1875. évi XV. törvénycikk

a fémjelzési törvény és szabályok módositása tárgyában * 

A fémjelzés iránt fennálló és az 1867. évi XVI. törvénycikk XIII. czikke, s az 1868. évi XVIII. törvénycikk 1-ső §-a alapján fentartatott szabályok 57., 60., 62., 63., 64., 68. és 74. szakaszai következőkép bővittetnek s illetőleg módosittatnak.

1. § A huzalokra feldolgozandó ezüstnek az emlitett szabályok 57. §-ában 985 ezredrészre határozott legcsekélyebb finomsága 975 ezredrészre szállittatik le.

2. § Az emlitett szabályok 60. és 68. §-ai olykép bővittetnek, hogy az eddig kizárólag külföldi kivitelre gyártott negyedik fajta 7 vagy legalább 6. 5 ezredrésznyi aranytartalmu aranyhuzalnak árulása belföldön is megengedtetik és egészen oly elbánás alá esik, mint a többi három aranyhuzal fajta. Külföldre való kivitele a fémjelző hivatal ellenőrzése nélkül eszközölhető.

3. § A külföldről behozott arany- s ezüst-huzal s az abból készült áruk (zsinórok, fonadékok, rojtok, szövetek, paszományok stb.) finomsági tartalmának vizsgálata csak arra szoritkozik, vajjon azok a belföldi arany- s ezüsthuzalra megállapitott legalsó finomsági fokot elérik-e?

Ha arany- vagy ezüst-huzal hozatik be és a próbát megütötte, az ily külföldi huzal - csürlőkre, a föltekert huzal vége az ellenőrző hivatal lakpecsétjével megerősitendő.

A legalsó finomsági fokot el nem ért áru az emlitett szabályok 35. §-a szerint az illető tulajdonos költségén a határon át külföldre visszaszállitandó.

4. § A szabályok 63. és 64. §-ai akképen változtatnak meg, hogy a fémhitelesitési illeték az arany-huzalok minden fajtájára különbség nélkül pénzfontonként egy forint és tiz krajczárban állapittatik meg, tekintet nélkül arra, hogy a huzal belföldön készittetett-e vagy pedig külföldről hozatott be.

5. § A hivatalos fémjelzés mellőzésével külföldről behozott arany- és ezüst-huzal, valamint az abból készitett áru is elkoboztatik. Ha ezenfelül a huzal még a szabályszerü finomsági tartalommal sem birna, az elkobzáson kivül még egyszáz forinttól ötszáz forintig terjedhető birság is szabandó ki.

6. § A szabályok 74. §-a e) pontjának rendelete hatályon kivül helyeztetik.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére