1875. évi XIX. törvénycikk

a sör-, szesz- és czukor-adókról szóló törvényes határozatokban, az uj métermérték- és sulyrendszer folytán szükséges módositások tárgyában * 

Adóegység

1. § Az 1874. évi VIII. törvénycikkel életbe léptetett uj mérték- és súlyrendszer folytán a sör-, szesz-, czukor-, bor- és husadó kivetésénél és beszedésénél, valamint a vámvonalon kivitt sör-, szesz- és czukor után járó vám- és adóvisszatéritésnél a 6 szakaszban megjelölt határidőtől fogva adóegységül egy hektoliter, illetőleg 100 kilogramm állapittatik meg, és ennek folytán az eddigi adótételek következőleg alakulnak:

A sör-, szesz- és czukoradó tételeinek meghatározása

2. § I. A söradónál (az 1868. évi XIX. törvénycikk 2. §-a).

A készitett sörlé minden hektoliterje és a hivatalos czukormérő minden foka után 16,7 kr.

II. A szeszadónál

1. Azon nagyobbszerü szeszfőzdékre nézve, melyek az erjedények termelőképessége alapján az adómegváltás (átalányozás) alá esnek, valamint azon szeszfőzdékre nézve, melyek adójukat szabad egyezkedés utján fizetik (az 1868. évi XVI. törvénycikk 1. és 11. §-ai) minden hektoliter és a hivatalos 100 foku szeszmérő minden lángszeszfoka után 10,7 kr.;

2. azon szeszfőzdékre nézve, melyek adójukat árszabás szerint fizetik (az 1868. évi XVI. törvénycikk 12. §-a) hektoliterenként:

a) liszttartalmu termények, mint: frt kr.
burgonya(csicsóka), gabonafélék és hüvelyes vetemények, továbbá az erre alkalmas répafajok és répaczukorüledék használatánál - 66
b) ha som, alma, körte vagy bogyós gyümölcsök, továbbá gyöknövények és sörházi hulladékok használtatnak - 44
c) szőlőtörkölynél - 33
d) csontáros gyümölcsöknél, milyenek: a cseresnye, szilva, baraczk, továbbá bor, borseprő, szőlő és gyümölcsmust használatánál - 66
e) végre ha szesz-főzésre az a)-d) alatt felsorolt anyagoknál magasabb czukortartalmu folyadékok mint a répaczukorgyárak hulladékai (a répaczukor-üledék kivételével) burgonya vagy gabona, szörp, továbbá keményitő használtatnak, akkor maga a szeszgyártmány rovatik meg minden hektoliter és a hivatalos 100 foku szeszmérő minden szeszlángfoka után - 10,7
(az 1868. évi XVI. törvénycikk 13. §-a).
III. A czukoradónál:
1. ha czukorrépából állittatik elő:
a) minden száz kilogramm friss répa után - 73
b) minden száz kilogramm száritott répa után a friss répa után eső adónak ötszörös összege, azaz 3 65
2. Ha a czukor más belföldi anyagokból állittatik elő, mint répából, minden száz kilogramm után ikrás czukorért:
a) ha hig (Glucose) - 41
b) ha tömör 4 -
(a czukoradó iránti törvény és szabályok hivatalos összeállitásának 6. §-a).

A vámvonalon kivitt sör, szeszes folyadékok és czukor után járó adóvisszatéritésnek kiszabása

3. § A vámvonalon kivitt sör, szeszes folyadékok, és czukor után az adóvisszatérités következőkép szabatik meg:

1. azon sörre nézve, mely szénsavtartalmának elvétele után, legalább 2 1/2 czukormérő fokot mutat és legalább 1 hektoliternyi mennyiségben vitetik ki (a söradó iránti törvény és szabályok hivatalos összeállitásának 105. §):
a) tekintet nélkül a sörlé foktartalmára, melyből a sör készittetett, frt kr.
minden hektoliter után 1 50
b) tekintettel azon legalsóbb foktartalomra, melylyel a kiszállitó sörfőző sörlét a kivitel előtt készitett, a sörnek minden hektoliterje és ezen foktartalomnak minden czukormérő foka után - 16,7
2. A szeszes folyadékra nézve (az 1868. évi XVI. törvénycikk 14. §-a) minden hektoliter és a hivatalos 100 foku szeszmérő minden lángszeszfoka után (a Réaumur-féle hévmérő szerinti 12 hévmérsékletnél) - 10,7
3. A czukorra nézve (az 1868. évi II. törvénycikk 1. §-a):
a) minden száz kilogramm nyers czukor után 9 10
b) minden száz kilogramm finomitott czukor után 11 18

Az a. o. akónak a hektoliterrel való helyettesitése a szesz megadóztatásánál

4. § Az erjedények legkisebb összerj-ürmérete, melytől kezdve, liszttartalmu anyagokat, czukorüledéket vagy répát feldolgozó valamelyik szeszfőzde adómegváltás alá esik (az 1868. évi XVI. törvénycikk 1. §-a), 17 hektoliterrel állapittatik meg.

Ha adómegváltás alá eső valamelyik szeszfőzdében az egyes erjedények ürméreténél, vagy a napontai termelőképesség megállapitásánál (az 1868. évi XVI. törvénycikk 5. §-a) hektoliterrészek mutatkoznak, ezen részek, ha félhektolitert meg nem haladnak, félhektoliternek, ha pedig félhektoliternél nagyobbak, egész hektoliternek veendők. - A fennemlitett adómegváltásnál egy a. o. akó czefre után fennálló 100 forintnyi pénzbirság egy hektoliter czefre után 175 forinttal állapittatik meg (a szeszadó iránti törvény és szabályok hivatalos összeállitásának 147. §-a).

A legkisebb ürméret, melylyel az adómegváltás alá nem eső szeszfőzdékben az erjedényeknek rendesen birniok kell, és a mely liszttartalmu anyagokat feldolgozó szeszfőzdékre nézve 5, a nemliszttartalmu anyagokat feldolgozó szeszfőzdékre 3 a. o. akóval van megállapitva, jövőre 2 1/2 illetőleg 1 1/2 hektoliterrel állapittatik meg.

Hektoliterrészek, melyek ily szeszfőzdékben az erjedények ürméreténél mutatkoznak és negyed-, fél-, vagy háromnegyed hektolitert pontosan nem tesznek ki, nagyságukhoz képest felfelé kikerekitendők és negyed, fél, háromnegyed, vagy egész hektoliterekül veendők, számitásba. Az engedélyezhető adómentes pálinkafőzet mennyiségének megállapitásánál (a szeszadó iránti törvény és szabályok hivatalos összeállitásának 89. §-a) egy a. o. akó helyett 56 liter számitandó.

Külön szabályok a sör- és czukoradóra nézve

5. § Sörházakban a hűtőbárkák egész hektoliterekre mérendők ki.

Azon czukorgyárakban, melyek adójukat a hivatalosan felmért répa sulyának alapján fizetik, a mérlegre 300 kilogrammnál kevesebb répát egyszerre rakni nem lehet.

Jelen törvény életbelépésének ideje

6. § Ezen törvény szabványai a répát feldolgozó czukorgyárakban, valamint azon nagyobbszerü szeszfőzdékben, melyek adójukat az 1868. évi XVI. törvénycikk 1. §-ának értelmében megváltás utján (átalányban) fizetik 1875 augusztus hó 1-jétől kezdve alkalmazandók.

A sörházakban, és nem répát, hanem más anyagokat feldolgozó czukorgyárakban is alkalmazhatók a fennemlitett naptól kezdve ezen törvény idevágó szabványai, ha az illő adóköteles felek ez iránti kivánatukat bejelentik. Ezen eseteket kivéve, jelen törvény az 1876. évi január 1-jétől kezdve lép érvénybe.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére