1875. évi LVI. törvénycikk

az 1875. julius 22-én kötött „nemzetközi távirdaegyezményről” * 

Az Osztrák-Magyar monarchia és Németország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Francziaország, Görögország, Olaszország, Norvégia, Németalföld, Perzsia, Portugália, Oroszország, Svédország, Svájcz és Törökország meghatalmazottjai által kötött és Szt. -Pétervárott 1875. évi julius 10/22. napján aláirt nemzetközi távirda-egyezmény, miután az országgyülés által elfogadtatott, s utóbb a szerződő felek részéről szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé igtattatik, mi által egyszersmind az 1865. évi május 17-kén Párisban kötött, 1868. évi julius 21-én Bécsben, és 1872. évi január 14-én Rómában átvizsgált nemzetközi távirda-egyezmény, valamint az 1872. évi XV. tc. az 1876. évi január 1-vel hatályon kivül lép.

Ő Felsége a német császár, Ő Felsége az ausztriai császár Csehország királya stb. stb. és Magyarország apostoli királya, Ő Felsége a belgák királya, Ő Felsége Dánország királya, Ő Felsége Spanyolország királya, Ő Excellentiája a franczia köztársaság elnöke, Ő Felsége a hellének királya, Ő Felsége Olaszország királya, Ő Felsége Németalföld királya, Ő Felsége Perzsia sahja, Ő Felsége Portugal és Algarbia királya, Ő Felsége a minden oroszok császára, Ő Felsége Svéd- és Norvégország királya, Ő Excellentiája a svájczi szövetség elnöke és Ő Felsége a törökök császára a nemzetközi távirda-szolgálatot biztositani és könnyiteni óhajtván, a Párisban 1865. évi május 5/17-én aláirt nemzetközi távirda-egyezmény 56-ik czikke értelmében elhatározták, hogy ezen egyezménybe a tapasztalat által ajánlott változtatások és javitások felvétessenek. E czélból meghatalmazottaikká nevezték ki és pedig:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után a következő czikkekben állapodtak meg:

I. CZIKK

A magas szerződő felek a nemzetközi távirdavonalakon való levelezésre mindenkit jogosultnak ismernek el.

II. CZIKK

Kötelezik magukat minden szükséges intézkedések megtételére, hogy a táviratok tartalmának titokban tartása és azok jó szállitása biztositva legyen.

III. CZIKK

Azonban kijelentik, hogy a nemzetközi távirdaszolgálatot illetőleg semmi felelősséget magukra nem vállalnak.

IV. CZIKK

Mindenik kormány kötelezi magát, hogy a táviratok gyors továbbadhatásának biztositására a nemzetközi távirdaszolgálatra elegendő számu külön vezetéket tart rendelkezésre.

Ezen vezetékek a gyakorlati szolgálatban a legjobbnak bizonyult módon fognak készittetni és elláttatni.

V. CZIKK

A táviratok három osztályba soroztatnak:

1. államtáviratok azok, melyek az államfőtől, a ministerektől, a szárazföldi és tengeri haderő főparancsnokaitól és a szerződő kormányok diplomatiai vagy consulsági ügynökeitől indulnak ki és az ilyen táviratokra adott válaszok;

2. szolgálati táviratok azok, melyek a szerződő államok távirda-igazgatásaitól indulnak ki s vagy a nemzetközi távirdaszolgálatra, vagy oly tárgyakra vonatkoznak, melyeket az emlitett igazgatások egyetértőleg közérdekűeknek jelölnek ki;

3. magán-táviratok.

A továbbadásnál az államtáviratoknak más táviratok felett elsőbbségük van.

VI. CZIKK

Az állami és szolgálati táviratok, bármely érintkezésben titkos szöveggel szerkeszthetők.

Titkos szövegű magántáviratok oly két állam között válthatók, melyek a közlés ezen módját megengedik.

Azon államok is, melyek a titkos szövegű magántáviratok felvételét s kiszolgáltatását meg nem engedik, tartoznak azokat területükön átbocsátani, kivéve a 8. czikkben körülirt felfüggesztés esetét.

VII. CZIKK

A magas szerződő felek fentartják maguknak a jogot, hogy az állam biztosságát veszélyeztető, az ország törvényeivel ellenkező, vagy a közrend és erkölcsiségbe ütköző magántáviratok továbbadását feltartóztathassák.

VIII. CZIKK

Mindenik kormány fentartja magának, hogy ha szükségesnek látja, a nemzetközi távirdaszolgálatot akár átalában, akár csak bizonyos külön vonalokon, vagy bizonyos faju közleményekre nézve határozatlan időre felfüggeszthesse, de tartozik erről a szerződő kormányok mindegyikét közvetlen értesiteni.

IX. CZIKK

A magas szerződő felek kötelezik magukat, hogy a táviratok továbbadásának s kézbesitésének biztositása és könnyitése czéljából a szerződő államok távirda-igazgatásai által egyetértőleg megállapitott különféle intézkedések felhasználhatásában minden táviratfeladót részesitenek.

Hasonlóképen kötelezik magukat, hogy a továbbadás és kézbesités körül a többi államok bármelyike által tett és közlött külön intézkedések felhasználását minden feladónak lehetővé teendik.

X. CZIKK

A magas szerződő felek kinyilatkoztatják, hogy a nemzetközi dijszabályzatra nézve a következő alapelveket fogadják el:

Két szerződő állam állomásai között ugyanazon uton váltott valamennyi táviratra egyenlő dijszabás alkalmaztatik.

Mindazonáltal megengedtetik, hogy Európában ugyanazon állam az egyenlő dijszabás alkalmazása tekintetében két nagy területre - de nem többre - osztathassék.

A dijtételek a szélső és közbeeső államok kormányainak közös megegyezésével államról-államra állapittatnak meg.

A szerződő államok között váltott táviratokra vonatkozó dijszabályzati tételek közmegegyezéssel bármikor módosithatók.

Pénzegységül a nemzetközi dijszabályzat összeállitásánál a frank vétetik.

XI. CZIKK

A szerződő államok nemzetközi távirdaszolgálatára vonatkozó táviratok az emlitett államok egész vonalhálózatán dijmentesen szállittatnak.

XII. CZIKK

A magas szerződő felek a felvett dijakról egymásnak kölcsönösen számolni tartoznak.

XIII. CZIKK

A jelen egyezményben foglalt intézkedések egy szabályzattal egészittetnek ki, melynek határozatai a szerződő államok igazgatásai által közmegegyezéssel bármikor módosithatók.

XIV. CZIKK

Mindazon adatok összegyüjtésével, rendezésével és közzétételével, melyek a nemzetközi távirdaügyre vonatkoznak, egy központi közeg bizatik meg, mely a szabályzatban erre kijelölt egyik szerződő kormány felsőbb igazgatásának főhatósága alatt áll. Ez ad véleményt a dijtáblázat és szolgálati rendszabály módositására vonatkozó javaslatok iránt, kihirdeti az elfogadott változtatásokat, átalában tanulmányozza a felmerülő kérdéseket és végrehajtja mindazon munkálatokat, melyekkel a nemzetközi távirás érdekében meg fog bizatni.

Az ezen intézmény által okozott költségeket a szerződő államok igazgatásai együttesen viselik.

XV. CZIKK

A 10. és 13. czikkben emlitett dijtáblázat és szabályzat a jelen egyezményhez csatolvák, azzal egyenlő érvényességűek s egyidejűleg lépnek hatályba.

Ezek átvizsgálásoknak lesznek alávetve, melyeknél mindegyik résztvevő állam magát képviseltetheti.

E czélból koronkint igazgatási értekezletek tartatnak és mindenik értekezlet a következő összejövetel helyét és idejét maga határozza meg.

XVI. CZIKK

Ezen értekezletek a szerződött államok igazgatásának képviselőiből alakulnak.

A tárgyalásoknál minden igazgatásnak egy szavazata van, azon kikötéssel azonban, hogy ha ugyanazon kormány külön igazgatásairól van szó, az illető kormány ebbeli kivánságát a kiszabott megnyitási idő előtt azon ország kormányával, hol az összejövetelnek helye lesz, diplomatiai uton közölje és hogy ezen igazgatások mindegyike más és külön képviselőt küld.

Az értekezletek tárgyalásai folytán keletkező változások csak az összes szerződő államok kormányainak jóváhagyása után léphetnek életbe.

XVII. CZIKK

A magas szerződő felek fentartják maguknak a jogot, hogy a szolgálat olyan ágaira nézve, melyek az összes államokat nem érdeklik, egymásközt bármi természetű külön egyezményeket köthessenek.

XVIII. CZIKK

A jelen egyezményben részt nem vett államoknak az ahhoz csatlakozás kivánságukra meg fog engedtetni.

A csatlakozási szándék diplomatiai uton a szerződő államok közül annál jelentendő be, melynek területén az utolsó értekezlet tartatott s ezen állam által a többieknek.

A csatlakozás teljes jogerővel biró következése a jelen egyezményben megállapitott minden határozatokhoz való járulás, valamint az azokból folyó minden előnyökben való részesedés.

XIX. CZIKK

A nem csatlakozott államokkal és magánvállalatokkal való érintkezésben felmerülő távirdai viszonyok a közlekedés fejlődésének általános érdeke szerint, a jelen egyezmény 13. czikkében emlitett szabályzat által vannak megállapitva.

XX. CZIKK

Jelen egyezmény az új időszámitás szerinti 1876. évi január hó 1-én lép hatályba és érvényes marad határozatlan időig, illetőleg a felmondás napjától számitott egy év leforgásáig.

A felmondásnak csak a felmondó államra nézve van érvénye. A többi szerződő felekre nézve az egyezmény továbbra is hatályban marad.

XXI. CZIKK

Jelen egyezmény meg fog erősittetni s a megerősitő okmányok a lehető legrövidebb idő alatt Szentpétervárott fognak kicseréltetni.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak azt aláirták és pecsétjükkel ellátták.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére