1875. évi LII. törvénycikk

a horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények némely kedvezményeiről * 

1. § A horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények, melyek a horvát-szlavon országos váltsági törvény alapján az irtványok, továbbá a hegybér és a telken kivüli földektől járó megváltott tartozásokért a jogosultaknak fognak kiszolgáltatni, mind a tőkére, mind pedig a tőke után félévi utólagos részletekben fizetendő öt százalékos kamatokra nézve, szemben az értékpapirok tulajdonosaival, a magyar korona összes országainak jótállása alá helyeztetnek és félévről félévre a tervszerinti törlesztési járadék arányában törlesztetnek, és pedig legalább felerészben nyilvános kisorsolás s a kisorsolt kötvényeknek a horvát-szlavon országos pénztárnál teljes névszerinti értékben való beváltása, többiben pedig tőzsdei bevásárlás útján.

Miután azonban a kérdéses tartozások megváltása Horvát-Szlavonországok belügye és ezen országok kizárólagos érdekében történik, a kibocsátandó horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények szemben a magyar korona összes országaival Horvát-Szlavonországok külön tartozását képezik; ennek folytán világosan kiköttetik, hogy a kamatok és tőke fizetésénél netán felmerülő hiány Horvát-Szlavonországok közjövedelmének azon negyvenöt százalékából lesz fedezendő, a mely az 1873. évi XXXIV. tc. 3-ik §-a értelmében nevezett országok beligazgatási szükségletének fedezésére fordítandó.

2. § A lejárt tőke és kamatok, valamint a kezelési költségek az állam rendes közegei által, az állami adóval együttesen hajtatnak be s annak minden törvényes előnyeit élvezik.

3. § Ezen törvény 1-ső szakaszában érintett földek megváltása czéljából létesitendő ügyletekért és teljesített birói eljárásért bélyeg és kincstári illeték nem fizettetik.

4. § Az 1875-ik évi XXII. törvénycikk 5-ik §-ának rendelkezése ezen törvényben érintett kötvényekre is kiterjed.

5. § Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére