1873. évi XXXIII. törvénycikk

százötvenhárom millió o. é. ezüst forintig terjedhető államkölcsönről * 

1. § Azon czélból, hogy a törvényhozás által már is elrendelt vasuti, csatornázási és kikötői épitkezések költsége, valamint a vasuti kamatbiztositások folytán az államkincstárra nehezedő kiadások folytonos fedezhetése biztosittassék, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az államjószágok alapján következő feltételek alatt kölcsönt köthessen.

2. § E kölcsön névértékben egészben esetleg 153.000,000 o. ért. ezüst forint = 15.000,000 L. Sterling= 306.000,000 német birodalmi értékü mark erejéig terjedhet.

3. § E kölcsönre egyelőre a mondott összeg feléig, vagyis névértékben 76 2/4 millió o. ért. ezüst forint = 7 2/4 millió L. Sterling = 153 millió német birod. ért. mark erejéig, 6%-kal kamatozó, s 5 év mulva esedékes kincstári utalványok bocsáttatnak ki.

4. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a fenebbi 3. § értelmében kibocsátandó 76 2/4 millió o. é. forint = 7 2/4 millió L. Sterling = 153 millió német birod. ért. mark névértékű kincstári utalványok első harmadát, - vagyis 25 2/4 millió o. é. ezüst forint = 2 2/4 millió L. Sterling = 51 millió német birod. ért. mark névértékü utalványokat 85 2/4% árfolyammal, a névérték után számitandó 2% jutalék levonása mellett elárusithassa oly feltétel alatt, hogy az azután befizetendő ár 1874. évi február végeig a szükségletnek megfelelő havi részletekben az állampénztárba befizettessék.

A másik két harmad 86 2/4% árfolyam szerint szintén 2% jutalék levonása mellett árusitható el, ugy hogy a megfelelő ár szintén a szükségletnek megfelelő havi részletekben 1874. évi julius végeig egészen befizettessék.

A L. Sterlingre szóló utalványokra alkalmazandó angol bélyeg fizetésének terhét a magyar kincstár viseli.

5. § A befizetendő összegek vagy Londonban L. Sterlingben, vagy Berlinben és M. m. Frankfurtban ném. birod. ért. márkokban,- vagy Budapesten és Bécsben o. é. papirpénzben bocsáthatók a magyar kormány rendelkezésére, - a két első esetben egy font sterling 20 4/10 német. bir. ért. markkal, - az utolsó esetben 117 frt o. é. papirpénz-befizetés 10 font sterlinggel és 172 o. é. frt papirpénz-befizetés 300 német b. ért. markkal egyértékünek tekintetvén.

6. § A kincstári utalványok és az azokon lévő kamatszelvények, valamint az e kölcsön iránt kötendő szerződések e törvény által minden fennálló bélyegtől, illetéktől és jövedelmi adótól mentesittetnek, és a bélyeg-illeték s adómentesség azok részére jövőre is biztosittatik.

7. § A tőkeösszeg, melyről minden egyes kincstári utalvány szól, a lejárat napjától számitandó 30 év alatt, - a kamat pedig a lejárat után 4 év alatt évül el.

8. § Ezen kölcsön az államjószágok alapján lévén felveendő, azon összegek, melyek e jószágok netaláni eladásából az államkincstárba befolynak, ennek törlesztésére lesznek forditandók.

9. § Ezen törvény csak a 153 millió ezüst forintnyi kölcsön felének, azaz 76 2/4 millió ezüst frtnyi összegnek kibocsátási módozatait állapitván meg, a kölcsön másik felének vagy másik fele egy részének kibocsátási módozatai iránt, a mennyiben és a mikor ezen kibocsátás szüksége fennforog, külön törvény fog intézkedni.

10. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére