1879. évi XLVII. törvénycikk

a kir. József-műegyetem és az állatgyógyintézet állandó elhelyezésére Budapesten emelendő államépületekről és az erre megkivántató költségek fedezéséről * 

1. § A kir. József-műegyetem állandó elhelyezésére Budapesten, az állam tulajdonát képező muzeum-köruti 8-ik számu telken, a hol jelenleg az állatgyógyintézet van elhelyezve, állami épület emeltetik.

2. § Az állatgyógyintézet részére e czélra már rendelkezésre álló telken (VII. kerület, Rottenbiller-utcza 115., 116., 117., 118., 119.) emeltetik állami épület.

3. § E két állami épületnek együttes fölépitése czéljából a vallás- és közoktatásügyi minister felhatalmaztatik, hogy a pénzügyministerrel egyetértőleg 790,000, azaz hétszázkilenczvenezer forint erejéig terjedő kölcsönt felvegyen.

4. § Az ezen kölcsönnek legfeljebb 6% kamat és 0,329% tőketörlesztés mellett, 51 év alatti visszafizetésére, az 1883-1932. években, tehát ötven éven át, évi 50,000 forint, az 1933, vagyis az ötvenegyedik törlesztési évben 37,233 frt 97 kr. törlesztési hányad vétetik föl a vallás- és közoktatásügyi ministerium költségvetésébe.

5. § Az 1871. évben szab. kir. Pest városa által a műegyetem épületére hozzájárulásképen fölajánlt 150,000 frt, ugyanezen czélra a vallás- és közoktatásügyi minister rendelkezésére adatik.

6. § E törvény végrehajtásával a vallás- és közoktatási minister, - az állatgyógyintézet épitését illetőleg a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi ministerrel, a pénzügyi müveletre nézve pedig a pénzügyministerrel együttesen bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére