1875. évi IX. törvénycikk

a birósági végrehajtókról szóló 1871. évi LI. tc. módositásáról * 

1. § Az 1871:LI. törvénycikk 1. §-a következőleg módosittatik:

Birósági végrehajtók a kir. járásbiróságoknál kellő számban feltétlenül, - az elsőfolyamodású kir. törvényszékeknél pedig csak kivételesen a mutatkozó szükséghez képest alkalmazandók.

A járásbiróságoknál alkalmazott végrehajtó fölött saját területén az elsőfokú törvényszék is rendelkezik.

2. § Biróságok a területükre kinevezett végrehajtók közül, az 1871:LI. törvénycikk 17. §-ában elősorolt esetek kivételével mindig azon végrehajtót alkalmazzák, kinek székhelye a hivatalos cselekmény helyéhez legközelebb fekszik.

Ugyanazon székhelyen lakó több birósági végrehajtó közül a biróság szabadon választhat.

3. § Az 1871:LI. törvénycikk 13. §-a helyett:

A kézbesitések polgári peres és peren kivüli ügyekben, úgy a székhelyen, mint a székhelyen kivül, birósági végrehajtó által csak az érdekelt fél kivánatára és költségére teljesitendők, mely az ellenfél terhére fel nem számittathatik.

A birósági végrehajtó eljárási dija ily esetben egy-egy kézbesitésért saját székhelyén 50 kr. -nál, más helyeken eljárási és napi dija összesen három frtnál több nem lehet.

4. § Dijait és költségeit a birósági végrehajtó a jelen törvény 5. §-ában érintett dijszabályzat szerint az eljárási jegyzőkönyvben maga számitja fel és állapitja meg, ha azonban a megállapitott összeg ellen valamelyik fél kifogást tenne, a végrehajtó tartozik a felszámitott dijak és költségek megállapitását a kiküldő biróságnál kérelmezni.

Ha a birósági végrehajtó a székhelyen kivül, ugyanazon helyen és időben több végrehajtást teljesit, az eljárási dijt minden végrehajtásért külön-külön, - a napi dijt és utazási költséget azonban csak egyszer számithatja fel, mely a végrehajtást szenvedő felek közt egyenlően osztatik meg.

Ha az utazás a fél alkalmatosságán vagy költségén történt, a végrehajtó fuvarbért nem számithat fel.

5. § Azt, hogy a birósági végrehajtó saját székhelyétől, mint kiindulási ponttól, az illető törvényszék területéhez tartozó községig, pusztáig (tanya, szállás, nyaraló), mit számithat fel fuvardij fejében, a törvényszéki elnök, a tényleges helyi viszonyokhoz képest és a járásbiróságok meghallgatása után, külön dijszabályzatban az igazságügyi minister jogának fentartása mellett előzetesen állapitja meg.

Ezen dijszabályzat a birósági végrehajtók részére az 1871:LI. törvénycikk 24. § c) pontja s 25. §-ában meghatározott eljárási és napi dij szabályzattal, valamint a jelen törvény 4. §-a szószerinti idézésével együtt, az illető biróság aláirása s pecsétjével ellátva a biróságok irodájában s minden községben a községházánál kifüggesztendő.

6. § Az 1871:LI. törvénycikk 18. §-a után:

Az évnegyedes vizsgálatnál különös figyelem forditandó arra, hogy a felszámitott dijak és költségek a törvénynyel s az 5. §-ban érintett dijszabályzattal megegyeznek-e, s ha a törvénytől vagy a dijszabályzattól a feleket terhelő eltérés tapasztaltatnék, a birósági végrehajtó ellen, akár emeltetett panasz, akár nem, az illetéktelen dijak és költségek megtéritésén felül az 1871:LI. törvénycikk 14. §-ban megállapitott birság, illetőleg hivatalvesztés büntetése alkalmazandó.

7. § Az 1871:LI. törvénycikk 24. §-ának a) és b) pontja hatályon kivül tétetik.

8. § Az első folyamodású kir. törvényszékeknél alkalmazott birósági végrehajtók jelen állásukban továbbra is meghagyatnak. Ha azonban áthelyeztetni kivánnak, elsőbbségi kedvezménynyel birnak.

9. § Ezen törvény végrehajtásával s életbeléptetése határidejének meghatározásával az igazságügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére