1874. évi I. törvénycikk

a magyar keleti vasut függő adósságainak rendezéséről * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a magyar keleti vasutnak 17,051.539 frt 44 krért elzálogositott 30 millió frt névértékü másodsorozatu elsőbbségi kötvényeit a keleti pálya terhére kiváltsa.

2. § Felhatalmaztatik a ministerium arra is, hogy ezen elsőbbségi kötvények kamatainak és törlesztésének fizetéseért a magyar államot mint kezest és készfizetőt a 3. §-ban meghatározott biztositékok mellett lekösse.

3. § A 2. §-ban emlitett kötelezettség elvállalása esetében az állam részére kikötendő, hogy e másodsorozatu elsőbbségi kötvények feletti rendelkezés s a kamatok és a törlesztési járadék kifizetésének kezelése az államot illesse; valamint az is, hogy a kamatok és a törlesztés fizetésére megkivántató évi járadék az államnak a vasut tiszta jövedelmeiből kiszolgáltassék, s ha a tiszta jövedelem e czélra elégséges nem volna, a hiányzó részt az állam a vasutnak törvényesen biztositott tiszta jövedelem fejében fizetendő összegből visszatarthassa.

4. § Felhatalmaztatik a ministerium, hogy a keleti vasuttársulatnak a már megnyitott vonalok teljes kiépitésére valamint az e vonalok épitéséből származó tartozások kifizetésére 1,700.000 frtot kölcsönképen előlegezzen.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyi s a közmunka- és közlekedési ministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére