1873. évi XXIII. törvénycikk

az első magyar gácsországi vasut kiépitéséről szóló 1869. évi VI. törvénycikkeknek s az azzal beczikkelyezett engedély-okmány némely határozmányainak további módositásáról * 

1. § Az első magyar gácsországi vasut Mezőlaborcz-országhatárszéli részén az 1869. évi VI. törvénycikk által beczikkelyezett engedélyokmány 5-ik §-ában megállapitott 280 méter legkisebb kanyarodási félátmérő a helyi viszonyok miatt megtartható nem lévén - megengedtetik, hogy e szakaszon 200 méterig leszállitott félátmérő alkalmaztassék.

2. § Megengedtetik továbbá, hogy a vasutnak Homonna és az országhatár szélén épülő alagut közti szakasza, az emlitett alagut kiépitésének befejezése előtt is átadassék a közforgalomnak a következő feltételek alatt:

a) hogy a határszélen épülő alagut mellett - annak üzletbe adásáig, a kormány által megállapitandó terv szerint ideiglenes állomás létesittessék;

b) hogy a szükséges intézkedések megtétessenek, mikép ezen ideiglenes állomástól a határszéli alagut tulsó végeig megnyitott gácsországi pályarészig az utasok és áruk mindaddig, mig az alagut elkészül, tengelyen vagy görpályán a folyó pályára megállapitott viteldijak mellett minden feltartóztatás nélkül teljes biztossággal átszállithatók legyenek.

3. § Ezen vasutszakasznak ily módon való megnyitása napjától az üzletben levő, s Legenye-Mihályitól az alagutig terjedő egész vonal az 1869. VI. törvénycikk 7-ik §-ában megállapitott 40.000 frt kamatbiztositásban részesül, oly kikötéssel azonban, hogy azon esetre, ha a határszéli alaguton 1873-ik évi november 1-éig a rendes közlekedés meg nem nyittatik, a Homonnától az alagutig terjedő szakasznak a 2-ik § értelmében leendő megnyitásától november 1-éig államgarantia czimén kiszolgáltatott előlegek (a mihályi-homonnai szakasz után járó 30.900 frt erejéig adott biztositási összegeken kivül) oly előlegtöbbleteknek fognak tekintetni, melyek az engedélyokmány 25. § értelmében 6% kamatokkal együtt az államkincstárnak azonnal visszatéritendők; november 1-től pedig az alagut megnyitásáig, a Homonna-határszéli szakaszra további kamatbiztositási összegek ki nem szolgáltatnak.

Az engedélyokmány 6-ik §-a értelmében letett biztositéki összeg Homonna-határszéli szakaszra eső részlete a pálya teljes kiépitéséig ki nem adatik.

4. § E törvény végrehajtásával a közmunka- és közlekedésügyi és a pénzügyi ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére