1875. évi XXXV. törvénycikk

a községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvénycikk némely §-ainak a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokra való kiterjesztéséről * 

1. § Az 1871. évi XVIII. törvénycikknek a községi hatóságról és illetőségről szóló 4-19. §-ai, továbbá a községi háztartást szabályozó 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 122, 124, 125, 126, 127, 129. és 130. §-ainak, valamint a szegényügyre, a jótékony és közművelődési intézetekre és az alapitványokra vonatkozó 131, 132, 133. §-nak hatálya, az alábbi szakaszokban foglalt módositásokkal, a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokra is - kivéve Budapest fővárosát, melyről az 1872:XXXVI. törvénycikk már intézkedett - kiterjesztetik.

2. § Az 1871. évi XVIII. törvénycikk 17. és 126. §-ai értelmében a városi törvényhatóság által megállapitott szabályrendeletek jóváhagyás végett a belügyministerhez terjesztendők fel; és a 106, 107, 109, 116, 126, 129, 130, 131. §-ok szerint a törvényhatóságokat illető felügyeleti és felebbviteli hatóságot ezen városok felett a belügyminister gyakorolja.

3. § Az 1871. évi XVIII. törvénycikk 103. és 105. §-ban foglalt tárgyak elintézésére jogositott közgyülés összehivásának 30 napi határideje helyett a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városok szabályrendeletileg állapitják meg azon határidőt, melynek ily esetben a közgyülés összehivása és megtartása között lenni kell. Ezen határidő azonban 8 napnál rövidebb nem lehet.

4. § A városi vagyon kezelésénél az 1871. évi XVIII. törvénycikk 110. §-ának rendelkezései tartandók meg, ha azonban az ezen §-ban emlitett esetek valamelyikének beálltával a város közgyülése a városi vagyon szabad kézből való kiadatását rendelné el, az e tárgyban hozott határozat kifüggesztendő s a kifüggesztéstől számitott 8 nap alatt az ellen a község kötelékébe tartozó bármely polgár felebbezést a tanács utján adhat be. A felebbezés felett a belügyminister dönt. A fentebbi 8 napi határidő leteltéig, vagy ha felebbezés adatott be, annak elintézéséig az ily határozatok végre nem hajthatók.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére