1875. évi XXX. törvénycikk

a polgárositott varasd-szt.-györgyi és varasd-körösi volt határőrezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes megadóztatásáról * 

1. § A katonai határőr-rendszernek megszüntetése folytán polgárositott s az 1873:XXVIII. tc. 1. §-a szerint törvényhozási, közigazgatási s törvénykezési tekintetben Horvátországgal és ez által a magyar sz. koronával tettleg is egyesitett varasd-szt. -györgyi és varasd-körösi két határőrezred területén fekvő, és a határőrvidéki állambirtoki minőségüknél fogva eddig adómentes összes erdőségek, - miután azok a határőrvidéki lakosokat azokban illetett erdei szolgalmak megváltása folytán az 1873:XXX. tc. rendeletei szerint az állam és a határőrezredekből alakult vagyonközségek között megosztattak, - a földadó átalános szabályozásáig az alább következő §-ban foglalt határozatok szerint megállapitandó és kivetendő ideiglenes adóval rovatnak meg.

2. § Ezen erdők a megadóztatás végett három osztályba soroztatnak.

Tartoznak pedig:

a) az 1-ső osztályba a tisztán tölgyerdők és azon kevert erdők, melyekben a tölgy a fatömegnek legalább felerészét teszi;

b) a 2-ik osztályba az a) pont alá nem eső kevert tölgyes, továbbá a bükkös és egyéb jobb minőségű erdők, a mennyiben mind ezeknek az erdőosztás alkalmával megállapitott holdankinti becsértéke legalább száz forintot tesz;

c) a 3-ik osztályba minden többi az erdőmegosztás alkalmával holdankint száz forintnál kisebb értékre becsült erdők.

3. § Az adó minden egyes 1600 négyszögöles kataszteri hold után az 1-ső osztályban huszonöt, a 2-ik osztályban tizennyolcz és a 3-ik osztályban tiz krajczárral állapittatik meg.

4. § A kivetendő összes adónak megállapitása és ennek az állam és a vagyonközségek közti felosztása végett az adó osztályonkint, minden egyes erdőosztály összes térfogata szerint, a megfelelő adótétel alapján számittatik ki és osztályonkint az egyes erdőrészletekre azon becsérték arányában osztatik fel, a mely azokra nézve az erdőmegosztás alkalmával megállapittatott.

5. § Az adókötelezettség mind az államra, mind a vagyonközségekre nézve 1875. évi január 1-től veszi kezdetét.

6. § A volt bánsági határőrvidéki területen fekvő erdőségek megadóztatásáról az 1873:XXX. törvénycikk alapján meginditott erdő-rendezésnek befejezése után külön törvény fog intézkedni.

7. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére