1875. évi XXVIII. törvénycikk

a bor- és husfogyasztási adóról * 

1. § A bor- és a húsfogyasztási adóról szóló 1868:XVII. törvénycikknek a szőlőtörkölyre öntött vizből készitett lőréről szóló 2. §-a, továbbá az 1868:XXXV. törvénycikknek, a házi szükségletre szánt bor adómentességéről szóló 2. §-a hatályon kivül helyeztetnek.

2. § Az 1868:XXXV. törvénycikk 3. §-ának bekezdése és 1. pontja következőképen módosittatik:

Azon esetekben, midőn a hivatalosan kinyomozott valóságos fogyasztásnak megfelelő átalány beszedése iránt valamely községgel egyezmény (megváltás) nem jő létre, az adónak bérbeadása pedig vagy egyáltalában nem sikerül - vagy a legmagasabb bérajánlat nem éri el azon adóösszeget, mely a hivatalosan kideritett adóköteles fogyasztásnak megfelel, - a pénzügyi igazgatóságok felhatalmaztatnak, hogy tekintettel a hivatalosan kinyomozott adóköteles fogyasztásra és az arra befolyást gyakorolható összes viszonyokra, megállapithassák és az illető községgel tudathassák azon adóátalányt melyet a község bor- és husfogyasztási adó vagy ezek egyike fejében az év folyamában beszedni és az állampénztárba beszolgáltatni köteles.

Azon község, melynek a reá ekép kiszabott adóátalány ellen kifogása van, az annak kiszabásáról szóló értesités kézbesitésétől számitandó 15 nap alatt a pénzügyigazgatósághoz felfolyamodási joggal élhet.

Ha e joggal ezen idő alatt nem él, a reá utalt adóátalányba belegyezettnek tekintetik.

A felfolyamodvány azon pénzügyi igazgatósághoz intézendő, mely az évi adóátalányt kiszabta.

A pénzügyi igazgatóság a község kifogásait vizsgálat alá veszi, s ha azokat alaposaknak találja, az adóátalányt azokhoz képest véglegesen állapitja meg. Ha ellenben a p. ü. igazgatóság a felfolyamodványnak vagy épen nem vagy csak részben vél eleget tehetni, akkor az ügyiratokat saját véleménye kiséretében s az ügyben véleményadás végett általa választott két megbizottnak megnevezése mellett - további intézkedés végett átteszi a törvényhatóság alispánja vagy törvényhatósági joggal felruházott város polgármesteréhez s erről a községet értesiti.

Az alispán vagy polgármester az illető községet szintén két megbizottnak a felhivás vételétől számitott 8 nap alatt leendő megnevezésére felszólittatja s ezen mindkét részről választott bizalmi férfiak véleményének meghallgatása után megállapitja azon adóátalányt, mely a községre az illető év folyamában beszedés végett utalandó lesz. Az alispán határozata ellen felfolyamodásnak nincs helye.

A p. ü. igazgatóságnak azonban, ha az alispán vagy polgármester határozatát a kincstárra nézve károsnak véli, jogában áll, attól eltérve, a bor- és husfogyasztási adót, az illető községben bérbeadás vagy közvetlen kincstári kezelés által szedetni be.

Ha az illető község megbizottakat a kitüzött időben nem választ, az alispán vagy polgármester a p. ü. igazgatóság választottainak meghallgatása után határoz.

A község felfolyamodása iránti határozatnak meghozataláig a p. ü. igazgatóság által kiszabott adóátalány a törvényszerü esedékességi részletekben fizetendő; ha azonban a kiszabott összeg leszállittatik, a fizetett adótöbblet a legközelebbi adórészletbe számitandó be.

Ha pedig a kincstár, az alispáni vagy polgármesteri határozattal meg nem elégedve, a fogyasztási adót akár haszonbérbe adás, akár közvetlen kezelés által szedeti be, ezen ideig a község a fogyasztásért csak azon összeget fizeti meg, mely az alispáni vagy polgármesteri határozattal megállapittatott.

3. § Budapest fővárosban a borseprő, továbbá a házi szárnyasok, a vadhús és a vadszárnyasok jövőre adó alá vétetnek.

A bor- és húsfogyasztás, valamint a fentebb felsorolt új adótárgyak után fizetendő adó az e törvény mellékletét képező árszabás szerint szedendő be.

4. § A bor- és húsadó iránti szabályok hivatalos összeállitásának 45. §-a a következőkkel toldatik meg:

„Budapesten a borseprő a fogyasztási adóvonalon való behozatalánál adó „alá esik; forrásra legfeljebb 2% vonandó le, mely adómentesen marad; a seprőre pedig fehér bornál 6%, vörös bornál 4% számitandó és a koronkinti leszámitolásoknál kideritett seprőmennyiség az adóköteles borral együtt a mellékelt árszabás 10. tétele szerint adóztatandó meg”.

5. § A bor- és húsadó iránti törvény és szabályok hivatalos összeállitásának 2., 23., 24., 51. és 54. §-aiban foglalt mértékmennyiségek következőleg szabatnak ki:

a) a 2. § B) b) pontjában és a 23. §-ban 1 a. o. akó helyett 56 liter;

b) a 24. §-ban 10 a. o. akó helyett 5 hektoliter;

c) az 51. §-ban 13, 19 és 9 a. o. akó helyett 15, 11 és 10 hektoliter;

d) az 54. §-ban 15 a. o. akó helyett 6 hektoliter.

6. § A bor- és húsfogyasztási adó kivetésére, beszedésére és kezelésére nézve fennálló, az 1873:XVI. tc. által érvényben tartott egyéb szabályok, a törvényhozás további intézkedéseig érvényben maradnak.

7. § Jelen törvény 1876. évi január 1-én lép érvénybe és végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

A bor- és húsfogyasztási adó-árszabás

I. II. III.
Tétel szám A tárgyak megnevezése Mérték osztály
frt kr. frt kr. frt kr.
1 Bor, általában 1 hltől 2 . 23 1 . 79 - . 90
2 Bor, zárt városokban 1 hltől 2 . 97 - . - - . -
3 Bormust és szőlőczefre általában 1 hltől 1 . 68 1 . 34 - . 67
4 Bormust és szőlőczefre zárt városokban 1 hltől 2 . 23 - . - - . -
5 Vágó és kisebb marhák, u. m. ökrök, bikák, tehenek és egy éven felüli borjuk
darabja

5 . 4

3 . 78

2 . 52
6 Egy éven aluli borjuk darabja - . 84 - . 63 - . 42
7 Juhok, kosok, kecskék, kecskebakok, ürük és birkák darabja - . 32 - . 26 - . 17
8 Bárányok 14 klgrammig, gödölyék és melaczok darabaja - . 21 - . 17 - . 11
9 Süldők, azaz sertések 6 klgrammtól 20 klgrammig darabaja - . 63 - . 42 - . 32
10 Sertések 20 klgrammon felül különbség nélkül darabja 1 . 26 - . 95 - . 63
11 Friss hús, a vágott marhának fogyasztásra alkalmas egyes drbja, azután besózott, füstölt és páczolt hús, szalámi és egyéb kolbászok, végre szalonna

100 klgr.


1 . 88


1 . 50


- . 95
Tétel szám A tárgyak megnevezése Mérték frt kr.
Budapesten.
12 Borseprő 1 hltől - . 99
13 Házi szárnyasok:
a) pulyka, lud drbja - . 10
b) kacsa (récze) kappan drbja - . 5
c) csirke, tyuk, galamb drbja - . 3
14 Vad:
a) szarvas, dámvad drbja 3 . -
b) vad disznó, 17 kilogrammal és azon felül drbja 3 . -
c) vad disznó, 17 kilogrammon alul, őz zerge drbja 2 . -
d) nyul drbja - . 15
15 Kivágott vagy feldarabolt vad 100 klgr. 5 . 36
16 Vad szárnyasok:
a) fáczán, süketfajd, fajdtyuk, túzok drbja - . 30
b) császármadár, hófajd, erdei szalonka drbja - . 20
c) vadlud, vadkacsa, szárcsa, fogoly, vad galamb, mocsári és mezei szalonka drbja - . 10
d) fürj és fenyőmadár drbja - . 1

Jegyzet: Fél állattól az egész darab után járó adónak fele, félnél nagyobb darabtól az egész adótétel fizetendő, félnél kisebb darab a 15. tétel szerint rovatik meg.


  Vissza az oldal tetejére