1874. évi XVI. törvénycikk

a váltóhamisitás esetében követendő eljárásról * 

1. § Az 1844-ik évi VI. törvénycikk 28. §-ának A) alatti a) pontja oda módosittatik, hogy váltó-hamisitás eseteiben a jelen törvény hatályba lépte után nemcsak a büntetés kiszabása, de a bünösség kérdésében is kizárólag a büntető biróság itélend.

E végből a váltó-biróság, ha a váltót a bizonyitékok alapján hamisnak vagy hamisitottnak tartja, köteles a váltóeljárást végzésileg felfüggeszteni s a periratokat a váltóval együtt a bünvádi eljárás meginditása végett ugyanazon törvényszék büntető-osztályához - (a budapesti kereskedelmi és váltótörvényszék a főváros pesti részeiben illetékes törvényszékhez) - áttenni.

Kivételnek e szabály alól csak annyiban van helye, a mennyiben a váltótulajdonosnak kereseti vagy viszkereseti joga a váltó-hamisitás és az ezzel összefüggő körülmények kideritése nélkül is megállapitható.

Tartozik azonban ez esetben is az eljáró biróság a váltó-perben hozott határozat jogerőre emelkedése után az összes iratokat a büntető birósághoz azonnal áttenni.

2. § A büntető biróság illetősége az 1. § értelmében eszközlött áttétel által állapittatik meg, s az további kérdés vagy határozat tárgyát nem képezheti.

A bünhalmazat esetére fennálló illetőségi gyakorlat, illetőleg szabályok, a jelen § által nem érintetnek.

3. § A váltó-eljárás csak a váltó-biróság határozata által függeszthető fel, s ennélfogva a büntető biróságok nem rendelhetik el a váltóeljárás felfüggesztését, sem pedig a váltó-eljárás folyama alatt az ennek tárgyát képező váltónak a büntető birósághoz végleges áttételét.

Ha nem a váltó-biróságnál tétetik a hamisitás tárgyában feljelentés, vagy ha a hamisitás gyanuja más ügyben folytatott eljárás alatt merülne fel: köteles a hatóság, a melynél a feljelentés tétetett, vagy a gyanu felmerült, erről a váltóügyben eljáró biróságot a feljelentés vagy a bizonyitékok közlése mellett haladéktalanul értesiteni, s azt a váltónak, valamint az erre vonatkozó ügyiratoknak a büntető-birósághoz leendő áttétele végett megkeresni.

A megkeresett váltó-biróság tartozik a vele közlött bizonyitékokat és körülményeket a váltó-eljárás félbeszakitása vagy folytatása iránti végzés hozatalánál figyelembe venni.

4. § A felfüggesztés iránt a váltó-biróság által hozott végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

5. § A büntető-biróság a büntetést az 1844. évi VI. tc. 28. §-ának A) alatt a váltó-hamisitásról szóló első pontjában meghatározott mérték szerint állapitja meg.

6. § Ha a büntető-biróság a bünvádi eljárást jogérvényes megszüntetési határozat vagy itélet által befejezte, - tartozik a váltóbiróságtól hozzá áttett iratokat a bünvádi ügyben hozott s jogérvényre emelkedett megszüntetési határozat vagy itélet hiteles másolatával együtt a váltó-birósághoz visszaküldeni; mely utóbbi, a mennyiben még további eljárásnak helye van, a felfüggesztett váltó-eljárás folytatása iránt intézkedik.

7. § A bünvádi ügyben hozott és jogérvényre emelkedett határozat vagy itélet az ebben eldöntött kérdések tekintetében a polgári biróságra nézve irányadó.

8. § A bünvádi eljárás folyamatba tétele a felek biztositási és viszkereseti jogának érvényesitését nem akadályozza.

9. § Az 1844-ik évi VI. tc. 28. §-ának a váltó hamisitásról szóló egyéb intézkedései - az f) pont kivételével - hatályon kivül helyeztetnek.

10. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére