek létesitésére felveendő kölcsön kamat és törlesztési szükségletére 70,000
4. Ösztöndijak:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000
A bécsi Theresianumnak három magyarországi és négy erdélyi növendék fentartására és egyéb kiadásokra
4,535
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij 630
Kamarai járandóság, erdélyi hely. hitvallásu evang. egyházak és tanodák, s némely róm. kath. lelkészség számára
3,545
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000
Oly egyetemi magántanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre nézve rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

5,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 5,440
5. Közmüvelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyes járandóságok 34,280
Dologi kiadások 54,420
Országos Eszterházy-féle képtár:
Személyes járandóságok 2,160
Dologi kiadások 24,206
Központi meteorologiai intézet 12,778
Képzőmüvészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, jeles elaggott művészek segélyezésére 20,000
Történelmi műemlékek felkutatására, kiásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére 20,000
Magyar történelmi források és emlékek kiadására 20,000
A Magy. Tud. Akadéemia könyvtárának gyarapitására 5,000
A Magy. Tud. Akademia mathem. és term. tud. osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre
5,000
A magyar. kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére, oly czélból: hogy a társulat ez összeget országos érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa
5,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500
Tornamesterek kiképzésére 5,000
Az országos zeneakademia költségeire 36,000
A nemzeti zenede segélyezésére 2,500
Zenészeti ösztöndijakra 2,500
A budai zene- és énekakademia segélyezésére 1,200
Toldi Ferencznek az irodalom-történet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságaért és további müködésének e téren előmozditása czéljából
4,000
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitaria hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásuak egyházának 5,000
XIX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 176,400
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 3,500
Házbér 25,000
Hivatali és irodai szükséglet 27,080
Forditási költségek 2,000
Utiköltségek és napi dijak 8,000
Hivatali helyiségek fentartása 1,000
Távirati sürgönyök költségei 600
Vegyészeti kiadások 2,000
2. Semmítőszék:
Fizetések és lakbérek 152,170
Működési pótlékok 4,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 1,500
Hivatali és irodai szükséglet 12,000
Épületek fentartása 500
Házi kellékek 500
Előre nem látott kiadások 1,000
3. Legfőbb itélőszék:
Fizetések és lakpénzek 349,640
Működési pótlékok 2,500
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 3,000
Házbér 3,448
Hivatali és irodai szükséglet 18,000
Házi kellékek 800
Előre nem látott kiadások 1,000
4. Királyi tábla Pesten:
Fizetések és lakpénzek 592,700
Működési pótlékok 1,000
Segélydijak 3,600
Szolgák ruhailletményei 1,300
Jutalmak és segélyek 5,000
Házbér 6,244
Hivatali és irodai szükséglet 24,000
Épületek fentartása 500
Házi kellékek 1,000
Előre nem látott kiaádsok 3,000
5. Királyi itélőtábla Marovásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek 109,070
Segélydijak 1,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 900
Házbér 500
Hivatali és irodai szükséglet 8,000
Utazási átalány 800
Épületek fentartása 300
Házi kellékek 1,200
Előre nem látott kiadások 500
6. Királyi főügyészségek:
Fizetések és lakpénzek 36,830
Szolgák ruhailletményei 250
Jutalmak és segélyek 700
Házbér 3,700
Irodai szükséglet 5,130
Utazási költségek 3,300
Nyomtatványok 4,500
Előre nem látott kiadások 700
7. Királyi törvényszékek és járásbiróságok:
Fizetések és lakpénzek 5.143,959
Évdijak 132,300
Szolgák ruhailletményei 53,300
Jutalmak és segélyek 80,000
Házbérek 318,000
Irodai és hivatali szükséglet 689,465
Hivatalos utazásokra 13,676
Épületek fentartása 80,000
Előre nem látott kiadások 15,000
Magyar határőrvidék szükséglete 100,339
8. Királyi ügyészségek:
Fizetések és lakpénzek 851,992
Tiszti és drágasági pótlékok 62,108
Orvosok és lelkészek illetményei 41,602
Szolgák ruhailletményei 79,500
Jutalmak és segélyek 12,000
A pesti rabok őrzésére igénybe veendő katonaság dijazására 5,000
Házbérek 14,181
Épületek fentartása 14,709
Irodai szükséglet 63,963
Rabtartási költségek 1.058,116
Bűnvádi eljárási költségek 256,200
Hivatalos utazásokra 4,604
A határőrvidéki fegyintézet szükséglete 73,307
9. Országos fegyintézetek:
Munkácsi fegyintézet 107,915
Váczi fegyintézet 131,880
Lipótvári fegyintézet 139,850
Illavai fegyintézet 124,025
Szamosujvári fegyintézet 112,605
Mária-Nostrai fegyintézet 62,465
Állami fogház Váczon 11,418
Vegyes kiadások 22,484
10. Telekkönyvezés:
Központi telekhivatal 9,760
XX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések, lakpénzek és mellékjárandóságok 214,353
Napi dijak az irodai teendők ellátására 12,000
Szolgák ruhailletményei 1,200
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Házbérek 18,000
Irodai szükségletek 43,000
Utazási költségek 10,000
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági kiadások 4,000
Központi ruharaktár 19,956
Fegyverzeti bizottmány 20,457
Hadtudományi intézetek 11,600
Ludovika akadémia 119,321
3. Ujonczozási költségek 20,000
4. Honvédfőparancsnokság 57,888
5. Kerületi parancsnokságok:
Pesti kerületi parancsnokság 45,570
Szegedi kerületi parancsnokság 38,643
Kassai kerületi parancsnokság 34,738
Pozsonyi kerületi parancsnokság 33,919
Budai kerületi parancsnokság 43,692
Erdélyi kerületi parancsnokság 34,914
Zágrábi kerületi parancsnokság 26,395
6. Csapatok:
Pénzbeli illetkek 2.271,374
Elhelyezés 676,171
Élelmezés 1.303,591
Lóeleség 356,841
Ruházat és felszerelés 464,598
Betegápolási költségek 80,152
Töltények beszerzése 611,757
Pótlovazás 185,141
Rendes kiadások összege 207.191,572

B) Rendkivüli kiadások

frt
I. FEJEZET. Az 1873. évre megállapitott közösügyi kiadásokról a magyar korona országait illető összeg
3.500,889
II. FEJEZET. Ministerelnökség:
Codificationalis munkálatokra 30,000
III. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium:
1. A ministerium épületében lévő fogadási és disztermek kijavitására 3,000
2. A világkiállitás alkalmából a fogalmazási, irodai és szolgaszemélyzetnek nyujtandó drágasági pótlék
5,275
IV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Erdélyi kir. biztosság és igazoló bizottmányok 22,764
2. Az egészségügyi tanács költsége 10,000
3. Karhatalmi költségekre (a multra nézve) 1,869
4. A nagyszebeni tébolyda átalakitására 8,000
5. Az országos levéltár kezelési költségei 17,000
6. Az erdélyi országos levéltárnak Budára szállitására 20,000
V. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A központi állampénztár helyiségeinek nagyobbitására 500
2. A horvát-szlavon határőrvidéki kataszter költségeire 252,897
3. Az egyenes adóhátralékok egyenkénti leszámolásának költségei fejében 200,000
4. A Pesten épitendő fővámhivatal és raktárra 800,000
5. A dohányjövedéknél:
Uj épitkezésekre 255,000
Világkiállitási költségekre 12,000
6. A sójövedéknél:
Az aradi sóraktár épitésére 5,000
A pesti sóraktár épitésére 30,000
A csapi sóraktár épitésére 25,000
A marmarosszigeti sópajta és hajdulak épitésére 2,000
A parajdi sóraktár épitésére 4,000
A tordai üzemi tér szabályozására 6,000
7. Az államjószágoknál:
Épitkezésekre s egyéb rendkivüli kiadásokra:
A soóvár peklini uradalomban 20,000
A lippai uradalomban 75,600
A gödöllői uradalomban 104,544
Az ujpesti Duna-révnél 104,239
8. Az államerdőknél:
Beruházásokra s egyéb rendkivüli kiadásokra 900,000
Épitkezésekre a mehádiai fürdőnél 71,700
Világkiállitási költségekre 100,000
9. A bányászat és pénzverésnél:
A zsilvölgyi kőszénbányánál 100,000
A turia-remetei vasgyár megszüntetésével járó költségek 7,000
A selmeczi kohászati alapnak előlegképen 45,000
Selmeczbányának a magyar északi vasuttal való összeköttetésére 282,100
A II. József nevü altárna erélyesebb kivájása czéljából légsüritő és furó-gép beszerzése 100,000
Világkiállitási költségekre 10,000
10. A pécsi államépület átalakitására 16,000
11. A vajdahunyadi vár helyreállitására 50,000
12. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 12.000,0000
13. A földadó ideiglen szükségleteire 19,200
14. A kincstári birtok közt fekvő, nélkülözhetetlen telkek vételére 50,000
15. A Ferencz-csatorna épitkezései költségeire államjárulékképen 700,000
16. A magyar határőrvidék polgárositása folytán rendelkezési állapotba jutott közegek illetményei
37,000
17. Tiszti biztositékok visszafizetésére 46,000
VI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A fiumei kikötő dombormű tervének elkészitésére 6,000
2. Világkiállitási költségek 10,000
3. A budapesti Dunarész szabályozására a sorsolási kölcsönből 3.531,340
4. A margitszigeti Dunahid épitésére a sorsolási kölcsönből 1.500,000
5. Vasutépitészeti főfelügyelőség 370,855
6. Vasutépités:
Épitészeti központi igazgatás 283,398
Uj vonalak tanulmányozására és vonalozási munkálatokra 40,000
A károlyváros-fiumei vonal épitésére 6.400,000
A károlyvárosi és fiumei pályaudvar épitésére 140,000
A zólyom-beszterczebányai vonal épitésére 561,330
A füzesabony-egri vonal épitésére 225,557
A buda-pesti összekötő vasut épitésére 1.500,000
A hatvan-miskolczi vonal épitésére 106,000
A hatvani pályaudvar épitésére 11,728
A miskolcz-bánrévei vonal épitésére 155,104
A zákány-zágrábi vonal épitésére 151,809
7. Beruházások az államvaustaknál:
A magyar északi vasutnál szükségelt átalakitásokra és az emelkedő üzlet igényeinek megfelelő épitkezésekre s beruházásokra
637,800
Forgalmi eszközök szaporitására 2.500,000
8. Beruházások az állam gép- és kocsigyáránál 136,745
VII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Ipari czélok:
Az állandó kézműipar kiállitására 3,000
Bécsi világkiállitás költségeire:
Kiállitási költségekre 285,000
Az iparmuzeum számára beszerzendő tárgyakra 50,000
2. Gazdasági tanintézetek:
Felszerelések és épitkezésekre:
A debreczeni országos tanintézetnél 6,680
A magyar-óvári országos tanintézetnél 3,200
A kolozsmonostori országos tanintézetnél 100,000
A diószegi vinczellér-képezdénél 1,130
A tarczali vinczellér-képezdénél 33,500
A kassai gazdasági tanintézetre 100,000
3. Álladalmi lótenyészintézetek:
Tenyészanyag-vérlovak vásárlására a ménekhez; mének vásárlására a méntelepek részére 60,000
Uj épitkezésekre a ménes-gazdaságoknál 80,000
Az 1873. évi bécsi világkiállitáson az álladalmi lótenyészintézetek részéről kiállitandó lovak és szarvasmarha kiállitási költségeire
14,000
Az Erdélyben szervezendő ménes részére a pénzügyministeriumtól átveendő fogarasi uradalom berendezésére
60,000
4. Vesztegintézetek:
Épületek átalakitására s uj aklok épitésére 10,000
5. Pesti állatgyógyintézet:
Két gorcső beszerzésére a boncztani és élettani tanszék számára 600
Sebészeti és műtői eszközök gyüjteményének felállitására és berendezésére 1,000
6. Távirda:
Uj vonalak vezetésére és a meglevő vonalakon az üzlet kiterjesztésére 150,000
7. Rév- és tengerparti egészségügy:
Beszerzésekre 8,700
8. A posta- és távirdaház épitésére 250,000
VIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Tanintézetek:
Az országos minta-rajztanár-képezdénél szükséges átalakitásokra és felszerelésekre 4,545
A budai tanitóképezde teljes kiépitése s felszerelésére 42,000
Az iglói tanitóképezde épitésére 60,000
A lévai tanitóképezde épitésére 25,000
2. A muzeum rendkivüli szükségleteire:
Fösz-öntvényekre 5,000
Gyüjtemények vételére 5,000
Könyvtár végleges rendezésére 7,000
A muzeumi épület diszlépcső és menynyezetének ujjáalakitására 16,000
A régészeti osztály számára 6 dijnok illetménye 2,000
3. Egy hazai népismei gyüjtemény létesitésére 15,000
4. Történelmi fontossággal biró műemlékek fentartására oly czélból, hogy azok a végenyészettől megóvassanak 15,000
5. Segély a pesti nemzeti zenedének 5,000
6. A József-műegyetem számára kibérelt helyiségeknek előbbi állapotjukba visszaállitására 1,000
7. Kárpótlás a kibérelve volt hivatalos helyiségekért 6,008
IX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Épitkezésekre, felszerelésekre, gyári s egyéb szükségletekre:
A lipótvári fegyintézetnél 7,000
Az illavai fegyintézetnél 24,000
A szamosujvári fegyintézetnél 20,000
A mária-nostrai fegyintézetnél 2,000
A nagy-enyedi fegyintézet megszüntetésével járó költségekre 4,000
2. A magyarországi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre) 70,000
3. Az erdélyi telekkönyvi igazgatóság és kirendeltségek szükségleteire 300,000
4. A leégett marmaros-szigeti törvényszéki épület felépitésére 21,349
5. A b. -gyarmati, komáromi, kaposvári, nagyváradi, nyitrai, nagyszombati, szentgotthárdi, pécsi, lőcsei, budai, nagykanizsai és kőrösbányai börtönépitkezésekre s beruházásokra; a börtönhelyiségek javitására; rendkivüli börtönfelszerelésekre

320,000
6. A börtönőrök lőfegyvereinek beszerzésére 20,000
X. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Ruházat, felszerelés és fegyverzet 27,000 gyalogemberre 2.430,000
2. Járművek és lószerszámok beszerzésére 84,000
3. Alapitványok 4,648
4. Előfogati pótlék 1871 és 1872-re 34,724
Rendkivüli kiadások összege 43.084,267

C) Hitel- és pénztárműveleti kiadások

frt
I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. Kamatozás 1.241,985
2. Törlesztés 502,600
3. Tőkebeli kiegyenlitések 6,000
4. Kezelési költségek:
Jogbiztosok járandóságai 15,000
Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 10,000
Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség költségéhez 10,710
Napi dijakra a pénzügyministerium kiadó-hivatalánál és az adóhivataloknál 40,000
Irodai költségekre 1,000
Jutalmazásokra 1,800
Egyebekre 700
5. A folyó évre előirányzott bevételekből igénybe nem veendő összeg 1.001,887
II. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Évi járadék 1.224,000
2. A lánczhid költségei 243,453
3. A nagy körut létesitésére szükséges kisajátitásokra előlegképen 500,000
4. Közlekedési fővonalokra:
Kisajátitásokra 14,400
Helyreállitási munkákra 22,960
Az Álbrecht-utnak meghosszabbitására 60,061
Az Ilona-ut kiszélesitésére s kiépitésére 60,000
A felső hidtól a déli vaspályaudv. vezet. főközlekedési ut létesitésére szükséges kisajátitásokra 150,000
5. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000
6. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 7,500
7. Egyéb kezelési költségek 7,500
8. Az 1-7. czim alatt elősorolt kiadások, ugyszintén a rendkivüli kiadások VI. fejezet, 3-4. czime alatt a budapesti Dunarész szabályozására 3 millió 531,340 frttal, és a margitszigeti hidra 1. 500,000 frttal előirányzott költségek fedezése után fenmaradó összeg 2.152,230
III. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevél kölcsön:
1. Kamatozás és törlesztés ezüstben 384,240
2. Ezüstbeszerzési költség 38,424
3. Kezelési költségek 510
4. Az 1-3. czim alatt elősorolt kiadások fedezése után a folyó év bevételeiből fenmaradó összeg 2.637,771
IV. FEJEZET. Pénztári műveletek:
1. Az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltása ára 3.148,400
Hitel- és pénztárműveleti kiadások összege 13.488,131

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve, egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig: a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli és ezeken felül a meeghatározott összeg erejéig a hitel- és pénztármüveleti bevételek, a hitel- és pénztármüveleti kiadásokra a hitel- és pénztármüveleti bevételek jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt
I. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési igazgatóság költségeinek megtéritése fejében
61,230
2. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségek megtéritése 20,000
A kültartományi szülházakban ápolt magyarhoni egyének ápolási költségeinek téritése 70
Tébolydák bevételei 52,490
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és eegyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijai utáni téritmények
2,000
Budapesti Közlöny jövedelme 22,000
3. A nemzeti szinház tőkéinek kamataiból befolyó jövedelem 42,227
4. Különféle bevételek 2,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó: államadó 26.042,638
Földtehermentesitési járulék 10.151,520
2. Házadó: államadó 5.419,352
Földtehermentesitési járulék 2.148,900
3. Jövedelmi adó: állandó 8.939,984
Földtehermentesitési járulék 3.169,291
4. Személyes kereseti adó: államadó 6.506,693
Földtehermentesitési járulék 2.561,653
5. Malomadó 42,120
6. Kereskedelmi-, ipar s védelmi adó 325,117
7. Késedelmi kamatok:
Államadó után 1.050,000
Földtehermentesitési járulék után 450,000
8. Adóbehajtási illetékek 208,000
9. Adóhátralékok 2.500,000
Fogyasztási adók:
10. Szeszadó 6.700,000
11. Boradó 2.700,000
12. Husadó 2.000,000
13. Söradó 1.595,000
14. Czukoradó 1.554,000
15. Határvám:
Kezelési költségátalány (az 1869:II. tc. alapján) 450,000
Különféle bevételek 918
A dohányraktárak kezelésére eső személyzet illetményeinek megtéritése 4,380
16. Bélyeg 5.825,000
17. Jogilletékek 12.000,000
18. Dijak 840,800
19. Fémjelzés 26,999
20. Ut-, hid- és révvám 46,693
21. Dohányjövedék:
Vétel 651,500
Gyártás 6,000
Eladás 26.319,025
22. Lottójövedék 3.008,700
23. Sójövedék 14.671,645
24. Államjószágok 5.219,886
25. Államerdők 14.411,078
26. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányaművek
Fémbeváltóhivatalok
Pénzverde
Agionyeremény
Vasmüvek
Kőszénbányák
Sóbányák
Opálbánya
14.319,985
27. Államnyomda 716,800
28. Államépületek 32,872
29. Államvasutak és az állam gép- és kocsigyárának tiszta jövedelme:
Államvasutak 3.195,047
Gép- és kocsigyár 134,056
30. Ingó államvagyon 504,188
31. Különféle bevételek 353,092
III. FEJEZET. Közmunka- s közlekedési ministerium:
1. Közonti igazgatás:
Járulék a vasutépitési alapból 1 számvevő fizetésének megtéritése fejében 2,500
2. Kamatbiztositéki számvevőség és vasuti kormányfelügyelet 38,755
3. Államépitészeti hivatalok 56,000
4. Kőutak fentartása 4,900
5. Vizi utak fentartása 215
6. Az államvasutak és az állam gép- és kocsigyárának bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 6.340,697
IV. FEJEZET. Földmívelés-, ipar és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi országos gazdászati tanintézet 6,210
Debreczeni országos gazdászati tanintézet 17,500
Magyyaróvári országos gazdászati tanintézet 26,000
Kolozsmonostori országos gazdászati tanintézet 10,800
Hrádeki földmivesiskola 1,780
Tarczali vinczellér-képezde 1,000
2. Álladalmi lótenyészintézetek:
Ménesbirtokgazdaságok 1.382,124
Ménesek 371,120
Méntelepek 216,430
3. Pesti állatgyógyintézet 10,400
4. Posta 5.286,000
5. Távirda 1.813,900
6. Rév és tengerparti egészségügy 37,000
7. Pesti zálogház 150,500
8. Bányailletékek 70,707
9. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 27,940
V. FEJEZET. Vallás és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez 36,185
Házbérjövedelem 816
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetem alap 186,874
Tanárvizsgálati dijak 700
Tandijszázalékok 1,350
Tanpénzek 16,920
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 52,705
Siketnémák intézete Váczon 21,540
3. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumalap 11,542
VI. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Járulékok a törvénykezési költségekhez 33,349
2. Rabtartási költségtérítmények és a fegyenczek munkájából várható jövedelem 110,000
3. Országos fegyintézetek bevételei 74,749
VII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek bevételei 41,768
Rendes bevételek összege 203.468,925

B) Rendkivüli bevételek

frt
I. FEJEZET. Belügyministerium:
Járulék a földtehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében
10,764
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bordézsmaváltságból 36,768
2. Különféle bevételek az államjószágoknál 5,109
3. Az 1873. évi világkiállitáson kiállitandó összes erdészeti tárgyak eladásából 40,000
4. Bányászat és pénzverés:
A beszterczei kohó eladásaért 100,000
A turia-remetei vasgyár készleteinek eladásából 30,000
5. A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében ez évre 185,714
6. Az ingó államvagyon egy részének értékesitéséből a vasuti kamatbiztositás költségeire 2.800,000
7. Államjavak eladásából 1.266,965
8. A földadó ideiglen régi hátralékaiból 3,000
9. Állami előlegekből 3.000,000
10. A földtehermentesitési alapnak adott előlegek kamatai fejében 1.198,473
11. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsönből 1872 végén fenmaradt összeg 4.054,237
12. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió ezüst forintnyi kölcsön azon része, mely az 1872. év hiányának fedezése után fenmarad
13.937,092
III. FEJEZET. Közmunka és közlekedési ministerium:
1. A vasutépitészeti főfelügyelőség költségeinek megtéritése fejében az egyes vasuttársulatoktól 370,855
2. Vasuti szabványtervek eladásából 10,000
IV. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
A világkiállitási catalogus értékesitéséből és egyéb bevételekből 10,000
V. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. A volt Eszterházy-képtár megvételére Pest városa által felajánlott 60,000 frtnak esedékes 3-dik részlete
10,000
2. Győr városa által a kebelében felállitandó főreáltanoda felszerelésére adományozott 2000 frtnak esedékes 1-ső részlete
500
Rendkivüli bevételek összege 27.069,477

C) Hitel- és pénztárműveleti bevételek

frt
I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. A mult évek illetőségeiből fenmaradt 725,322
2. A váltságkötelezettek járadékai 2.080,100
3. Késedelmi kamatok és egyéb bevételek 26,360
II. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Maradvány az előévek bevételeiből 7.414,271
2. A sugárut költségeire adott előlegből az 1873. évben esedékes részlet 1.000,000
3. Időközi kamatok 134,500
4. A lánczhid bevételei 706,800
5. Az 1870:X. tc. 4. §-ban megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok 222,873
III. FEJEZET. Gömöri vasutzáloglevél kölcsön:
1. Maradvány az 1872. év bevételeiből 2.861,008
2. Időközi kamatok 150,000
3. A forgalomnak átadott bánréve-füleki vonalrész tiszta jövedelme 48,937
IV. FEJEZET. Pénztári műveletek:
Az osztrák kezelőség számára beváltott dohánylevelek beváltási árának visszatéritése fejében 3.148,400
Hitel- és pénztárműveletek összege 18.519,471
frt

4. § A 2-ik §-ban megállapitott rendes kiadások és a 3-ik §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 3,722,647 frt, a rendkivüli s a hitel- és pénztárműveleti kiadások és bevételek között 10,883.450 forint és igy összesen 14,706.097 frt különbözet mutatkozván: utasittatik a pénzügyminister, hogy ezen hiánynak végleges fedezése iránt még ezen év folytán terjeszszen elő törvényjavaslatot; a mennyiben addig is ezen hiány ideiglenes fedezése szükségesnek mutatkoznék, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy azon czélból az állam ingó értékeinek alapján előlegezési hitelmüveletet köthessen, vagy a sorsolási kölcsön rendelkezésre álló tőkéiből kamatozás mellett ideiglenes előlegeket vehessen fel.

5. § Hogy az államnak a 3-ik §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868:II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXXIV. és XXXV. törvénycikkekben megállapitott és az 1873. évi deczember 31-éig külön törvények által érvényben is tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, a révvám és az államvagyon jövedelmei és az állam egyéb rendes bevételei, valamint a határőrvidéken fennálló adók, az 1869:XVI. és XXII., az 1870:XLIX., L, LI., LVI., LVIII., LIX. és 1871:LVIII., LXI., LXIII., valamint a ház- a jövedelem- s a személyes kereseti adók és a bélyeg, dijak és illetékek iránt a folyó évben hozott törvényekben eszközölt és az év folytán a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett az 1873-ik évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbeni §-ban megszavazott, valamint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelelt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fejezetei se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére