1877. évi XII. törvénycikk

az 1848. évi törvények által megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtok-viszonyok rendezését tárgyazó 1871. évi LIII. tc. 45. és 51. §-nak módositásáról és a 6. §. pótlásáról * 

1. § Azon perekben, a melyeknek tárgyát az urbériség megállapitása is képezi, az 1871:LIII. tc. 45. és 51. §-ban foglalt következő általános rendelkezéseknek:

„a törvényszék a felek közt létrejött egyezséget csak alaki tekintetben veszi vizsgálat alá;” és

„a törvényszék által hozott itéletek és jóváhagyott egyezségek a kir. itélőtáblához hivatalból többé fel nem terjesztendők”,

csak akkor van helye, ha a volt földesur vagy jogutódja az urbériséget megállapitó egyezség vagy itélet alapján az állam irányában netalán érvényesithető kárpótlási igényéről világosan és határozottan lemond.

2. § Ha az 1. §-ban érintett perekben a volt földesur vagy jogutódja az urbériséget megállapitó egyezség vagy itélet alapján netalán érvényesithető kárpótlási igényéről az állam irányában világosan és határozottan le nem mond, - akkor:

a) Egyezség esetén a törvényszék a felek közt létrejött egyezséget nem csak alaki tekintetben, hanem az urbériség megállapitására nézve érdemileg is vizsgálat alá veszi, - és oly egyezségtől, a melyben több urbériség állapittatik meg, mint a mennyi az 1871. évi LIII. törvénycikk 44. §. szerint hivatalból eszközölt szabályszerü nyomozás által kinyomoztatott, - a jóváhagyást megtagadja.

A jóváhagyást megtagadó törvényszéki határozat a királyi táblához s onnan a legfőbb itélőszékhez fölebbezhető.

b) Itélethozatal esetén a törvényszék az urbériség kérdésében az 1871. évi LIII. t. -czikk 44. §-a szerint hivatalból eszközölt szabályszerü nyomozat alapján határoz.

c) a jóváhagyott egyezség vagy a meghozott itélet a kir. táblához hivatalból mindig felterjesztendő, mely azt az urbériség megállapitására nézve felülvizsgálat alá veszi, szükség esetén pótnyomozást rendel, és annak alapján érdemileg határoz.

A kir. tábla határozata hivatalból nem terjesztetik fel a legfőbb itélőszékhez, és ha az törvényes határidő alatt nem felebbeztetik, a végrehajtás hivatalból rendelendő el.

3. § Az 1871:LIII. tc. 45. és 51. §-ai - azon perekre nézve, a melyeknek tárgyát az urbériség megállapitása nem képezi - egész terjedelmükben, - azon perekre nézve pedig, a melyeknek tárgyát az urbériség megállapitása is képezi, a jelen törvény által nem érintett intézkedéseikben továbbra is érvényben maradnak.

4. § Az 1871:LIII. törvénycikk 6. §-ához pótlólag rendeltetik:

a) mindazok, kik vesztett urbériségekért földtehermentesitési kárpótlást, illetőleg utólagos kárpótlást még ezután kivánnak igénybe venni, tartoznak ebbeli igényüket az annak alapjául szolgáló itélet vagy egyezség jogérvényre emelkedésétől, ha pedig az itélet vagy egyezség jelen törvény hatályba lépte előtt már jogérvényre emelkedett, jelen törvény hatályba léptétől számitandó 6 hónap alatt a földtehermentesitési országos alapigazgatóságnál bejelenteni, különben igényük elenyészik.

b) Urbéri perekben keletkezett itélet, illetőleg egyezség alapján kárpótlás ezentul csak az esetben igényelhető, ha az urbéri per, a mennyiben az a fennálló törvények és szabályoknál fogva még ezentul is meginditható, jelen törvény hatályba léptétől számitandó egy év alatt az illetékes törvényszéknél folyamatba tétetik.

5. § Jelen törvény végrehajtásával a bel-, pénz- és igazságügyi ministerek bizatnak meg, - s az utóbbi felhatalmaztatik, hogy az Erdélyre nézve az 1871:LIII. törvénycikk 80. §-a alapján kibocsátott rendeletet, az ezen törvényben megállapitott elvekkel összhangzólag módositsa.


  Vissza az oldal tetejére