1873. évi XXV. törvénycikk

az osztrák-magyar monarchia közös külügyminiszterének megbizottja és Ő Fensége Montenegro fejedelmének megbizottja által 1872. évi szeptember 23-án a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása iránt megállapitott egyezményről * 

1. § Az osztrák-magyar monarchia közös külügyministere és Ő Fensége Montenegro fejedelme közt a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadása tárgyában kötött egyezmény az országgyülés által elfogadtatik.

2. § Az egyezmény, megerősittetése után, az ország törvényei közé iktattatik.

Egyezmény

A császári és királyi osztrák-magyar közös ministerium és Ő Fensége Montenegro fejedelme közös megegyezés által szabályozni óhajtván a bűntettesek kölcsönös kiadatását, a következő czikkeket állapitották meg:

I. CZIKK

Ő Felségének Ausztria Császárjának és Magyarország apostoli királyának közös ministeriuma és Ő Fensége Montenegro fejedelme kötelezik magukat: hogy az egyik vagy másik fél megkeresésére kölcsönösen kiadják egymásnak - saját honosaik egyedüli kivételével - mindazon egyéneket, a kik az osztrák-magyar monarchia államaiból Montenegróba, vagy Montenegróból az osztrák-magyar monarchia államaiba menekültek, ha azok az alantabb elősorolt bűntettek valamelyike miatt akár mint tettesek, akár pedig mint részesek a két terület egyikének, a melyen t. i. a bűntett elkövettetett - illetékes hatósága által üldöztetnek vagy elitéltettek.

A kiadás csakis az elitéltetést tartalmazó, vagy más oly birósági határozatnak közlése folytán engedélyeztetik, melyben a kiadatni kért egyén ellen emelt vádak vagy gyanú-okok meg vannak jelölve.

II. CZIKK

A bűntettek, melyek miatt a kiadás engedélyeztetik, a következők:

1. A szándékos emberölés minden neme, akár előre eltökéllett szándékkal, akár bárminő ellenséges indulattal követtetett legyen el (orgyilkosság, mérgezés, gyermekgyilkosság; ezen bűntettek kisérlete, gyilkosság).

2. A szándékos megsebesités, ha ebből a megsebesittetnek husz napi, vagy ennél is hosszabb betegsége, vagy munkaképtelensége származott; vagy ha ez által annak élete veszélybe ejtetett, vagy tartós megcsonkitása okoztatott.

3. Az egyéni szabadságnak törvényellenes korlátozása; valamely személynek törvényellenes letartóztatása vagy fogva tartása.

4. Vérfertőztetés; kettős házasság; erőszakkal vagy csábitással elkövetett nőrablás; tizennégy éven aluli bármely nemű gyermek ellen elkövetett fajtalanság; a kiskoruak ellen azok szülői vagy az azok fölötti felügyelettel megbizott személyek által elkövetett fajtalanság; magzatelhajtás.

5. Emberrablás; gyermek kitevése.

6. Gyujtogatás.

7. Mások ingó vagyonának erőszakkal, vagy valamely személy elleni fenyegetésekkel foganatositott eltulajdonitása (rablás); valamely személy erőszakos bántalmazása vagy veszélyes fenyegetése, akár oly czélból, hogy az valaminek cselekvésére, eltürésére vagy mellőzésére kényszerittessék, akár pedig, hogy az magát vagy másokat fenyegető közvetlen veszély által félelembe ejtessék (zsarolás, veszélyes fenyegetés) mások ingatlan vagyonának elpusztitása vagy megrongálása.

8. Mások vagyonának megrongálása vagy elpusztitása, ha az okozott kár 25 o. é. forintot meghalad.

9. Vasutak vagy távirdák szándékos megrongálása, bármely legyen az ez által okozott kár.

10. Mások ingó vagyonának erőszak vagy fenyegetés nélkül elkövetett jogtalan eltulajdonitása (lopás), ha az ellopott tárgy értéke 25 forintot osztrák értékben meghalad.

11. Csalás, ha az ez által okozott kár 25 frtot osztrák értékben meghalad.

12. Őrizetre bizott tárgynak elsikkasztása v. eltékozlása, ha annak becsértéke 50 frtot o. é. meghalad (bizalommal való visszaélés).

13. Hamis érczpénzkészités vagy a valódi érczpénzen eszközlött oly változtatás, hogy az nagyobb értékünek látszassék, hamis vagy hamisitott érczpénz behozatala vagy kiadása; papirpénznek, állami értékpapiroknak, kötvényeknek, a bankok által kiadott, vagy más közértékpapiroknak meghamisitása vagy ilynemű hamisitványoknak behozatala és használata.

14. Felségi okiratoknak, állami vagy a közhatósági pecséteknek, fémjeleknek, bélyegeknek vagy jegyeknek utánzása, vagy az ily utánzott tárgyaknak használása; közokiratok vagy közhatóságilag hitelesitett okiratok, magán vagy kereskedelmi vagy bankiratok hamisitása és ily hamis okiratok használása.

15. Biróság előtti hamis tanuzás vagy hamis eskü, szakértői hamis vélemény, tanúknak vagy szakértőknek hamis vallomásra illetőleg véleményadásra csábitása.

16. Közhivatalnokok megvesztegetése.

17. Lázadás tengerihajón.

18. Bűntettre szövetkezés.

III. CZIKK

Politikai bűntettek vagy vétségek esetében soha sem engedélyeztetik a kiadás.

Mindazonáltal nem tekintetik sem politikai bűntettnek, sem ily bűntettel kapcsolatosnak a fejedelem vagy családjának tagja ellen elkövetett merénylet, ha ez az orgyilkosság vagy gyilkosság tényálladékát állapitja meg.

IV. CZIKK

Ezen egyezmény mindkét részről leendő megerősittetése után azonnal hatályba lép, és Ő Felsége Ausztria császárja és Magyarország apostoli királya közös ministeriumának, vagy Ő Fensége Montenegro fejedelmének ellenkező nyilatkozatáig hatályban marad.

Ily nyilatkozat azonban nem fog visszaható erővel birni azon esetekre, melyek miatt a kiadás már kéretett.

[Aláírások]

Jegyzőkönyv

Alólirottak a mai napon egybejövén a végett, hogy a csász. és királyi osztrák-magyar közös ministerium és ő fensége Montenegro fejedelme közt a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadását tárgyazó egyezményt aláirják; ez okból teljhatalmazványaikat kicserélvén, ennekutánna ő fensége Montenegro fejedelmének megbizottja világosan kinyilatkoztatta:

Hogy I. Danilónak Cettinjében 1855-dik évben kihirdetett törvénykönyve 91. szakaszának azon intézkedését, mely minden menekültnek (svaki uskok) a montenegrói területen teljes biztonságot biztositott; ő fensége Montenegro fejedelme egyetértőleg tanácsával (senatusával) módositotta akkép, hogy ezen szakasz hatálya kizárólag csak a politikai menekültekre vonatkozzék, s minden ellenkezés ezen szakasz rendelete és a fentebbi egyezmény közt megszünjék.

Ennek megtörténtével az alólirtak aláirták a fentérintett egyezményt.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére