1873. évi XXVIII. törvénycikk

a magyar korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a polgárositott határőrvidéki részekben való rendezéséről * 

1. § Miután a katonai határőrrendszer a varasd-szt. -györgyi és a varasd-kőrösi két határőrezredben, Ivanics vára és Belovár katonai községekben, a magyar-horvát tengerparton fekvő Zengg szab. kir. városban és a második báni határőrezredben fekvő Sziszek községben 1871. évi junius 8-án, a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj területén pedig 1872. junius 9-én Ő Felsége által kiadott legfelsőbb nyilatkozványok által megszüntettetett s a fennérintett horvát-szlavon határőrvidéki részek törvényhozási, közigazgatási és törvénykezési tekintetben Horvátországgal és ez által a magyar szent koronával, a bánsági határőrvidéki részek s a titeli zászlóalj pedig közvetlenül Magyarországgal tettleg egyesittettek: azon viszonyoknak rendezése iránt, a melyek az 1868:XXX. törvénycikk szerint a magyar szent korona összes országaiban közös törvényhozás és kormányzat alá tartoznak, a következők határoztatnak:

2. § Az 1. §-ban érintett határőrvidéki részek számára Ő Felsége által 1871. junius 8-án és 1872. junius 9-én kibocsátott s ezen részekben jelenleg is érvényben levő legfelsőbb intézkedéseknek, jelesen:

a) a fennérintett horvát-szlavon határőrvidéki részeknek a katonai kormányzatból a polgári alá helyezése iránt 1871. évi junius 8-án kiadott császári királyi rendeletnek és királyi leiratnak;

b) a bánsági határőrvidéknek és a titeli zászlóaljnak a katonai kormányzatból a polgári alá helyezése iránt 1872. évi junius 9-én kiadott császári királyi rendeletnek és királyi leiratnak;

c) az 1871. évi junius 8-án ily czim alatt: „törvény a határőrvidéki városi és falusi községek szervezéséről” és ugyane napon ily czim alatt: „törvény némely közigazgatási intézmények megváltoztatásáról” a határőrvidék számára kibocsátott legfelsőbb rendelkezéseknek azon határozatai, melyek az 1868. évi XXX. törvénycikkben megállapitott közös törvényhozás alá tartozó viszonyokról rendelkeznek, és e legfelsőbb intézkedések kibocsátása után alkotott közös törvények és ezen törvény által meg nem változtattak, jelen érvényükben továbbra is megmaradnak.

3. § A jogügyletektől, okiratoktól, irományoktól, továbbá a hivatalos cselekményektől járó bélyeg- és közvetlen illetékek kiszabására és beszedésére nézve a magyar korona országaiban fennálló intézvények és szabályok a polgárositott horvát-szlavon határőrvidéki részekre is kiterjesztetnek.

Azonban kivételkép oly adás-vevési és csereszerződések, melyek valamely határőri házközösséghez tartozó ingatlant egészben vagy részben szabad rendelkezés alá eső tulajdonná változtatnak és a jelen törvény hatálybaléptét követő három év alatt köttetni fognak, ha a szerző fél az eddigi házközösséghez tartozó egyén, bélyeg- és illetékmentesek, ha pedig a szerző fél a házközösséghez nem tartozik, ugy az ily szerződésektől a fennérintett három év alatt a törvény szerint járó bélyeg- és közvetlen illetékeknek csak fele lesz fizetendő.

A békebirósági tárgyalások, ha a kereset 25 forintnyi összeget vagy értéket meg nem halad, jövőre bélyeg- és illetékmentesek.

4. § A magyar korona országainak közös törvényei, a mennyiben a jelen törvény kivételt nem állapit meg, a polgárositott határőrvidéki részekre is kiterjesztetnek.

5. § Ha a polgárositott határőrvidéki részekben fekvő valamely község a 2. §-ban érintett határozatok alapján fennálló adók helyett a magyar törvényekben megállapitott adók behozatalát kivánná, e törvények az illető községben hatályba léptetendők.

6. § Ezen törvény végrehajtásával a ministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére