1875. évi XI. törvénycikk

az Oroszországgal 1874. évi február 4-én (január 24-én) az iparvédjegyek tárgyában létesült nyilatkozvány beczikkelyezéséről * 

Ő császári és Apostoli királyi Felsége és Oroszország császárának kormányai által az 1867. évi XVI. törvénycikk III. czikkében megszabott mód szerint az iparvédjegyek tárgyában létrejött és Szt.-Pétervárott 1874. évi február 5-én (január 24-én) aláirt *  nyilatkozvány, miután az országgyülés által elfogadtatott és mindkét fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Nyilatkozvány

Ő Felsége az ausztriai császár és Magyarország Apostoli királyának kormánya egyrészről és Ő Felsége Oroszország császárának kormánya másrészről az osztrák és magyar, illetőleg az orosz állampolgárok iparának teljes és hatályos védelmet óhajtván biztositani, az e végből kellően meghatalmazott alulirottak a következő czikkekben állapodtak meg.

I. CZIKK

Az osztrák és magyar állampolgárok Oroszországban, és az orosz állampolgárok az osztrák-magyar monarchiában az árújelvények, iparvédjegyek és gyári jelvények tekintetében ugyanazon oltalmat élvezendik, mint a nemzetbeliek.

II. CZIKK

Az osztrák vagy magyar állampolgároknak, kik Oroszországban, és az orosz állampolgároknak, kik az osztrák-magyar monarchiában gyári jelvények tulajdonát biztositani kivánják, be kell terjeszteniök ezen jegyeket, és pedig az osztrák vagy magyar gyári jelvényeket a kereskedelmi és iparügyi hivatalnál Szt. -Pétervárott, és az orosz eredetű jegyeket a bécsi kereskedelmi kamaránál Ausztria részére, és a budapesti kereskedelmi kamaránál Magyarország részére.

III. CZIKK

A jelen megállapodás szerződés erejével birand mindaddig, mig az egyik vagy másik fél részéről fel nem mondatik.

Ezek hiteléül az alulirottak jelen nyilatkozványt kiállitották és pecsétjeikkel ellátták.


  Vissza az oldal tetejére