1876. évi VII. törvénycikk

az 1870:XLII. és 1872. évi XXXVI. törvénycikkekben szabályozott fegyelmi eljárás módositásáról és kiegészitéséről * 

1. § Az 1870. évi XLII. törvénycikknek 49-ik §-a, nemkülönben a 77-80., továbbá 82-87. §-ai, valamint az 53. § c) pontja és az 1872. évi XXXVI. törvénycikknek a fegyelmi eljárásra vonatkozó határozmányai hatályon kivül tétetnek s helyettök következők rendeltetnek:

A tisztviselő, a segéd- és kezelő személyzet tagjai ellen fegyelmi eljárásnak van helye:

a) ha megsérti vagy hanyagul teljesiti a törvényben és szabály- vagy kormányrendeletekben megszabott kötelességét, vagy azok teljesitésére képtelennek bizonyul;

b) ha botrányt okozó erkölcstelen életet él, vagy ilynemű kihágást követ el.

2. § A fegyelmi eljárást vizsgálat előzi meg, melyet:

a) azon törvényhatósági tisztviselők ellen, kik a közigazgatási bizottságnak tagjai, ezen bizottság, vagy a törvényhatósági közgyülés;

b) a törvényhatóság többi tisztviselője, valamint a segéd- és kezelő személyzet tagjai ellen, a törvényhatósági közgyülés, főispán, a közigazgatási bizottság, vagy az alispán, illetőleg polgármester rendel el.

Ha a vizsgálatot az a) és b) pontban emlitettek közül egyik sem rendelné el, azt a belügyminister elrendelheti. De ezenfelül elrendelheti a főispán meghallgatásával a többi minister is, midőn a hanyag eljárás, a törvény és szabály- vagy kormányrendeletekben megszabott kötelesség megsértése, a tárczájához tartozó teendőkre vonatkozik.

3. § A vizsgálatot azon törvényhatósági tisztviselők ellen, kik a közigazgatási bizottságnak tagjai, maga ezen bizottság a kebeléből kiküldendő egy vagy több tag által; a többiekre nézve pedig rendszerint az alispán, illetőleg a polgármester, akadályoztatása esetén helyettese teljesiti.

4. § A vizsgálat elrendelésével egyidejűleg az azt elrendelő által a tisztviselő fel is függesztethetik hivatalától.

A hivatalától felfüggesztett törvényhatósági tisztviselő helye a főispán által ideiglenes helyettesités utján töltetik be, - kivévén az alispán, illetőleg a polgármesteri állomásokat, melyeknek ideiglenes helyettesités utján betöltése a törvényhatósági közgyülés hatáskörébe tartozik.

Az ilyetén helyettesitések a fegyelmi ügy befejezéséig érvényesek és az 1870:XLII. törvénycikk 43. § g) pontjának, valamint az 1872:XXXVI. törvénycikk 58. §-a g) pontjának ezzel ellentétben álló intézkedése hatályon kivül tétetik.

5. § A vizsgálat befejezése után a vizsgálati iratok a tiszti ügyésznek küldendők meg.

A tiszti ügyész a vizsgálat eredményéhez képest inditványt tesz a fegyelmi eljárás folytatása vagy abbanhagyása iránt és első esetben a kirovandó fenyiték minősége iránt is, s az iratokat azok átvételétől számitandó 14 nap alatt inditványával együtt azon hatósághoz teszi át, mely a 6. § értelmében első fokban határozni hivatva van.

Azon esetben, midőn a tiszti ügyész a fegyelmi eljárás abbanhagyását inditványozza, a vizsgálati iratok általa határozathozatal végett a közigazgatási bizottság fegyelmi választmányához teendők át.

A vizsgálat alá helyezett tisztviselőnek, kit a fegyelmi hatóság az ügyészi inditvány beadásáról 48 óra alatt értesiteni tartozik, jogában áll az ügyészi inditvány beadása napjától számitott 8 nap alatt a vizsgálati iratokat megtekinteni és az ügyész inditványára nyilatkozatot tenni.

6. § A vizsgálat eredménye felett határoz és pedig:

a) a 2. § a) pontjában emlitett tisztviselőkre nézve első fokozatban a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, másodfokozatban a belügyminister;

b) a 2. b) pontja alá tartozó többi tisztviselőre, valamint a segéd- és kezelő személyzet tagjaira nézve, ha a vétség ezen törvény 11. § a) pontjában megszabott büntetést von maga után, első fokozatban az alispán, illetőleg a polgármester, másodfokozatban a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, esetleg - a mennyiben két eltérő határozat hozatott - harmadfokozatban a belügyminister.

A 11. § b) pontja szerint megtorlandó vétségek eseteiben pedig a 2. §. b) pontja alatt emlitett tisztviselők, valamint a segéd- és kezelő személyzet tagjaira nézve is, első fokozatban a közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, másod fokozatban a belügyminister.

7. § Ha a tiszti ügyész a 11. § a) pontja alatt emlitett fenyiték alkalmazását inditványozza, de az illetékes alispán vagy polgármester az ugyanazon §. b) pontjában érintett büntetést véli alkalmazandónak, az iratokat e részbeni véleménye kiséretében a közigazgatási bizottság fegyelmi választmányához teszi át.

A közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya, ha az ügy akár a tiszti ügyész inditványa kapcsán, akár pedig az alispán, illetőleg polgármester által illetékességi körébe utaltatott: még azon esetben is határoz, ha a 11. § a) pontjában emlitett fenyitéket tartja alkalmazandónak.

8. § A vizsgálat eredménye felett első- vagy másodfokú, esetleg harmadfokú határozathozatalra hivatott fegyelmi választmány, vagy a belügyminister, ha szükségesnek látja, a vizsgálat kiegészitését is elrendelheti.

9. § Két egybehangzó határozat ellen nincs helye a felebbezésnek.

De a főispán a belügyministerhez bármely határozatot hivatalból felebbezhet, a valamelyik minister által a 2-ik §. utolsó bekezdése értelmében elrendelt vizsgálat és arra alapitott eljárás eredménye pedig az illető ministerhez mindig felterjesztendő.

10. § Felebbezési határidő:

a) magán felekre nézve a határozat kézbesitésétől számitandó 8 nap:

b) a főispánra nézve a határozat felőli értesittetésétől számitandó 5 nap.

Ugyanannyi idő alatt meg kell tétetni az előző § értelmében kötelezett felterjesztésnek is.

11. § A vétkesnek talált törvényhatósági tisztviselő, valamint a segéd- és kezelő személyzet tagjai, a vétség fokozatához képest;

a) dorgálással vagy 500 frtig terjedhető birsággal;

b) 500 frtig terjedhető birsággal vagy hivatalvesztéssel büntethető.

12. § A törvényhatósági tisztviselőkre, ugy a segéd- és kezelő személyzet tagjaira vonatkozó fegyelmi határozatok, a főispánnak azonnal, a törvényhatósági közgyülésnek pedig jogerőre emelkedésük után jelentendők be.

13. § A hivatalától felfüggesztett törvényhatósági tisztviselő és a segéd- és kezelő személyzet tagja, a mennyiben nem hivatalvesztéssel büntettetett, a fegyelmi határozat feltételeinek teljesitése után állomására visszahelyezendő.

14. § A hivatalvesztéssel büntetett törvényhatósági tisztviselő helye a legközelebbi közgyülésen betöltendő; de az, ki hivatalvesztésre itéltetett, a rendes tisztujitás bekövetkezte előtt ujból meg nem választható, másodizbeni hivatalvesztéssel büntetés esetén pedig elveszti a további szolgálati képességet.

15. § Mikor válik bűnössé a tisztviselő és a segéd- és kezelő személyzet tagja, hivatalos kötelességének elhanyagolása vagy az azzal való visszaélés által: a büntető törvény határozza meg.

16. § Bűntények folytán a vizsgálat a büntető eljárás szabályai szerint eszközöltetik.

Ha a közigazgatási uton az arra a fentebbiek szerint jogosult hatóságok valamelyike által elrendelt vizsgálatból az tünnék ki, hogy a fenforgó tett nem fegyelmi eljárás utján megtorolható vétséget, de bűnvádi uton megtorolandó bűntényt képez: a vizsgálati iratok a közigazgatási bizottság által a közvádlóhoz tétetnek át.

17. § Büntető vizsgálat esetén a tisztviselőt, a segéd- és kezelő személyzet tagját mindig fel kell függeszteni hivatalától.

18. § A büntető eljárás folytán hozott itéletet az eljáró törvényszék a közigazgatási bizottságnak mindig megküldi, mely azt a legközelebbi közgyülés elé terjeszti.

19. § Az 1870:XLII. törvénycikk 60. §-nak a tiszti kereset foganatositása iránti tétele, mint ezen törvény határozványaival ellentétben álló, érvényen kivül helyeztetik, továbbá az 55. §-ban foglalt eljárás, mely szerint a főispán a tisztviselőt és közeget tiszti kereset alá foghatja, és a 65-ik §-ban előforduló intézkedés, mely szerint a segéd- és kezelő személyzet tagjai csak tiszti kereset után mozdittathatnak el, valamint az 1872. évi XXXVI. törvénycikk 58. § h) pontja és 65. §-ában foglalt hasonértelmű rendelkezései az ezen törvényben körvonalzott fegyelmi eljárással helyettesittetnek.

20. § Azon folyamatban levő fegyelmi ügyek, melyekben ezen törvény életbeléptekor a tiszti kereset már elrendeltetett, az 1870:XLII. törvénycikk, illetőleg az 1872. évi XXXVI. törvénycikk határozványai szerint fejezendők be; azoknál pedig, melyekben még a tiszti kereset elrendelve nincs, a további eljárás ezen törvény értelmében folytatandó.

21. § Mindaz, a mi a jelen törvényben a főispánra vonatkozólag mondatik, a főkapitányra, a főkirálybiróra és a fővárosban a főpolgármesterre is értendő.

22. § Ezen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére