1873. évi XL. törvénycikk

a gömöri iparvasutak költségtöbbletének fedezése iránt * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy az 1871:XXXVII. törvénycikk értelmében létesitendő és utólagosan 21.8 mértföldnyi hosszuságban megállapitott gömöri iparvasutak kiépitésére és üzletképes állapotba helyezésére mértföldenkint összesen 384.429 frtot fordithasson, a mennyiben az idézett törvénycikk 5. §-a alapján az országos jövedelmekből mértföldenkint igénybe vehető 100.000 frt, továbbá ugyancsak mértföldenkint kibocsátható 311.000 frt névértékü elsőbbségi kötvényekből effectiv bevett összegek, végre az e vaspálya időközben megnyitott bánréve-füleki vonalrészeinek az egész hálózat kiépitéseig befolyandó jövedelme e költségeket nem fedezné: a hiányzó összeg az ingó államvagyon egy részének értékesitéséből pótoltatik.

2. § A kérdéses vasut által érdekelt vidék földbirtokosai közt egyrészről s a közmunka- és közleked. minister közt másrészről, az előbbeniek által elvállalt kamatbiztositási kötelezettségnek a vonalak meghosszabbitása folytán történő kiterjesztése iránt létrejött okiratok, továbbá a bánréve-dobsinai vonal költségeihez való hozzájárulás iránt Dobsina és Rozsnyó városok, valamint a bettléri vasgyárosok által kiállitott kötelező nyilatkozatok minden pontjaikban helyben hagyatnak s az ezek alapján kötelezett összegek az állampénztár javára beszedendők.

3. § Eltérőleg az 1871:XXXVII. tc. 3. §-ában a) betü alatt foglalt határozattól, megengedtetik, hogy a feled-tiszolczi vonalon Nyustya előtt a 330-347. sz. között a vonal 1.200 helyett 1.166 emelkedéssel birhasson.

4. § A bánréve-dobsinai és feled-tiszolczi vonalok épitési határideje 1874. évi november hó 1-ig meghosszabbittatik.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a közmunka- s közlekedési és a pénzügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére