1874. évi XXXVII. törvénycikk

a földadóról, a házadóról, a jövedelemadóról, a személyes kereseti adóról, a bélyeg- és illetékekről, a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról, és a dohányjövedékről szóló törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról * 

1. § A földadóról szóló 1868. évi XXV. tc., annak az 1870:L. törvénycikkben foglalt módositásával; a házadóról szóló 1868:XXII. és 1870:LI. törvénycikkek, azoknak az 1873:VI. törvénycikkben rendelt módositásaival; a jövedelemadóról szóló 1868:XXVI., 1870:XLIX. és 1871:LVIII. törvénycikkek, azoknak az 1873:VII. törvénycikkben foglalt módositásaival; a személyes kereseti adóról szóló 1868. évi XXIV. és XXXIV. törvénycikkek, azoknak az 1873:VIII. törvénycikkben rendelt módositásaival, s a mindezen adónemek kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban lévő szabályok, továbbá a bélyegilletékek és dijak megszabása, mérve és lerovási módja iránt fennálló szabályok, az 1868-iki XXIII. tc., s az emlitett szabályok némely rendeletének módositásáról szóló 1873:IX. tc., ugy nemkülönben a czukorgyártás megadóztatásáról szóló 1868:XX. tc. határozatához képest fennálló szabályok és adótételek; a bor- és husfogyasztás megadóztatásáról szóló 1868. évi XVII. tc., annak az 1868. évi XXXV., 1870. évi LVI. és 1871. évi LXI. törvénycikkekben foglalt módositásaival, valamint az ezen adó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve gyakorlatban álló szabályok és árszabások; végre a dohányjövedékről szóló 1868. évi XIV. tc., s az ezen jövedék kezelésére nézve gyakorlatban lévő szabályok, - a mennyiben a törvényhozás időközben másként nem intézkednék, - az 1875. év végeig érvényben tartatnak.

2. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére