1873. évi XXXI. törvénycikk

a vakok buda-pesti intézetéről * 

1. § „A vakok budapesti intézete” az alapitókkal e tekintetben 1873. évi márczius 11-én kötött következő szerződés értelmében ezennel államintézetnek nyilvánittatik:

„A vakok pesti intézetének országositása iránt kötött szerződés”

Egyrészt a vakok pesti intézetét kormányzó bizottság, mint az alapitók igazolt meghatalmazottja, másrészt pedig a magyar állam képviseletében a vallás- és közoktatási ministerium közt a pesti vakok intézetének országositása iránt a következő szerződés köttetett:

1-ször. A vakok pesti intézetét kormányzó bizottság a pesti vakok intézetét összes ingó és ingatlan vagyonával, az intézet országositása, ugy annak további kezelése és vezetése végett a magyar államnak, illetőleg a vallás- és közoktatási ministeriumnak a tényleges átadáskor fennálló vagyoni állapot szerint oly módon engedi át, hogy a kormányzó-bizottság az átadás napján az intézet felett rendelkezni és befolyást gyakorolni megszünend s azontul ott a teljes rendelkezési jog, mennyiben a szerződési egyes pontok kivételt nem tesznek, a magyar államot vagyis ennek képviseletében a kormányt illetendi.

2-szor. A vakok pesti intézetét kormányzó bizottság kötelezi magát, hogy az intézet összes ingó és ingatlan vagyon-álladékát, nevezetesen:

frt kr.
A. 1. A terézvárosbani intézeti házat az A. okmány nyomán becsértékben 175,445. -
B. 2. A pestvárosi magánfeleknél a B. kimutatás szerint elhelyezett tőkéket teljértékben 90,797. 50
3. A pestvidéki törvényszék területén levő jelzálogokra adott tőkéket a C. kimutatás nyomán teljértékben
32,000. -
C.
4. A kalocsai törvényszék területén fekvő jelzálogokra elhelyezett
D tőkéket a D. kimutatás szerint teljértékben 50,540. -
5. A Kecskemét és Nagy-Kőrös város területén levő jelzálogokra
E. adott tőkéket az E. alatti kimutatás szerint teljértékben 23,550. -
F. 6. A be nem fizetett alapitványokat az F. jegyzék szerint 18,120. -
G. 7. Az állampapirokat a G. kimutatás nyomán névszerinti értékben 8,700. -
H. 8. A magyar földhitel-intézeti zálogleveleket a H kimutatás nyomán névszerinti értékben
42,800. -
9. A magyar- és erdélyországi földtehermentesitési papirokat a J. kimutatás nyomán névszerinti értékben 30,400. -
J.
K. Továbbá a K. alatti jegyzékben foglalt intézeti butorokat, könyveket, taneszközöket, szóval az egész házi felszerelést; nemkülönben a pesti hazai első takarékpénztárban könyvecskékre elhelyezett készpénzt s annak folyó kamatait, valamint az intézeti pénztárban netalán létezendő készpénzt, a naplók kimutatása szerint a tényleges átadáskor fennálló állapotban, az ország felhatalmazása nyomán a kormány által kitüzendő napon, az állam képviselőjének az iratjegyzékek két példánybani kiállitásával, illetőleg kicserélésével, átadja és ekként az ország tulajdonába átbocsátja.

3-szor. A vallás- és közoktatási ministerium a vakok pesti intézetét a 2. pontban jelzett összes ingó és ingatlan vagyonával elfogadja s annak országositását, ugy a törvénykönyvbe beczikkelyezését a törvényhozó testület előtt lehető hamarább inditványozandja.

4-szer. Az alapitók vagy jogutódaik az általuk vagy elődeik által tett alapitványokra nézve az intézet államilag leendő kezelése alatt is a kinevezési jogot élvezendik; e végből egyrészt az alapitási kimutatások vagy az ezek jogi meghatározására vonatkozó okmányok átadás alkalmával az államnak kézbesittetnek; másrészt pedig az állam a koronként megürülő alapitványi helyek betöltése iránt az alapitókat kellő módon és időben értesitendi.

5-ször. Az alapitványok oly mérvben, mint a hogy tétettek, az intézeti ingó és ingatlan vagyon pedig a 2-ik és 3-ik pontokbani jelzés szerint lesznek az államnak átadandók.

6-szor. Az állam kötelezi magát, hogy a vakok országositandó pesti intézetében legalább is 70 növendéket tart és nevel, a hány a jelenleg létező teljes alapitványokból az intézetben elhelyezhető.

7-szer. Az állam kötelezi magát, hogy az L. alatti csatolmányban kimutatott csonka alapitványokat kiegészitésükig tőkesiti, valamint az M. alatti mellékletben foglalt ápoldai alapot is rendesen kezelteti, melyeket, illetőleg a kinevezési jogot, szinte az alapitók gyakorolandják; mi végből ők jogaik igénybe vehetése végett az állam által annak idején értesittetni fognak.

8-szor. Az állam szabad elhatározására tartatik fel, hogy a magán kinevezéstől függő alapitványi helyeken kivül, a mutatkozó szükséghez képest, országos alapitványi helyeket is alakithasson.

9-szer. Ha időjártával az intézetnek akár a Terézvárosból a testvér főváros keretébeni máshovai áthelyezése, akár költségkimélés vagy egyéb tekinteteknél fogva Buda-Pesten kivüli elhelyeztetése kivánatosnak mutatkoznék, akár pedig az intézeti ház eladása bizonyos felmerülhető körülmények nyomán szükségessé válnék, az állam erre is, de csak oly formán jogosittatik fel, hogy az épület nyilvános árverés utján legyen eladható.

10-szer. A 2-ik pontban az A., B., C., D., E. és F. kimutatások nyomán tételezett tőkék, ha kellő helyeni jelzálogi bekebelezéssel árvaszerüen biztositvák, ugy az azok utáni kamatokat az adósok szerződésszerüleg és pontosan fizetik, mennyiben pesti házakra kölcsönözvék, az intézeti vagyon tényleges átadásától 4 évig, mennyiben pedig vidéki fekvő birtokokra advák ki, 5 évig az állam által fel nem mondhatók.

11-szer. A vakok pesti intézetét kormányzó bizottság az államnak a tényleges intézeti vagyont számadás szerint, valamint a reménylett vagyis várományos vagyont, a rendeltetési czél kijelölésével jegyzék mellett adja át.

12-szer. Az intézeti bizottság a kétes behajtásu adóssági tételeket külön jegyzékbe sorozza s az ezekre vonatkozó okmányokat az államnak az átadáskor a teljes biztosságu kötelezvényektől elkülönözve kézbesiti; a netaláni behajthatlan adósságokat pedig az átadás előtt saját hatáskörében a tényleges intézeti vagyonból leirandja.

13-szor. Az intézeti bizottság az átadás napjától minden alapitványokat és hagyományokat, melyek akár birósági, közigazgatási vagy bármely más tárgyalás alatt állanak, akár pedig az átadás után keletkezendenek, az állam közvetlen kezelése alá bocsátja, valamint az állam az előbbi időből származott hagyományokért, melyek a létezett törvények nyomán öröklési százalék alá esnek, a megszabási illetéket a hagyományozott vagy alapitott tömegből elégitendi ki.

14-szer. Az állam szavatosságot csak oly kötelezvények vagy adóssági tételek iránt vállal, melyek az átadás napján a behajtásra nézve még teljes biztosságot szolgáltatnak.

15-ször. Az állam az átadott ingó és ingatlan vagyont csakis a vakok érdekében használhatja s azt semmiféle más czélra nem fordithatja.

16-szor. Ha az állam a vakok intézetét idő folytával ismét magánkezelés alá bocsátani óhajtaná, ugy az átvett ingatlant vagy az a helyett szerzett egyenértéket, avagy az eladási árt, valamint a kezéhez vett tőkéket, állampapirokat s a leltár szerinti felszerelvényt az alapitók, illetőleg jogutódaik rendelkezése alá visszabocsátani köteles.

17-szer. Az alapitók, illetőleg jogutódaik, az ilykép netalán esetleg visszaadandott intézeti vagyonról s annak mikénti kezeléséről szabadon rendelkezendnek ugyan, azonban a vagyont csakis a vakok ügyének érdekében használhatják fel, s igy azt sem más czélra nem fordithatják, sem maguk közt fel nem oszthatják, sem pedig saját alapitványaikat vissza nem vonhatják, hanem az összes visszavett intézeti magántulajdont a vakok ügyének szavazattöbbséggeli ujbóli berendezésére bocsátani tartoznak.

18-szor. Az állam, illetőleg a vallás- és közoktatási ministerium, az intézeti tanári, kezelői és szolgai személyzet átvételére magát nem kötelezi; ennélfogva a kormányzó-bizottság a jelen szerződés aláirása napján az összes személyzetnek az időre, midőn az állam az intézetet tényleg átveszi, a szolgálatot felmondja; e téren az állam magára csak azon kötelezettséget vállalja el, hogy az esetre, ha az intézet átadása folyó 1873. évi augusztus 1-je előtt történnék, vagy pedig bármely okból ezen határidőn tul huzódnék, a személyzet szerződésileg biztositott járandóságát 1873-iki augusztus 1-éig kiszolgáltatja.

19-szer. Az állam az intézet Pest-terézvárosi, király-utczai 902-ik számu, a vakok intézetének nevére irott házat, ugyancsak mint intézeti tulajdont, az országositás eszközlése után azonnal a maga nevére, az intézeti bizottság minden további meghallgatása nélkül, a pestvárosi telekhivatalban áttelekkönyvezteti.

20-szor. Minden peres kérdésekben, melyek ezen szerződésből merülnének fel, az 1868-iki LIV. törvénycikk 495-től 512-ig terjedő §-ai értelmében választott biróság határozand.

21-szer. A vallás- és közoktatási minister ezen szerződést az ahoz tartozó mellékletekkel együtt jóváhagyás, a vakok pesti intézete országositása és ezen ténynek a törvény tábláiba leendő igtatása végett, lehető hamarább a magyar törvényhozás elé terjesztendi.

22-szer. Jelen szerződés a pesti vakok intézetét kormányzó bizottságra, illetőleg az alapitókra és jogutódaikra, az aláirás napjától azonnal, az államra nézve azonban kötelezővé csak akkor váland, midőn azt a törvényhozás megerősiti, országositja és beczikkelyezi; a mikor is az átadás a tettleges vagyoni állapot szerint sorjegyzékek, leltárak, ugy számadás mellett eszközöltetik; e korszak bekövetkeztéig pedig a kormányzó bizottság eddigi működését, jelesül a 2-ik pontban 1-től 9-ig folyó szám alatt feljegyzett vagyonállagra nézve, felelősség terhe mellett folytatandja; ellenben a készpénzből a számadási maradványt olykép adandja át, miszerint e téren a kezelési, élelmezési és egyéb költségek, ugy a dijazások az átadás napjáig előzetesen fizettessenek ki.

Mely a vakok pesti intézetének országositása s az állam kezelése alá bocsátása iránt kelt szerződés a felek részére ezennel két egyenlő példányban szerkeztetik, kiállittatik és aláiratik.

2. § Az intézet mind tanrendszerét, mind vagyonát illetőleg a magyar kir. vallás- és közoktatási ministerium ügykezelési körébe osztatik be.

3. § Az intézet összes ingó és ingatlan vagyona jelen törvény életbeléptetésétől kezdve mint államvagyon az erre hivatott államhatóságok által kezeltetik.

4. § Az intézet alapitó tagjai- és jogutódainak az általok vagy elődeik által tett alapitványokra nézve szerződésileg fenntartott növendék bemutatási joguk ezennel biztosittatik.

5. § Jelen törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatási minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére