1879. évi XXIX. törvénycikk

a Görögországgal 1878. évi deczember 4/16-án kötött *  postaszerződés becikkelyezéséről * 

Az osztrák-magyar monarchia és Görögország királysága közt, az 1878. évi XX. tc. III. czikkében meghatározott mód szerint létrejött, és 1878. évi december 4/16-án *  Athenben aláirt postaszerződés, miután az országgyülés által elfogadtatott és mindkét szerződő fél részéről a szokott módon megerősittetett, ezennel az ország törvényei közé iktattatik.

Szövege a következő:

Ő Felsége az ausztriai császár, Csehország királya stb. és Magyarország Apostoli királya egyrészről, és Ő Felsége a görögök királya másrészről, kölcsönösen azon óhaj által vezéreltetve, hogy mindkét állam közt a barátság kapcsait szorosabbra fűzzék, és hogy az osztrák-magyar monarchia és Görögország közti postaszolgálatot az 1867. évi aprilis 5/17-én kötött *  és XXX. czikke értelmében a megtörtént felmondás folytán, 1876. évi deczember 19-én lejárt egyezmény helyett, új egyezmény utján szabályozzák, e végből meghatalmazottaikká kinevezték, ugymint:

[következik a meghatalmazottak megnevezése]

kik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kölcsönös közlése után, a következő czikkeket állapitották meg:

I. CZIKK

Az osztrák-magyar monarchia és Görögország közt rendes időszaki postaközlekedés tartatik fenn az osztrák-magyar monarchiából és idegen országokból Görögországba, valamint megforditva elinditott mindennemü levelezések szállitására.

A közlekedést az osztrák-magyar Lloyd gőzösei vagy más, Ő cs. és Ap. kir. felsége kormánya által felfogadott vagy segélyezett osztrák vagy magyar hajók fogják a meghatározott menetrend szerint fentartani.

Az osztrák-magyar monarchia postaigazgatásai fentartják maguknak a jogot, hogy az emlitett hajók menetrendeit, valamint az elindulás és megérkezés napját és óráit, a szolgálat szükségletei szerint és mindkét államnak, jól felfogott érdekeihez képest módosithassák; kötelezve lesznek azonban a görögországi postaigazgatást erről előbb idejekorán értesiteni.

II. CZIKK

Ő Felsége Görögország királya fentartja magának a jogot, hogy a jelen egyezmény I. czikkében megállapitott közlekedéseket a görögországi társaság gőzöseivel vagy egyéb a görög kormány által felfogadott vagy segélyzett görögországi hajók által szaporithassa.

A jelen czikkben előre látott ily esetben a görögországi postaigazgatás, az emlitett hajóknak menetrendét, valamint az elindulás és megérkezés napjait és óráit, a szolgálat szükségletei és érdekei szerint fogja szabályozni és kötelezve lesz az osztrák-magyar posta-igazgatásokat erről előbb idejekorán értesiteni.

III. CZIKK

A postaszolgálatban alkalmazott osztrák vagy magyar hajók azon görögországi kikötőkben, a hol a jelen egyezmény I. és IV. czikke értelmében kikötnek, s a postaszolgálatban alkalmazott görögországi hajók azon osztrák vagy magyar kikötőkben, a hol a jelen egyezmény II. czikke értelmében kikötnek, úgy a megérkezés, valamint elinduláskor a hajózási és kikötői illetékek s a fogyasztásukra szánt kőszén után szedett adók tekintetében mindazon kedvezményekben, és a vámügyi, rendőri, kikötői és egészségügyi kezelést illetőleg, mindazon előnyökben és kedvezményekben fognak részesülni, melyek a postaszolgálatban alkalmazott nemzeti hajóknak vagy bármely idegen gőzhajózási társaság ilyféle hajóinak megadattak vagy meg fognak adatni. Az emlitett postahajók mindazáltal a rakpart- és fénytorony-dijaknak alá lesznek vetve; kiköttetett azonban az, hogy ezek alól is azonnal fel lesznek mentve, mihelyt valamelyik más idegen hajó alóluk jövőben felmentetnék.

A hajók semminemű ürügy alatt különös rendeltetésüktől azaz a levelezések, utasok, árúk, pénzküldemények szállitásától el nem vonathatók és semminemű foglalás vagy zár alá nem vethetők.

Világosan kiköttetik az, hogy az 1867. évi aprilis 5/17-én kötött *  egyezménynek határozatai a rakpart- és fénytorony illetékmentesség kivételével, a jelen egyezménynek életbeléptetéseig hatályban maradnak.

IV. CZIKK

Mindkét álla postaszolgálati hajói a menetrendük szerinti időszaki utazásaik alatt érintett kikötőkben arany- és ezüstpénzeket és tárgyakat, valamint mindennemű más árúkat berakhatnak és kirakhatnak és bármely nemzetiségű utasokat uti podgyászuk- és holmijukkul együtt, a hajóra felvehetnek és kiszállithatnak, még pedig mindezt más kikötőben való rendeltetéssel is, azaz a parthajózást is üzhetik, feltéve, hogy a kapitányok az ezen kikötőkben az utasok és árúk megérkezését is elindulását illetőleg fennálló egészségügyi, vámügyi és rendőri szabályzatoknak minden tekintetben megfelelnek.

V. CZIKK

Ha a Lloyd-társaság vagy más, a postaszolgálatra rendelt osztrák vagy magyar hajózási társaság, később a görögországi társasággal vagy a görögországi kormány által elismert valamely idegen társasággal egyezményt kötne a végből, hogy bármily származású bel- vagy külföldi pénzküldeményeket, árúkat és utasokat egymástól kölcsönösen átvehessenek, ily esetre kiköttetik, hogy az átrakodás egyik hajóról a másikra az általuk érintett görögországi kikötőkben teljesen ment lesz minden illetéktől. E végből az osztrák vagy magyar hajók és az idegen hajók, melyek közt az emlitett kölcsönös átszállitás eszközlendő, megállapodhatnak az iránt, hogy miveleteiket akár nappal, akár éjjel foganatosithassák.

Megengedtetik továbbá az is, hogy az átszállásitásra rendelt pénzküldemények és árúk kirakassanak és a társaság költségén, még pedig a Lloyd-társaság vagy más valamelyik osztrák vagy magyar társaság, vagy bármilyen más, a görögországi kormány által elismert társaságnak (melylyel az emlitett egyezmény létrejött) külön helyiségében, az újbóli berakodásig őriztessenek a nélkül, hogy ezen árúk bármily áviteli illetéknek alá lennének vetve; a vámügyi felügyelet s az egészségügyi szabályzatok azonban reájok is kiterjednek.

VI. CZIKK

A görögországi kormány a Lloyd-társaságnak és minden más, a postaszolgálatra rendelt osztrák vagy magyar hajózási-társaság a vámügyi, kikötői és egészségügyi eljárásra nézve minden lehető könnyitést nyujt oly czélból, hogy a fuvarozás gyorsan és fennakadás nélkül eszközöltethessék.

Ugyanazon kedvezményekben fognak a postaszolgálatban alkalmazott görögországi hajók is az osztrák vagy magyar kikötőkben részesülni.

VII. CZIKK

Azon hajófelszerelési tárgyak és élelmiszerek, melyek ezen társaságok hajói számára hozatnának, a vámhatóság felügyelete alatt a társaság egyik hajójáról a másikra, vám- vagy egyéb illetéktől menten fognak átvitetni.

VIII. CZIKK

A levelezések átadása zárt küldeményekben fog történni. A szerződő felek postaigazgatásai egyetértőleg fogják az ezen küdemények váltására rendelt postahivatalokat kijelölni.

IX. CZIKK

Az osztrák-magyar monarchiából Görögországba és megforditva elinditott levelézek után fizetendő dijakra, a postaküldemények tárgyaira és állapotára, az ajánlásra, a dijak beszedésére, a levelezésekkel elégtelen bérmentesités esetén való bánásmódra, az elszámolásra, a fuvarozási költségekre stb.-re nézve az 1874. évi október 9-én Bernben kötött általános postaegyesületi szerződésnek és végrehajtási rendeletének illető határozatai, valamint az általános postaegyesület congressusainak későbbi megállapodásai lesznek mérvadók.

X. CZIKK

Az osztrák és magyar hajók azon zárt küldeményeket, melyeket a görögországi postahivatalok egymás közt váltanak, az ezen hajók által menetrendük szerint érintett görögországi kikötőkbe, a megelőző czikkben foglalt határozat alól kivétel gyanánt dijmentesen fogják szállitani.

XI. CZIKK

Az osztrák és magyar hajók alkalmazottjai a görögországi kikötőkben s a görögországi hajók alkalmazottjai az osztrák-magyar monarchia kikötőiben tovább szállitandó levelezéseket csupán a postahivataloktól vehetik át.

Sőt kötelesek a postaküldeményeket magukban az illető postahivatalokban átvenni és átadni.

Az osztrák-magyar gőzhajózási társulatoknak görögországi kikötőkben lévő ügynökségei, valamint a görögországi gőzhajózási társulatoknak az osztrák vagy magyar kikötőkben létesitendő ügynökségei, levelezéseknek zárt küldeményekké való összeállitásától vagy ilyféle küldemények átvételétől hasonlókép tartózkodni kötelesek, az ily természetű műveletek kizárólag az illető postaigazgatások szolgálati köréhez tartozván.

Az osztrák-magyar társulatoknak Korfuban és Syrában lévő ügynökségei mindazáltal fel vannak jogositva arra, hogy átvehessék és átadhassák mindazon zárt küldeményeket (még pedig mind a feladásra, mind a kézbesitésre), melyek a Törökországban és Egyptomban felállitott osztrák-magyar postahivatalok és az osztrák-magyar monarchia postahivatalai közt közvetlenül váltatnak.

Megállapittatott azonban az, hogy a jelen czikk I. és II. kikezdésében foglalt határozatok nem alkalmazhatók azon levelezésekre, melyeket az osztrák-magyar társulatok ügynökei egymás közt vagy az osztrák-magyar monarchiában székelő központi igazgatásaikkal, avagy Ő császári és apostoli királyi Felségének a görögországi kikötőkben lévő kormányközegei egymás közt vagy kormányukkal hivatalos ügyekben váltanak.

Ugyanezen kivételnek leend helye azon levelezésekre is, melyeket a görögországi hajók ügynökei egymás közt vagy központi igazgatásaikkal, valamint az osztrák-magyar monarchia kikötőiben lévő görögországi kormányközegek egymás közt vagy kormányukkal hivatalos ügyekben váltanak.

A két részbeli postaigazgatások illető levelezéseinek szállitására rendelt hajók parancsnokai őrködni fognak a felett, hogy legénységük vagy az utasok által levelek jogosulatlanul ne szállittassanak s az e részben netalán elkövetett kihágásokat az illető helyre fel fogják jelenteni.

XII. CZIKK

A két szerződő fél postaigazgatásai szabályozni fogják egymás közt a számadás módját, valamint a jelen egyezményi határozatok pontos végrehajtásának biztositására szükséges minden részletes rendszabályt.

Magától értetik, hogy az érdekelt igazgatások az épen emlitett rendszabályokat, a hányszor azt szükségesnek találják, közös egyetértéssel módosithatják.

XIII. CZIKK

A jelen egyezmény hatályba lép 1879. évi január hó 1-jén és hatályban marad 1883. év végéig.

Ezen határidőn túl az egyezmény érvényben marad egyik évről a másikra mindaddig, mig a szerződő felek egyike a másikat egy évvel előbb, az ezen egyezmény hatályának megszüntetésére vonatkozó szándékáról értesiti, vagy ha jelen egyezmény új szerződés által helyettesittetnék.

Jelen egyezmény hatályba léptének napjával az osztrák birodalom és Görögország királysága közt, 1867. évi aprilis 5/17-én kötött *  postaegyezmény hatályát veszti.

XIV. CZIKK

Jelen egyezmény jóváhagyatni fog s a jóváhagyási okmányok Athenben, a lehetőség szerint, mielőbb ki fognak cseréltetni.

Minek hiteléül az illető meghatalmazottak a jelen egyezményt aláírták és pecsétjeikkel ellátták.

[Aláírások]


  Vissza az oldal tetejére