1875. évi X. törvénycikk

a kézbesitőkről * 

1. § A kézbesitést - ha polgári ügyekben a fél azt a törvény által megengedett más módon nem kivánja eszközöltetni, - a biróságok székhelyein birósági szolgák, - másutt községi közegek és pedig kis községekben a körjegyző, - nagy községekben a községi jegyző, - rendezett tanácscsal biró, valamint törvényhatósági joggal felruházott és szab. kir. városokban a hatóságnak valamely alkalmas közege - s a mennyiben a községi közegek akadályozva vannak, azoknak az illető községek által e czélra előre kijelölendő alkalmas helyettesei teljesitik.

2. § Községi közegekre bizható a kézbesités a birósági székhelyeken is:

a) bűnvádi és kihágási ügyekben általában:

b) polgári ügyekben pedig csak akkor, ha a kézbesités a székhely külső határában teljesitendő.

3. § A kézbesités teljesitésével megbizott községi közegek nevét s az ezeknél időközben beállott változásokat a községi előljáróságok, illetőleg polgármesterek azon törvényszéknél és járásbiróságnál, melynek területéhez tartoznak, haladéktalanul bejelenteni kötelesek.

Az ekként bejelentett kézbesitők névsora a biróságok irodáiban nyilvántartandó.

4. § A kézbesités mind a polgári, mind bűnvádi és kihágási ügyekben dij nélkül eszközöltetik.

5. § A kézbesitések szabályszerü teljesitéseért első sorban a kézbesitő közegek, illetőleg helyetteseik felelősek.

6. § A kézbesités teljesitésénél elkövetett mulasztás vagy visszaélés miatt, a mennyiben a büntető törvények súlya alá eső cselekmény fenn nem forog, a fennálló törvények és szabályok értelmében fegyelmi eljárásnak van helye.

Ezen fegyelmi eljárás a járásbiró, illetőleg törvényszék megkeresésére mindig elrendelendő.

A káresetek a törvénykezési rendtartás szerint illetékes biróság hatásköréhez tartoznak s a magánjog elvei szerint itéltetnek meg.

7. § A biróságok a törvényszék területén kézbesitésre vonatkozó megkereséseiket a kézbesitőkhöz közvetlenül is intézhetik. A biróságok és kézbesitők közt e tárgyban váltott levelezések, ha a biróság, illetőleg község pecsétjével vannak ellátva s a boritékon ezen záradék „igazságszolgáltatási ügyben, postadijmentes” fel van jegyezve, postadijmentességgel birnak.

8. § Minő alakban és miként tartozzanak a kézbesitők kézbesitési jegyzőkönyveiket s a biróságokhoz intézett levelezést vezetni, a belügyministerrel egyetértőleg az igazságügyi minister állapitja meg.

9. § Ezen törvény végrehajtásával s életbeléptetése időpontjának meghatározásával az igazságügyi s belügyministerek bizatnak meg.


  Vissza az oldal tetejére