1875. évi VI. törvénycikk

az országgyülési képviselők választásáról szóló 1874. évi XXXIII. törvénycikk 12. § 5. pontjának és 108. §-ának pótlásáról * 

1. § Az 1874. évi XXXIII. tc. 12. §-a 5. pontjában és 108. §-ában foglalt intézkedés azzal pótoltatik, hogy a választók névjegyzékébe, annak évenkinti kiigazitásánál, azon jogosultak veendők be, a kik a megelőző évi egyenes adót, illetőleg a megfelelő adóhátralékot april 15-ig bezárólag lefizették.

2. § Az 1875. évi összeirásnál mindazok kik felszólalási uton igazolják, hogy a választók névjegyzékéből csak is a megelőző évi egyenes adónak, illetőleg a megfelelő adóhátraléknak le nem fizetése miatt hagyattak ki, és hogy ápril 15-ig bezárólag a törvény ide vonatkozó intézkedéseinek eleget tettek, - a névjegyzékbe fölveendők.

3. § Ezen felszólalás a központi választmány elnökénél ápril 16-ig bezárólag nyujtandó be és az egyenes adónak, illetőleg az adóhátraléknak lefizetése az idézett törvény 14. §-ban megállapitott módon igazolandó.

A felszólaló azt, hogy máskülönben választói joggal bir, ott, hol az összeirás az ilyeneknek jegyzékbevételével készült, ezen összeirási jegyzékkel, egyebütt pedig vagy az összeiró küldöttség bizonyitványával vagy pedig az 1874:XXXIII. tc. 14., 15. és 16. §-aiban meghatározott módon tartozik igazolni.

A benyujtott felszólalások ápril hó 20-ig bezárólag a központi választmány székhelyén nyilvánosan kitétetnek, azokat mindenki megtekintheti és azokra a fennemlitett határnapig az 1874. évi XXXIII. tc. 45. §-ban emlitett személyek észrevételeket adhatnak be.

4. § A jelen törvény 2. és 3. §-a alapján beadott felszólalások és észrevételek elintézése végett a központi választmány ápril 21-én összeül és üléseit mindaddig folytatja, mig minden ilynemű felszólalás és észrevétel elintéztetett.

5. § A központi választmány a felszólaláshoz, illetőleg az észrevételekhez csatolt adatok alapján határoz.

Uj nyomozás eszközlését vagy uj bizonyiték benyujtását sem el nem rendelheti, sem meg nem engedheti.

E határozatok, mihelyt minden ilynemű felszólalás elintéztetett, négy napon át nyilvános helyen kitétetnek, és azok, kiknek felszólalása vagy észrevétele felett a választmány határozott, e négy napi határidő alatt a kir. curiához intézett felebbezésüket a központi választmány elnökéhez irásban benyujthatják. A felebbezéshez a választói jogosultságra vonatkozó uj bizonyiték nem csatolható.

A felebbezési eljárás az 1874:XXXIII. tc. 51. §-a szerint történik.

Azok nevei, kik a választók közé ezen törvény 2. § alapján vétetnek fel, külön pótjegyzékbe foglalandók akkor, ha az 1874:XXXIII. tc. szerint a választók átalános névjegyzéke már előbb elkészült.

6. § Az 1874:XXXIII. törvénycikknek a névjegyzék elkészitésére vonatkozó más intézkedései ezen törvény által nem érintetvén, a névjegyzékek kitétele, a felszólalások és a felebbezések elintézése - a törvényben kiszabott lehető legrövidebb idő alatt eszközlendő és a jelen törvényben elrendelt pótló eljárás attól függetlenül teljesitendő.

7. § Ezen törvény kihirdetésekor azonnal hatályba lép, s végrehajtásával a belügy- és a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére