1873. évi XXXV. törvénycikk

az 1874. évi államköltségvetésről * 

1. § Az 1874. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:

Kétszáztiz millió ötszázhatvanegy ezer kilenczvenöt o. é. forintban;

rendkivüli kiadásai:

Harminczhét millió kétszáztizennégy ezer hátszázkilencz o. é. forintban;

hitel- és pénztárműveleti kiadásai:

Nyolcz millió kilenczszázötvennyolcz ezer huszonhárom o. é. forintban

állapittatnak és ajánltatnak meg.

2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:

A) Rendes kiadások

frt
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei 4.650,000
II. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai 74,691
III. FEJEZET. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire egész évre, a képviselők napidijaira, a delegatió költségeire, az országgyülési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizottság napidijaira, utazási és egyéb költségeire átalánykép


700,000
IV. FEJEZET. Az 1874. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg
25.863,677
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai
248,392
VI. FEJEZET. Nyugdijak:
1. Ministerelnökség 158
2. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium 4,870
3. Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium 1,245
4. Belügyministerium 626,610
5. Pénzügyministerium 1.157,661
6. Közmunka- és közlekedési ministerium 106,098
7. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium 131,227
8. Vallás- és közoktatásügyi ministerium 31,000
9. Igazságügyi ministerium 472,789
10. Honvédelmi ministerium 30,000
11. A magyar határőrvidéket illető nyugdijak 91,390
VII. FEJEZET. Államadósságok:
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék:
Évi járulék:
Folyó pénzértékben 17.405,929
Érczpénzben 11.776,000
Ennek bezserzési költségei 942,080
Évi törlesztési járulék:
Folyó pénzértékben 1.000,000
Ezüstpénzben 150,000
Ennek beszerzési költségei 12,000
2. Földtehermentesités és örökváltságok:
Kamatok és járadékok 12.753,439
Törlesztés 3.655,576
Tőkebeli kiegyenlitések 145,200
A földtehermentesitési járulék beszedési s kezelési költsége 102,000
Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának igazgatási költségeihez 5,000
Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségeihez 12,250
Járulék a magyar földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 20,120
Járulék az erdélyi földtehermentesitési alapigazgatóság költségének fedezésére 38,960
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségeinek fedezésére 10,764
Kötelezvény-ürlapok és szelvényivek előállitási költségei 17,000
Az államkincstártól nyert előlegek kamatai fejében 1.721,035
3. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 4.127,040
Ennek beszerzési költsége 330,163
Törlesztés:
Ezüstben 523,200
Ennek beszerzési költsége 41,856
Kezelési költségek:
Bankjutalék 20,100
Sorsolási költségek 1,000
Postaköltségek 2,500
Egyéb kezelési költségek 500
4. Az 1871. évi XLV. tc. alapján felvett 30 millió ezüst frntnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 1.459,200
Ennek beszerzési költsége 116,736
Törlesztés:
Ezüstben 440,000
Ennek beszerzési költsége 35,200
Kezelési költségek:
Bankjutalék a szelvény és kötvény beváltásáért 2,600
Sorsolási költség 100
Postaköltség 800
Egyéb kezelési költségek 250
5. Az 1872:XXXII. törvénycikk alapján felvett 54 millió ezüst forintnyi kölcsön:
Kamatok:
Ezüstben 2.700,000
Ennek beszerzési költsége 216,000
Bankjutalék 3,713
Postaköltség 1,600
Sorsolási költség 2,500
Egyéb kezelési költség 250
6. A 76 2/4 millió ezüst forintot tevő uj kölcsön kamatai 5.000,000
7. Függő adósság:
Közös függő államadósság kezelési költsége 144,600
Kincstári utalványok kamatai 100,000
VIII. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete:
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának Horvát-Szlavonországok tiszta jövedelmének 45%-a hozzávetőleg az előirás szeint
2.582,000
2. Ugyanannak Belovármegye jövedelmének 45% 190,000
3. A zágrábi főhadparancsnokság rendelkezésére a pogárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében
2.070,000
IX. FEJEZET. Fiume:
1. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete:
Fizetések és lakpénzek 18,770
Tiszti pótlék 5,000
Szolgák ruhailletményei 200
Irodai és hivatali szükséglet 3,000
Utazási költségek 2,000
Épületek fenntartása és előre nem látott kiadások 800
Távirati sürgönyök költségei 400
2. Törvénykezési provisorium:
A kir. kuria legfőbb itélőszéki osztályánál 11,200
A pesti kir. itélőtáblánál 10,500
Fiumei elsőfolyamodásu törvényszék 25,230
Fiumei ügyészség 11,330
X. FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép 150,000
XI. FEJEZET. Ministerelnökség:
1. A ministerelnökség költségei:
Fizetések és lakpénzek, irodai és hivatali szükséglet, uti- és egyéb költségek 98,300
Tiszti pólék 12,000
Szolgák ruhailletményei 580
Jutalmak és segélyek 1,200
Házbér 14,000
Távirati sürgönyök költségei 3,000
2. Rendelkezési alap 200,000
XII. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium:
Fizetések és lakpénzek 44,324
Tiszti és működési pótlékok 4,430
Szolgák ruhailletményei 846
Jutalmak és segélyek 1,000
Hivatali, irodai s házi szükségletek, napidijak és utiköltségek 8,000
Épületek fenntartása 1,400
XIII. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete:
1. A minister és személyzetének költsége:
Fizetések és lakpénzek 34,550
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 500
Házbér 5,000
Irodai s utazási átalány 2,500
Épületek fenntartása 400
Távirati sürgönyök költségei 500
2. Az országos törvénytárnak horvát nyelven kiadására 2,800
XIV. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 235,014
Az irodai munkák ellátására fogadott dijnokok dijazására 34,000
Szolgák ruhailletménye 1,950
Házbér 4,725
Hivatali és irodai szükségletek 21,500
Napi dijak és uti költségek 8,000
Épületek fenntartása 4,000
Távirati sürgönyök költségei 8,000
Könyvtár szükségletei 1,000
Erdélyi földtehermentesitési alapigaztatógág szükséglete 38,960
2. Országos levéltár 17,000
3. Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai:
A megyék részére az erdélyiek kivételével, a jászkun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek és Kővárvidéke részére
4.154,872
Az erdélyi törvényhatóságok részére 496,084
Államsegély a királyföldi hatóságoknak 150,000
A magyar határőrvidék közigazgatási költégei 157,380
4. A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, főkirálybirák és a szász ispán és személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései
323,025
5. Átalános közigazgatási költségek:
Betegápolási költségek 553,300
Himlőoltási költségek 50,600
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek 10,000
Szülházi kiadások 24,700
Lelencz kiadások 61,974
Tébolydai kiadások 311,772
Közbiztonsági kiadások 150,000
Erdélyi csendőrség 386,000
Toloncz kiadások 20,000
Ragadozó állatok elejtéseérti dijak 500
Életmentési dijak 2,200
A magy. nemzeti szinház segélyezésére 44,000
A nemzeti szinház tőkéinek kamataiból a nemzeti szinház szükségletére 27,300
Elemi csapások által sujtottak segélyezésére 10,000
Budapesti Közlöny költségeire 20,000
Előre nem látható költségekre 10,000
Pesti önkéntes tüzoltó-egylet segélyezésére 5,000
Fővárosi rendőrség átalánya 400,000
XV. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 658,452
Évi dijak és napi dijnokok dijai 33,000
Bérek 5,000
Szolgák ruhailletményei 2,676
Jutalmak és segélyek 22,000
Házbérek 6,672
Hivatali s irodai költségek 190,000
Utazási költségek 28,000
Épületek fenntartása 6,000
Távirati sürgönyök költségei 5,000
Előre nem látott kiadások 5,000
2. Központi állampénztár:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 54,125
Évi dijak 1,800
Bérek 200
Szolgák ruhailletményei 300
Jutalmak és segélyek 1,600
Irodai költségek 2,640
Pénzolvasási, szállitási és csomagolási költségek 4,500
Épületek fenntartása 200
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 974,179
Évi dijak 16,200
Bérek 17,266
Napi dijak 55,000
Szolgák ruhailletményei 1,514
Jutalmak és segélyek 33,600
Házbérek 59,417
Irodai költségek 80,000
Uti költségek 107,625
Épületek fenntartása 11,100
Képviseleti dijak 3,000
Különféle kiadások 3,290
4. Állampénztár Zágrábban:
Fizetések és lakpénzek 11,585
Bérek 263
Szolgák ruhailletményei 36
Jutalmak és segélyek 350
Irodai s hivatali szükségletek 500
Pénzszállitási, olvasási és csomagolási költségek 100
Épületek fenntartása 200
5. Pénzügyi felügyelőségek Horvát-Szlavonországban:
Fizetések és lakpénzek 63,320
Évi dijak 2,000
Bérek 993
Napi dijak 1,995
Ruhailletmények 138
Jutalmak és segélyek 2,400
Házbérek 1,560
Uti költségek 9,000
Épületek fentartása 830
Irodai költségek 3,670
Képviseltetési dijak 700
Előre nem látott kiadások 630
6. Ideiglenes telekzet Horvát-Szlavonországban 12,577
7. Adóhivatalok:
Fizetések és lakpénzek 1.369,290
Bérek 15,000
Napi dijak 1,865
Ruhailletmények 10,170
Jutalmak és segélyek 36,300
Házbérek 90,600
Uti költségek 20,400
Épületek fentartása 17,758
Irodai költségek 80,000
Pénzszállitási költségek 4,048
Leltári szerek karbantartása s uánszerzése 6,200
Különféle kiadások 3,000
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség:
Fizetések és lakpénzek 121,961
Zsoldok és pótlékok 1.547,388
Lótartási átalányok 70,830
Ruházati adalék 231,400
Jutalmak és segélyek 20,000
Laktanyabérek 164,160
Uti, élelmi stb. költségek 181,001
Épületek fentartása 61,714
Irodai és kezelési költségek 26,412
Különféle kiadások 11,950
Betegápolási költségek 8,028
Fegyverzeti s lőszerköltségek 19,080
Ágynemüek 39,310
Adandó előlegek 45,500
9. Jogügyi igazgatóság:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 22,040
Évi dijak 1,260
Bérek 600
Napi dijak 4,891
Ruhailletmények 120
Jutalmak és segélyek 1,300
Irodai költségek 3,000
Uti költségek 500
Épületfentartási költségek 400
Képviseleti dijak 1,500
Előre nem látott kiadások 400
10. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban:
Pénzügyi feltörvényszék 3,445
Első folyamodása pénzügyi törvényszékek 3,650
Határőrvidéki pénzügyi törvényszékek 2,200
11. Állandó kataster:
Fizetések, pótlékok és lakpénzek 233,860
Munkaátalányok 148,480
Napidijas segédszemélyzet költségei 5,000
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Utazási átalányok 6,400
Házbérek 16,000
Irodai költségek, rajzpapirok és nyomtatványok 16,000
Háromszögméreti költségek 14,000
Határleirási költségek 3,600
Egyéb felmérési költségek, fuvarok és ruhakoptatási téritmények 97,000
Műszerek és eszközök beszerzése és javitása 4,000
Buda városa felmérésének költségei 26,750
Rendszeresitendő nyilvántartásra 26,700
Felmérési munkálatok lemásolására 17,000
Előre nem látott kiadások 4,427
A horv. -szlav. határőrvidéki kataszter költségei 265,131
12. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán 135,803
13. Egyenes adók kivetési és beszedési költségei 473,000
14. Fogyasztási adók beszedési költségei 233,335
15. Határvám kezelési költségei 355,563
Illetékek kezelési költségei:
16. Bélyeg 142,796
17. Jogilletékek és dijak 41,100
18. Fémjelzés 12,432
19. Ut- és hidvám 1,000
Jövedékek müveleti és kez. költségei:
20. Dohányjövedék:
Vétel 9.286,869
Gyártás 3.090,000
Eladás 1.247,393
21. Lottojövedék 1.931,901
22. Sójövedék:
Kezelési kiadások 620,252
Szállitási költségek 1.598,579
Sóelőállitási költségek megtéritése 1.118,075
Államvagyon:
23. Államjószág-igazgatóságok és ügyészségek 393,361
24. Államjószágo:
Kezelési és üzemi kiadások 1.586,425
Befektetések 178,235
25. Államerdők 5.855,940
26. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányák
Fémbeváltó hivatalok 13.870,964
Pénzverde 13.870,964
Vasmüvek
Kőszénbányák
Sótermelés
Opálbánya
27. Államnyomda 658,000
28. Államépületek 21,502
29. Különféle kiadások 127,067
XVI. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 262,376
Működési pótlék műszaki tisztviselők részére 13,000
Szolgák ruhailletményei 1,090
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 15,000
Jutalmazások és segélyezések 4,000
Házbérek és adók 26,000
Hivatali s irodai szükséglet 25,000
Távirati sürgönyök költségei 4,000
Uti költségek és napi dijak 30,000
Épületek fentartása 1,000
Előre nem látott kiadások 2,000
A ministerium könyv- és térképtárának gyarapitására 4,000
2. Kamatbiztositéki számvevőség és vasuti kormánybiztosok:
Kamatbiztositéki számvevőség:
Személyes járandóságok 18,510
Dologi kiadások 7,000
Vasuti kormánybiztosok 16,000
3. Államépitészeti hivatalok:
Felügyelőségek és épitészeti hivatalok:
Magyarország:
Tiszti fizetések és lakpénzek 206,400
Szolgák fizetései és lakbérei 6,050
Szolgák ruhailletményei 40
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 15,330
Jutalmazások és segélyezések 4,500
Hivatalos helyiségek bére 14,000
Hivatali s irodai szükséglet 24,200
Uti költségek és napi dijak 59,619
Hivatalos helyiségek tatarozására s épületek fentartására 500
Előre nem látott kiadások 1,000
Horvát-Szlavonország:
Tiszti fizetések és lakpnzek 16,950
Szolgák fizetései 600
Napi dijak az irnoki teendők ellátására 2,190
Jutalmazások és segélyezések 300
Hivatalos helyiségek bére 1,590
Hivatali s irodai szükséglet 1,100
Uti költségek és napi dijak 7,679
Tiszaszabályozási központi bizottmány 16,420
4. Kőutak fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban 127,381
Horvát-Szlavonországban 8,730
Fentartás:
Magyarorszgában 3.337,000
Horvát-Szlavonországban 347,892
Épités:
Magyarországban:
Uj utak épitésére:
Buda-eszéki államuton 60,000
Szombathely-pinkafői államuton 16,700
Apahida-szászrégeni államuton 100,000
Szeged-temesvár-szászebesi államuton 50,000
Héjasfalva-ghymesi államuton 100,000
Pest-zimonyi államuton 50,000
Kassa-jabloniczai államuton 16,000
Pest-vácz-kassai államuton 40,000
Fehértemplom-belobrecska-orsovai államuton 17,000
Segélyezések a törvényhatóságoknak megyei utak és hidak fentartására 300,000
Elemi károk helyreállitására 100,000
Horvát-Szlavonországban:
Uj utak épitésére:
Eszék-vukovári államuton 50,000
Barcs-pakráczi államuton 56,000
Varasd-zágráb-károlyvárosi államuton 20,000
Belye-eszék-diakovár-brodi államuton 20,000
5. Viziutak és tengeri kikötők fentartása és épitése:
Kezelés:
Magyarországban 37,593
Horvát-Szlavonországban 4,448
Fentartás:
Folyókon és csatornákon:
Magyarországban 250,000
Horvát-Szlavonországban 41,696
Tengeri kikötőknél 43,300
Uj épitkezések:
Magyarországban:
A Dunánál 200,000
A Tiszánál 250,000
A Marosnál 45,000
A Kőrös Berettyónál 77,000
A Temes folyó hajózhatóvá tételére 100,000
A Szamosnál 50,000
A Vágnál 100,000
Az államkezelés alatt nem álló folyamszabályozások előmunkálataira és sürgős munkákra segélyképen
50,000
Öntözés szempontjából teendő műszaki tanulmányok előmozditására 6,000
Horvát-Szlavonországban:
A Dunánál 41,800
A Drávánál 40,000
A Szávánál 25,000
A tengeri kikötőknél 40,000
6. Műszaki egyének kiképzésére s utazási ösztöndijakra 10,000
7. Vasuti gyakornokok számára a kereskedelmi akadémián nyitandó tanfolyamra, taneszközök beszerzésére és a tanfolyam felszerelésére 8,000
8. Hajózási iskola költségeire 2,000
9. Az államvasutak és azok pesti gép- és kocsigyárának üzleti kiadásai 7.238,088
XVII. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 123,098
Irnokok, segédszolgák és kőnyomdászok dijai 7,300
Szolgák ruhailletményei 700
Jutalmazások és segélyezések 2,500
Házbér 14,000
Hivatali s irodai szükséglet 8,770
Uti költség 4,000
Épületek fentartása 500
2. Ipar-, kereskedelmi- és külkereskedelmi czélok:
Ipari czélok 28,000
Kereskedelmi czélok 3,770
Külkereskedelmi czélok 3,000
3. A gazdaság különböző ágainak emelése:
Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitásokra, versenyekre és kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyészet emelésére
Mezőgazdasági szakoktatásra
Gazdasági szakirodalom emelésére
Kereskedelmi növényekre, nevezetesen: kender, len, komló, dohénytermelésre
Borászat emelésére
Fatenyésztés és kertészet emelésére 100,000
Selymészet emelésére
Méhészet emelésére
Haltenyésztés emelésére
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra
Közgazdászati előre nem látott kiadásokra
4. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet 39,700
Debreczeni országos gazdasági tanintézet 44,514
Magyaróvári országos gazdasági tanintézet 56,325
Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet 42,000
Hradeki földmives-iskola 14,600
Diószegi vinczellérképezde 7,395
Tarczali vinczellérképezde 8,000
Kassai gazdasági intézet 6,000
5. Álladalmi lótenyészintézetek:
Lótenyészeti központi igazgatás 27,624
Ménesbirtok-gazdaságok 852,995
Ménesek 1.807,044
Méntelepek
Lóversenyek 28,000
Lótenyésztési jutalmak 15,620
Tenyészanyag vásárlására 15,000
6. Vesztegintézetek 53,700
7. A keleti marhavész és egyéb állatjárványok elfojtására 39,000
8. Budapesti állatgyógyintézet 40.641
9. Bányakapitányságok 62,000
10. Földtani intézet 28,300
11. Statistikai hivatal 56,870
12. Posta:
Tiszti fizetések és pótlkok
Lakpénzek
Napi dijak
Ruházatok 2.020,400
Postamesterek
Jutalmak és segélyek
Potorész-járulákok
Utazási illetékek
Épületek fentartása
Bérletek
Hivatali és kezelési költségek
Hiánylati visszatéritések 3.201,000
Jövedéki visszatéritések
Posta- és vasutszállitási költségek
Hirlapok költségei
Kocsik és egyéb leltári szerek beszerzése
Kocsijavitási költségek
Kártérirtések
Uj épületek esetleg beszerzése
Különfélék
13. Távirda:
Személyes járandóságok 1.113,520
Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó százalék
Házak esetleges megszerzésére
Házbérek
Hivatalos helyiségek helyreállitása- és fentartására
Helyettesitési, uti s átköltözködési költségek
Átalányozott irodai s fütési költségek
Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek
Üzleti szükségletek
A gépeknek javitására 1.217,600
A felszerelési alap fentartására
A vonalok javitása- s fentartására
Feleknek visszafizetett illetékek
Feleknek kifizetett válaszdijak
Az egyleti s idegen államoknak való tartozásokra
A sürgönyök továbbszállitási dijaira
A sürgönyök kézbesitési dijaira
Különféle kiadások
14. Tengeri hajózás és révügy 115,024
15. Pesti zálogház 165,000
XVIII. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 185,769
Segélydijak 1,800
Szolgák ruhailletményei 900
Az irodai teendők ellátására 15,000
Jutalmazások és segélyezések 3,500
Házbérek 306
Hivatali-, irodai- s uti költségek 18,000
Különféle kiadások és házi szükségletek 600
Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napi dijak, uti költségek, tiszteletdijak és kezelési költségekre, továbbá iskolai könyvek kidolgozására
3,000
Távirati sürgönyök, költségei 1,000
2. Tanulmányi ügyek igazgatása:
Tankerületi főigazgatóságok 28,200
Népnevelési tanfelügyelőségek:
Fizetések és lakpénzek 149,078
Utazási költségek 30,500
Hivatali átalányok 12,900
Jutalmazások, segélyezések és esetleg tanfelügyelők helyettesitésére kiküldött ministeri megbizottak jutalmazására
3,300
Uti költségek és napi dijak megyei iskola-tanácsoknak 38,950
Államvizsgálati bizottmányok 9,300
3. Tanintézetek:
Pesti kir. egyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései:
Hittani kar
Jogi kar
Orvosi kar
Bölcsészeti kar
Könyvtár 265,190
Irodai és gazd. személyzet
Hivatalnokok pótlékai
Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei
Szolgák fizetései
Szolgák lakbérei
Élvezmények megváltása 265.190,276
Helyettesitések 1,400
Napi dijnokok illetménye 3,689
Ösztöndijak 15,870
Jutalmazások és segélyezések 4,135
Templomi szükségletek 1,200
Házbérek 25,500
Hivatali s irodai szükséglet 850
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei 90,000
Épületek fentartására 13,500
Adók és más illetékek 500
Uti költségek és napi dijak 1,500
Házi szükségletek 23,934
Vegyes kiadások 300
Nyugélvezmények 20,043
Középtanodai tanárképezde 34,800
Kolozsvári egyetem:
Tanárok, hivatalnokok és szolgák fizetései:
Jogi kar
Orvosi kar
Bölcsészeri kar
Könyvtár 121,490
Irodai s gazdászati személyzet
Szolgaszemélyzet
Tanárok, hivatalnokok és szolgák lakpénzei
Helyettesitésekre 1,000
Napi dijnokok illetményei 2,190
Ösztöndijak és uti költségek 8,800
Jutalmazások és segélyezésekre 2,000
Házbérek 1,265
Hivatali és irodai szükséglet 600
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletére 40,600
Házi szükségletek 6,000
Épületek fentartása 14,000
Vegyes kiadásokra 300
Kolozsvári középtanodai tanárképezde 15,500
József-műegyetem:
Tanárok és hivatalnokok fizetései és pótlékai 86,600
Tanárok és hivatalnokok lakpénzei 13,700
Szolgák fizetései 5,000
Szolgák lakbérei 1,004
Szolgák ruhailletményei 505
Irnoki teendők ellátására és irodai szükségletekre 1,800
Jutalmazásokra 3,725
Ösztöndijakra 5,100
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletére 18,500
Házi szükségletek 6,500
Házbérek 43,800
Épületek fentartása 1,000
Uti költségek és más esetleges kiadások 1,000
Országos rajztanár-képezde s ezzel kapcsolatos minta-rajztanoda 39,640
Nagyszebeni jogakademia 18,285
Nagyszebeni államgymnasium
Kaposvári államgymnasium
Fiumei államgymnasium
Losonczi reálgymnasium 94,906
Munkácsi reálgymnasium
Zombori
Budai államfőreáltanoda
Pesti államfőreáltanoda
Győri államfőreáltanoda
Kassai államfőreáltanoda
Körmöczi államfőreáltanoda
Lőcsei államfőreáltanoda
Nagyváradi államfőreáltanoda 295,622
Pécsi államfőreáltanoda
Szegedi államfőreáltanoda
Székelyudvarhelyi államfőreáltanoda
Temesvári államfőreáltanoda
Dévai állami alreáltanoda
Kecskeméti állami alreáltanoda
Nagykállói állami alreáltanoda
Pancsovai reáltanoda
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Soproni főreáltanoda segélyezésére 4,000
Sümegi főreáltanoda segélyezésére 4,000
Székesfehérvári főreáltanoda segélyezésére 4,000
Nagyszebeni főreáltanoda segélyezésére 5,000
Középtanodák közös költségei 10,000
Tanodai szaklapok segélyezésére 800
Szaktanodák:
Pesti kereskedelmi tanoda segélyezésére 10,000
Bábatanodák 9,225
Budai férfitanitó-képezde
Bajai férfitanitó-képezde
Csongrádi férfitanitó-képezde
Csurgói férfitanitó-képezde
Dévai férfitanitó-képezde
Iglói férfitanitó-képezde
Kolozsvári férfitanitó-képezde
Lévai férfitanitó-képezde
Losonczi férfitanitó-képezde 335,503
Marmarosszigeti férfitanitó-képezde
Modori férfitanitó-képezde
Sárospataki férfitanitó-képezde
Székelykereszturi férfitanitó-képezde
Zilahi férfitanitó-képezde
Znióvárallyai férfitanitó-képezde
Ujonnan feállitandó férfitanitó-képezde
Fehértemplomi férfitanitó-képezde
Budai tanitónő-képezde
Kolozsvári tanitónő-képezde
Pozsonyi tanitónő-képezde 128,820
Szabadkai tanitónő-képezde
Tanitóképezdék közös költségei 30,000
Torna-póttanfolyamok 20,000
Tanitóképezdei tanárjelöltek és iskolatanitók kiképzésére külföldön 5,000
Budai polgári iskolatanitó-képezde 15,350
Budai polgári iskolatanitónő-képezde 8,500
Népnevelési szükséglet 800,000
Felnőttek oktatására 60,000
A népnevelési lapnak hét nyelven kiadására 10,000
Felsőbb és pogári fi- és nő-iskolák szükségletére 129,960
A katonai fegyvergyakorlatok tanitóinak dijazására 36,000
Siketnémák intézete Váczon 36,824
Az egyetemi épületek létesitésére felveendő kölcsön kamat és törlesztési szükségletére 112,670
4. Ösztöndijak:
Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára 20,000
A bécsi Theresianumnak 3 magyarországi és 4 erdélyi növendék fentartására és egyéb kiadásokra
4,535
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának 315
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak 10,452
Segély az ösztöndij-alapnak 1,064
Szegény tanulók segélyezésére 1,200
Goldberg-féle ösztöndij 630
Kamarai járandóság, erdélyi helvét hitvallásu evang. egyházak és tanodák, és némely róm. kath. lelkészség számára
3,545
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4,910
A magyarországi középtanodába járó 15 horvátországi tanuló számára 3,000
Oly egyetemi magán tanárok jutalmazására, kik elméleti szakot adnak elő, melyre nézve rendszeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye szerint kivánatos

5,000
Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára 5,440
Külföldről meghivandó szaktanárok dijazására 12,000
5. Közmüvelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeum:
Személyes járandóságok 34,280
Dologi kiadások 54,029
Országos Eszterházy-féle képtár:
Személyes járandóságok 2,160
Dologi kiadások 12,000
Központi meteorologiai intézet 12,778
Képzőmüvészet czéljaira, jelesen: utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, jeles elaggott művészek segélyezésére
15,000
Történelmi műemlékek felkutatására, kiásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására, kiadására és felügyeletére
15,000
Magyar történelmi források és emlékek kiadására 15,000
A m. tud. akademia könyvtárának gyarapitására 5,000
A m. tud. akademia mathematikai és természet-tudományi osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre
5,000
A m. kir. természet-tudományi társulatnak évi segélyezésére oly czélból, hogy a társulat ez összeget orsz. érdekü kutatásokra és közleményekre forditsa
4,000
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjainak segélyezésére 2,500
Tornamester kiképzésére 5,000
Az országos zene-akademia költségeire 30,000
Zenészeti ösztöndijakra 2,500
A budai zene- és énakademia segélyezésére 1,200
Toldi Ferencnek az irodalom-történet megirása körül kifejtett 50 éves munkásságaért és további müködésének e téren előmozditása czéljából
4,000
6. Egyházi czélok:
A görögszertartásu kath. egyháznak 99,000
Az ágostai hitvallásu evang. egyháznak 36,000
A helvét hitvallásu evang. egyháznak 65,000
A görög keleti hitvallásu egyháznak 100,000
Az unitaria hitvallásu egyháznak 5,000
Az izraelita vallásnak egyházának 5,000
XIX. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések és lakpénzek 176,400
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 3,500
Házbér 25,550
Hivatali és irodai szükséglet 27,080
Forditási költségek 2,000
Uti költségek és napi dijak 7,000
Hivatali helyiségek fentartása 600
Távirati sürgönyök költségei 600
Vegyészeti kiadások 2,800
2. Semmítőszék:
Fizetések és lakbérek 150,649
Működési pótlékok 4,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 1,500
Hivatali és irodai szükséglet 12,000
Épületek fentartása 400
Előre nem látott kiadások 400
3. Legfőbb itélőszék:
Fizetések és lakpénzek 342,647
Működési pótlékok 2,500
Szolgák ruhailletményei 800
Jutalmak és segélyek 3,000
Házbér 3,448
Hivatali és irodai szükséglet 18,000
Előre nem látott kiadások 500
4. Királyi tábla Pesten:
Fizetések és lakpénzek 574,796
Működési pótlékok 1,000
Segélydijak 3,600
Szolgák ruhailletményei 1,300
Jutalmak és segélyek 5,000
Házbér 6,244
Hivatali és irodai szükséglet 23,000
Épületek fentartása 400
Előre nem látott kiadások 600
5. Királyi itélő-tábla Maros-Vásárhelyen:
Fizetések és lakpénzek 107,420
Segélydijak 1,500
Szolgák ruhailletményei 450
Jutalmak és segélyek 900
Házbér 500
Hivatali és irodai szükséglet 9,000
Épületek fentartása 300
Előre nem látott kiadások 400
6. Királyi főügyészségek:
Fizetések és lakpénzek 36,830
Szolgák ruhailletményei 250
Jutalmak és segélyek 700
Házbér 3,800
Iroda szükséglet 5,130
Utazási költségek 3,300
Nyomtatványok 4,000
Fegyelmi eljárások költségei 10,000
Előre nem látott kiadások 400
7. Kir. törvényszékek és járásbiróságok:
Fizetések és lakpénzek 5.132,617
Évdijak 125,490
Szolgák ruhailletményei 51,089
Jutalmak és segélyek 80,000
Házbérek 300,000
Irodai és hivatali szükséglet 700,000
Hivatalos utazásokra 16,000
Épületek fentartása 50,000
Előre nem látott kiadások 10,000
8. Királyi ügyészésgek:
Fizetések és lakpénzek 883,470
Tiszti és drágasági pótlékok 61,740
Orvosok és lelkészek illetményei 43,100
Szolgák ruhailletményei 83,050
Jutalmak és segélyek 10,000
Házbérek 18,000
Épületek fentartása 10,000
Irodai szükséglet 65,000
Rabtartási költségek 1.086,728
Bűnvádi eljárási költségek 260,000
Hivatalos utazásokra 5,000
9. Országos fegyintézetek:
Munkácsi fegyintézet 100,715
Váczi fegyintézet 118,705
Lipótvári fegyintézet 135,150
Illavai fegyintézet 122,085
Szamosujvári fegyintézet 111,505
Mária-Nostrai fegyintézet 43,605
Állami fogház Váczon 7,618
Vegyes kiadások 10,396
10. Telekkönyvezés:
Központi telekhivatal 9,000
XX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Fizetések, lakpénzek és mellékjárandóságok 210,482
Napi dijak az irodai teendők ellátására 20,000
Szolgák ruhailletményei 1,200
Jutalmazások és segélyezések 8,000
Házbérek 18,000
Irodai szükségletek 35,000
Utazási költségek 10,000
2. Honvédségi intézetek:
Hadbirósági kiadások 4,000
Központi ruharaktár 19,956
Fegyverzeti bizottmány 20,457
Hadtudományi intézetek 11,600
Ludovika akademia 117,896
3. Ujonczozási költségek 20,000
4. Honvédfőparancsnokság 57,380
5. Kerületi parancsnokságok:
Pesti kerületi parancsnokság 45,946
Szegedi kerületi parancsnokság 39,021
Kassai kerületi parancsnokág 35,676
Pozsonyi kerületi parancsnokság 34,519
Budai kerületi parancsnokság 44,348
Erdélyi kerületi parancsnokság 35,081
Zágrábi kerületi parancsnokság 26,440
6. Csapatok:
Pénzbeli illetékek
Elhelyezés
Élelmezés
Lóeleség 5.483,639
Ruházat és felszerelés
Betegápolási költségek
Töltények beszerzése
Pótlovazás
Rendes kiadások összege 210.561,095

B) Rendkivüli kiadások

frt
I. FEJEZET. Az 1874-ik évre megállapitott közösügyi kiadásokról a magy. korona országait illető összeg
3.353,826
II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmányok 10,764
2. Az egészségügyi tanács költsége 10,000
3. Karhatalmi költségekre (a multra nézve) 18,300
4. A külföldi levéltárak berendezése tanulmányára 3,000
5. A törvényhatóságok részére az inségi alap számára kölcsönképen 1.000,000
III. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. A Pesten épitendő fővánhivatal- és raktárra 450,000
2. A dohányjövedéknél:
Uj épitkezésekre 125,000
3. A sójövedéknél:
Marmarosszigeten egy vasuti mozdony beszerzésére 20,000
Mozdony-szin felállitására 4,000
4. Az államjószágoknál:
Épitkezésekre és egyéb rendkivüli kiadásokra:
A hradeki uradalomban 5,400
A m. -szigeti uradalomban 2,000
Az aradi uradalomban 90,000
A gödöllői uradalomban 10,000
A szolnoki uradalomban 11,217
A mehádiai fürdőnél 20,000
5. Az államerdőknél:
Beruházásokra és egyéb rendkivüli kiadásokra 450,000
6. A bányászatnál és pénzverésnél:
A selmeczi kohászati alapnak előlegképen 7,000
A nagybányai kohászati alapnak előlegképen 48,654
A II. József nevü altárna erélyesb kivájásának folytatására 100,000
7. A vajdahunyadi vár helyreállitására 30,000
8. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján 14. 000,000
9. A földadó ideiglen szükségleteire 11,200
10. A kincstári birtok közt fekvő, nélkülözhetlen telkek vételére 50,000
11. A Ferencz-csatorna épitkezései költségeire államjárulékképen 1.518,000
12. A magyar határőrvidék polgárositása folytán rendelkezési állapotba jutott közegek illetményei
30,000
13. Tiszti biztositékok visszafizetésére 46,000
IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:
1. A budapesti Dunarész szabályozására a sorsolási kölcsönből 1.620,000
2. A margitszigeti Dunahid épitésére a sorsolási kölcsönből 2.316,000
3. A szt. -péter -fiumei vasutépitési járulék 136,949
4. Vasutépitészeti főfelügyelőség 184,535
5. Vasutépités:
A magy. kir. államvasutak igazgatósága költségeiből az épitési alapra eső kiadás 154,000
Uj vonalak tanulmányozására és vonalozási munkálatokra 40,000
A károlyváros-fiumei vonal épitésére 2.200,000
A buda-pesti összekötő vasut épitésére 1.000,000
A gömöri iparvasutkiépitésére a gömöri kölcsönből 3.822,855
A gömöri iparvasutak kiépitésére az országos bevételekből 967,111
A határőrvidéken partvédési munkálatokra 66,250
6. Beruházások az államvasutaknál:
Az államvasutaknál szükségelt átalakitásokra s az emelkedő üzlet igényeinek megfelelő épitkezésekre s beruházásokra és forgalmi eszközök szaporitására
1.000,000
Az állam pesti kocsigyárának, valamint az államvasutak javitási műhelyének nagyobbitására és berendezésére
100,000
V. FEJEZET. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:
1. Gazdasági tanintézetek:
Felszerelési és épitkezésekre:
A kolozsmonostorik tanintézetnél 8,000
A hradeki földmivelési iskolánál 1,000
A tarczali borászati tanintézetnél 6,000
A kassai gazdsági tanintézetnél 10,000
2. Állami lótenyészintézetek:
Tenyészanyag-vérlovak vásárlására a ménekhez; mének vásárlására a méntelepek részére 40,000
Uj épitkezésekre a ménes-gazdaságoknál 40,000
3. Vesztegintézetek:
Épületek átalakitására s uj aklok épitésére 4,000
4. Pesti állatgyógyintézet:
A szaktani kisérletek megtételéhez szükséges készülékek költségeire és a már kész boncz- és élettani készitmények elhelyezésére, szekrények beszerzésére
2,000
5. Távirda:
Uj vonalok vezetésére és a meglevő vonalokon az üzlet kiterjesztésére 100,000
VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
1. Tanintézetek:
A budai tanitóképezde teljes kiépitése- és felszerelésére 5,000
A szabadkai tanitóképezde épitésére 34,000
A műegyetem számára bérelt uj helyiségek átalakitására, gáz- és vizvezeték berendezésére az 1872-ik évben e czélra már megszavazott 12,000 frt költségen felül
13,000
2. A muzeum rendkivül szükségleteire:
Fösz-öntvényekre 5,000
Gyüjtemények vételére 5,000
A régészeti osztály számára 6 dijnok illetménye 2,000
3. Történelmi fontossággal biró műemlékek fentartására oly czélból, hogy azok a végenyészéttől megóvassanak
10,000
4. A József-műegyetem számára kibérelt helyiségeknek előbbi állapotukba visszaállitására 5,000
5. Az egyetemi olvasókör segélyezésére 3,000
6. A helvét egyház segélyezésére 1871. évben megszavazott hitelből a dunántúli kerület által igénybe nem vett
8,000
VII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Épitkezésekre a lipótvári fegyintézetnél 1,000
2. A magyarországi telekkönyvi kirendeltségek szükségleteire (hiteltelekkönyvi költségekre) 45,000
3. Az erdélyi telekkönyvi igazgatóság és kirendeltségek szükségleteire 230,000
4. Törvények szerkezstésére 15,000
5. Börtönépitkezésekre s telekvásárlásokra Pozsonyban, Kalocsán, Liptó-Szt. -Miklóson, Nagy-Kanizsán, Körmenden, Nagy-Bányán, Miskolczon, Makón
Börtönhelyiségek felszerelésére 80,000
Börtönhelyiségek javitására és átalakitására, Breznóbányán, Félegyházán, Facseten, Homonnán és ott, hol a javitás égető szüksége előáll
6. Börtönépitkezésekre és rendkivüli felszerelésekre a határőrvidéken 10,000
VIII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Ruházat, felszerelés és fegyverzet 15,000 gyalogemberre 1.414,000
2. A főruharaktár kiterjesztéssére s a mellette lévő telek megvételére 20,000
3. A Ludovika-akadémia épület további kijavitására 40,000
4. Alapitványok 4,648
Rendkivüli kiadások összege 37.214,709

C) Hitel- és pénztárműveleti kiadások

frt
I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság:
1. Kamatozás 1.268,308
2. Törlesztés 528,100
3. Tőkebeli kiegyenlitések 4,000
4. Kezelési költségek:
Jogbiztosok járandóságai 15,000
Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályainak költségéhez 10,000
Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség költségéhez 10,710
Napi dijakra a pénzügyministerium kiadóhivatalánál és az adóhivataloknál 30,000
Irodai költségekre 1,000
Jutalmazásokra 1,800
Egyebekre 700
5. A folyó évre előirányzott bevételekből igénybe nem veendő összeg 1.241,579
II. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Évi járadék 1.224,000
2. A lánczhid költségei 251,322
3. Járulék a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségéhez 5,000
4. Járulék a pénzügyministeriumi számvevőség és a központi állampénztár költségéhez 7,500
5. Egyéb kezelési költségek 1,000
III. FEJEZET. Gömöri vasut-záloglevél-kölcsön:
1. Kamatozás és törlesztés ezüstben 384,236
2. Ezüstbeszerzési költség 30,738
3. Kezelési költségek 510
IV. FEJEZET. Pénztári műveletek:
1. Az osztrák kezelőség számára beváltandó dohánylevelek beváltási ára 3.942,520
Hitel- és pénztárműveleti kiadások összege 8.958,023

3. § Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei, és pedig: a rendes költségekre a rendes jövedelmek, a rendkivüli költségekre és kiadásokra a rendkivüli és ezeken felül a meghatározott összeg erejéig a hitel- és pénztárműveleti bevételek, a hitel- és pénztárműveleti kiadásokra a hitel- és pénztárműveleti kiadásokra a hitel- és pénztárműveleti bevételek jelöltetnek ki a következő előirányzat szerint:

A) Rendes bevételek

frt
I. FEJEZET. AZ 1868:XLVI. tc. 20. §-a értelmében a közös függő államadóság költsége fedezésére
144,600
II. FEJEZET. Fiume:
1. Törvénykezési privisorium: Rabtartási és bűnvádi költségtéritmény és a rabok munkája utáni jövedelem
570
III. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési igazgaóüság költségeinek megtéritése fejében
59,080
2. Általános közigazgatási bevételek:
Betegápolási költségek megtéritése 73,420
A kültartományi szülházakban ápolt magyarhoni egyének ápolási költségeinek téritése 1,700
Tébolydák bevételei 52,490
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántúli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijai utáni téritmények
25,000
A "Budapesti Közlöny" jövedelme 22,000
A fővárosi rendőrség átalánya 400,000
3. A nemzeti szinház tőkéinak kamataiból befolyó jövedelem 27,300
4. Különféle bevételek 2,000
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
Egyenes adók:
1. Földadó: államadó 26.278,275
Földtehermentesitési járulék 10.151,520
2. Házadó: államadó 5.419,352
Földtehermentesitési járulék 2.148,900
3. Jövedelmi adó: államadó 9.189
Földtehermentesitési járulék 3.169,291
4. Szemé. kereseti adó: államadó 6.506,693
Földtehermentesitési járulék 6.561,653
5. Malomadó 42,120
6. Kereskedelmi-, ipar s védelmi adó 325,117
7. Késedelmi kamatok:
Államadó után 1.050,000
Földtehermentesitési járulék után 450,000
8. Adódbehajtási illetékek 208,000
9. Adóhátralékok 2.500,000
Fogyasztási adók:
10. Szeszadó 6.000,000
11. Boradó 2.735,000
12. Husadó 2.020,000
13. Söradó 1.820,000
14. Czukoradó 1.320,000
15. Határvám:
Kezelési költségátalány (az 1869:II. tc. alapján) 450,000
Különféle bevételek 15,000
16. Bélyeg 6.496,300
17. Jogilletékek 13.025,000
18. Dijak 648,000
19. Fémjelzés 31,477
20. Ut-, hid- és révvám 51,439
21. Dohányjövedék:
Vétel 663,934
Gyártás 6,250
Eladás 28.567,162
22. Lottójövedék 3.003,700
23. Sójövedék 14.302,786
24. Államjószágok 5.251,113
25. Államerdők 9.674,944
26. Bányászat és pénzverés:
Bányaigazgatóságok
Fémbányaművek
Fémbeváltóhivatalok
Pénzverde
Agionyeremény 14.035,602
Vasmüvek
Kőszénbányák
Sóbányák
Opálbánya
27. Államnyomda 716,800
28. Államépületek 38,920
29. Államvasutak és azok pesti gép- és kocsigyáránka tiszta jövedelme 2.000,000
30. Ingó államvagyon 547,378
31. Különféle bevételek 371,086
V. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium.
1. Központi igazgatás:
Járulék a vasutépitési alapból 1 számvevő fizetésének megtéritése fejében 2,500
2. Kamatbiztositéki számvevőség és vasuti kormányfelügyelet 32,755
3. Államépitészeti hivatalok 56,000
4. Kőutak fentartása 14,801
5. Vizi utak 215
6. Az államvasutak s az állam gép- és kocsigyárának bevételeiből az üzleti kiadások fedezésére 7.238,088
VI. FEJEZET. Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium.
1. Gazdasági tanintézetek:
Keszthelyi országos gazdászati tanintézet 6,510
Debreczeni országos gazdászati tanintézet 14,704
Magyaróvári országos gazdászati tanintézet 26,000
Kolozsmonostori országos gazdászati tanintézet 11,886
Hradeki földmives-iskola 2,460
Tarczali borászati tanintézet 2,373
Kassai gazdasági tanintézet 700
2. Álladalmi lótenyészintézetek:
Ménesbirtok-gazdaságok 1.474,904
Ménesek 349,620
Méntelepek 225,000
3. Pesti állatgyógyintézet 11,400
4. Posta 5.404,000
5. Távirda 2.240,000
6. Rév- és tengerparti egészségügy 40,000
7. Pesti zálogház 165,000
8. Bányailletékek 99,920
9. Alapok, alapitványok és különféle bevételek 28,320
VII. FEJEZET. Vallás és közoktatásügyi ministerium:
1. Központi igazgatás:
Járulék a ministeri számvevőség költségeihez 36,185
Házbérjövedelem 204
2. Tanintézetek:
Magyar kir. egyetemi alap 235,074
Tanárvizsgálati dijak 1,000
Tandijszázalékok 1,350
Tanpénzek 19,870
Járulékok az egyes tanintézetek fentartásához 60,810
Siketnémák intézete Váczon 21,540
3. Közművelődési czélok:
Magyar nemzeti muzeumalap 10,871
VIII. FEJEZET. Igazságügyi ministerium:
1. Fegyelmi eljárások költségeinek megtéritése fejében 6,500
2. Járulékok a törvénykezési költségekhez 26,657
3. Rabtartási költségtérítmények és a fegyenczek munkájából várható jövedelem 140,000
4. Országos fegyintézetek bevételei 78,729
IX. FEJEZET. Honvédelmi ministerium:
1. Honvédségi intézetek bevételei 43,593
Rendes bevételek össege 202.765,495

B) Rendkivüli bevételek

frt
I. FEJEZET. Belügyministerium:
Járulék a földtehermentesitési alapból az igazoló bizottmányok költségeinek megtéritése fejében
10,764
II. FEJEZET. Pénzügyministerium:
1. Bordézsmaválságból 22,762
2. Különféle bevételek az államjószágoknál 1,611
3. Különf. bevételek az államerdőknél 1,779
4. Bányászat és pénzverés:
A kisfaludi birtok eladásából 3,000
5. A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében ez évre 185,714
6. Államjavak eladásából 754,594
7. A földadó-ideiglen régi hátralékaiból 5,000
8. Állami előlegekből 2.000,000
9. A földtehermentesitési alapnak adott előlegek kamatai fejében 1.721,055
10. Az államvagyon egy részének értékesitéséből a rendkivüli kiadások II. fejezetének 5. és IV. fej. 5. czime 8. rov. költségének fedezésére
1.967,100
III. FEJEZET. Közmunka és közlekedés ministerium:
1. A vasutépitészeti főfelügyelőség költségeinek megtéritése fejében az egyes vasuttársulatoktól 184,535
IV. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium.
1. A volt Eszterházy-képtár megvételére Pest városa által felajánlott 60,000 frtnak esedékes 4. részlete
10,000
2. Győr városa által a kebelében felállitandó főreáltanoda felszerelésére adományozott 2000 frtnak esedékes 2. részlete
500
Rendkivüli bevételek összege 6.868,414

C) Hitel- és pénztárműveleti bevételek

frt
I. FEJEZET. Szőlődézsmaváltság.
1. A mult évek illetőségeiből fenmaradt 1.001,887
2. A váltságkötelezettek járadékai 2.078,880
3. Késedelmi kamatok és egyéb bevételek 30,430
II. FEJEZET. Sorsolási kölcsön:
1. Maradvány az előévek bevételeiből 2.937,914
2. A sugárut költségeire adott előlegből az 1874. évben esedékes részlet 808,969
3. Időközi kamatok 100,000
4. A lánczhid bevételei 706,904
5. Az 1870:X. tc. 4. §-ában megjelölt társulatok s vállalatok által fizetendő községi pótlékok 227,000
6. A Nagykörút létesitésére szükséges kisajátitásokra adott előleg visszatéritése fejében 500,000
III. FEJEZET. Gömöri vasut-záloglevélkölcsön:
1. Maradvány az 1872. év bevételeiből 1.198,600
2. 483,500 frt névértékü kötvények kibocsátásából 427,414
3. Időközi kamatok 20,000
4. A forgalomnak átadott vonalak tiszta jövedelme 413,480
IV. FEJEZET. Pénztári műveletek:
Az osztrák kezelőség számára beváltott dohánylevelek beváltási árának visszatéritése fejében 3.942,520
Hitel- és pénztárműveletek összege 14.393,998

4. § A 2. §-ban megállapitott rendes kiadások és a 3. §-ban megajánlott rendes jövedelmek között 7,795.600 frt, a rendkivüli és a hitel- és pénztárműveleti kiadások és bevételek között 24,910.320 frt és igy összesen 32,705.920 frt különbözet mutatkozik.

Ezen különbözet, valamint a rendkivüli viszonyok köztt a tényleges bevételek folytán a rendes jövedelmek előirányzatában netalán még mutatkozó hiány a 76 2/4 millió ezüst forint államkölcsönből fedeztetik.

5. § Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyókká tétethessenek, az 1868:II., XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XX., XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXXIV. és XXXV. törvénycikkekben megállapitott és az 1874. évi deczember 31-éig külön törvények által érvényben is tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, a révvám és az államvagyon jövedelmei és az állam egyéb redes bevételei, valamint a határőrvidéken fennálló adók, az 1869:XVI. és XXII., az 1870:XLIX., L., LI., LVI., LVIII., LIX. és 1871:LVIII., LXI., LXIII., valamint az 1873:VI., VIII. és IX. törvényekben eszközölt és az 1874. év folytán a törvényhozás által netalán még teendő módositások megtartásának kikötése mellett az 1874. évre ezennel megajánltatnak és megszavaztatnak.

6. § Az előbbi §-ban megszavazott, valmint a 3-ik §-ban előirányzott s a 4-ik §-ban a hiány fedezésére kijelölt egyéb bevételek csupán a jelen törvényben megajánlott kiadásokra fordittathatnak és átruházás e kiadásoknak se fejezetei, se czimei, se rovatai között nem engedtetik.

7. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére