1875. évi XLI. törvénycikk

a vasutak épitéséből az állam ellen támasztott kártalanitási követelések esetleges kiegyenlitéséről, valamint az állami biztositást élvező pályákon szükséges uj beruházásokról * 

1. § A ministerium felhatalmaztatik, hogy a kassa-oderbergi, magyar észak-nyugoti, miskolcz-diósgyőri, miskolcz-bánrévei és a gömöri vasutak épitéséből az állam ellen támasztott kártalanitási követelések iránt a volt épitési vállalkozókkal, illetőleg engedélyesekkel vagy jogutódjaikkal tárgyalásokba bocsátkozván, ha a követelések alaposaknak bizonyulnának, s mint ilyenek az állam érdekében kiegyenlitést igényelnének és ha e kiegyenlités a közhitel, vagy közérdek veszélyeztetése nélkül a jövő országgyülésig nem lenne elhalasztható - vagy addig a fenforgó kérdések némelyike a kormány külön előterjesztései alapján törvényhozási elintézést nem nyerhetne, jogérvényes egyezségeket köthessen s azokat végrehajthassa.

2. § Felhatalmaztatik továbbá a ministerium, hogy az állami biztositást tényleg igénybe vevő vasuttársulatoknak a pályáik jövedelmezősége tekintetéből elkerülhetlenné vált uj beruházásokra szükséges tőkék felvételét, az állambiztositásnak ezen tőkékre kiterjesztése mellett a következő feltételek alatt engedélyezhesse:

a) hogy ezen tőkékről, illetőleg az azok után netalán kifizetendő biztositási előlegekről külön számla vezettessék;

b) hogy ezen előlegek után az illető engedély-okmányokban kikötött kamatlábtól eltérőleg 6% évi kamat fizettessék;

c) hogy ekként ezen előlegek kamatostól legkésőbb azon időpontig, a melyben az állam az engedélyokmány értelmében a vaspályák birtokába jut, visszafizettessenek s addig is a biztositott jövedelmeken felül netán elérendő üzleti fölösleg sem egészben, sem részben más czélra, mint a beruházások foganatositására engedélyezett tőkék törlesztésére ne fordittassék;

d) hogy a beszerzendő tőkék mindenekelőtt az uj beruházási czélokra forditott függő kölcsönök s ezek közt is az első sorban a kincstár irányában fennálló tartozások törlesztésére, azután pedig a kormány által esetenként szükségeseknek elismerendő forgalmi eszközök beszerzésére, üzleti tartalékalap képzésére és netáni egyéb beruházásokra fordittassanak; végre

e) hogy a kormány által megállapitandó beszerzéseknél és egyéb beruházásoknál a hazai iparvállalatokra kellő tekintet legyen.

3. § A 2. § értelmében az illető pályáknál a szükséghez képest fokozatosan engedélyezendő uj beruházások czimén nyujtott külön biztositás évi összege 700,000 o. é. forintot aranyban meg nem haladhat.

Felhatalmaztatik a kormány, hogy a pénzbeszerzés czéljából kibocsátandó czimletek után bélyeg- és illetékmentességet és azok szelvényei után adómentességet esetleg engedélyezhessen.

4. § A ministerium a jelen törvény értelmében véglegesen elintézett kiegyezések és külön biztositások beczikkelyezése czéljából, a legközelebbi országgyülés elé törvényjavaslatot terjesztend; a be nem fejezett ügyek állásáról pedig indokolt jelentést teend.

5. § Ezen törvény végrehajtásával az összministerium bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére