1875. évi XII. törvénycikk

a tengerész-szökevények kölcsönös kiadatása tárgyában Görögországgal 1874 márczius 16/28-án kötött egyezményről * 

Ő császári Apostoli és királyi Felségének és a hellenek királyának meghatalmazottjai által a tengerész-szökevények kölcsönös kiadatása tárgyában az 1867-ik évi XVI. t. -czikk III. czikkében előirt módon kötött és Athenben 1874-ik évi márczius hó 16/28-án aláirt *  egyezmény, miután az országgyülés által elfogadtatott, s utóbb mindkét szerződő fél részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya egyrészről, és Ő Felsége a hellenek királya másrészről kereskedelmi és hadi-tengerész szökevény legényeiknek kölcsönös kiadatását közös megállapodással meghatározni óhajtván, e végre meghatalmazottaikká nevezték ki és pedig:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik jó és kellő alakban kiállitott meghatalmazásaik kölcsönös közlése után, a következő czikkekben állapodtak meg.

I. CZIKK

A magas szerződő felek consulai és más consuli ügynökei azon tengerészeket vagy a nemzetükbeli kereskedelmi vagy hadi hajók legénységéhez tartozó bármely más személyeket, kik a magas szerződő felek egyikének területén megszöktek, elfogathatják, és vagy a hajóra, vagy hazájukba visszaküldethetik.

E végre irásban kell, hogy folyamodjanak az illetékes helybeli hatóságokhoz, - a hajó vagy legénységi lajstrom, vagy ha a hajó már előbb elindult volna, ezen okmányok hiteles másolatainak bemutatása által tartozván kimutatni azt, hogy a keresett egyének valóban a hajó legénységéhez tartoznak.

Az ily módon igazolt megkeresésre a szökevény kiszolgáltatása meg nem tagadható.

Azonfelül a főconsulok, consulok, alconsulok és consuli ügynököknek minden kitelhető támogatás és segély fog nyújtatni a szökevények fölfedezésére és elfogatására, kik is a consuli hatóság megkeresésére és annak költségén fognak az ország börtöneiben mindaddig letartóztattatni, míg alkalom akad elszállitásukra.

Ezen fogság azonban három hónapon túl nem tarthat; ez idő elmultával és a consuli tisztviselőnek három nappal előbb történt tudósitása után a fogoly szabad lábra fog helyeztetni és ugyanazon okból többé el nem fogható.

Ha azonban a szökevény szárazon követett volna el valamely büntetés alá eső cselekvényt, a helybeli hatóságnak szabadságában áll a kiszolgáltatást akkorra halasztani, mikor a birói itélet felette meghozatott és végrehajtatott.

A magas szerződő felek megegyeznek arra nézve, hogy oly tengerészekre, vagy a hajó legénységéhez tartozó oly más személyekre, kik azon országnak polgárai, melyben a szökés történik, a jelen czikk határozatai nem alkalmazhatók.

II. CZIKK

Jelen szerződés tiz évig marad hatályban, a jóváhagyási okmányok kicserélése napjától kezdve.

Ha az egyezmény az emlitett időszak lefolyta előtt egy évvel föl nem mondatik, az azontúl is hatályban marad egy évig, azon naptól számitva, melyen egyik vagy másik szerződő fél azt fölmondja.

III. CZIKK

Jelen egyezmény jóváhagyási okmányai a legrövidebb idő alatt Athénben ki fognak cseréltetni.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak jelen szerződést aláirták és pecsétjeikkel megerősitették.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére