1880. évi XVIII. törvénycikk

Szeged szab. kir. város területén emelendő épitmények adómentességéről * 

1. § Szeged szab. kir. város területén az 1879. évi árviz után téritvény mellett épült ideiglenes házak, az 1882. deczember hó 31-éig, sem állami, sem községi adóalap tárgyát nem képezik.

A téritvényes épületek közül

azok, melyek bármi okból az 1882 deczember 31-én túl fenmaradnak, az 1883 január hó 1-ső napjától kezdve községi pótadóval rovatnak meg;

azok pedig, melyek bármi okból az 1884. deczember hó 31-én túl is fenmaradnak, az 1885. január hó 1-ső napjától kezdve állami adóval rovatnak meg.

Az 1882. éven túl fenmaradt téritvényes épületek a községi pótlék, illetőleg állami adó kivethetése czéljából a fennálló adótörvények értelmében az 1883. év január havában összeirandók.

2. § Az 1879. évi árviz után épült és az 1884 deczember hó 31-éig lakható állapotba helyezett végleges új házak közül azok, melyek az árviz következtében földig lerombolt épületek telkén, a korábbi épületek falanyagainak vaqy tetőrészeinek felhasználásával vagy a nélkül, az újon megállapitott épitkezési rendszabályoknak megfelelőleg épittettek, legyenek ezen épületek akár önállóak, akár az 1868:XXII. tc. 23. §-a szerint új adó tárgyát képező toldalék-épitmények, azon naptól kezdve, melytől fogva lakható állapotba helyeztettek, az 1896 deczember hó végeig állami adómentességben részesittetnek.

3. § a) Azon épületek, a melyek a város szabályozása folytán előállott új telkeken teljesen újonnan épittetnek és a jelen törvény kihirdetésétől számitott 10 év alatt lakható állapotba helyeztetnek: általánosságban tizennégy évig mentesek az állami adótól;

b) azon épületek, melyek a város szabályozási terve szerint nyitandó kis körút mentén emeltetnek: tizenhat évig;

c) azon épületek végre, melyek a kis körút s a Tisza folyam között fekvő és továbbá az úgynevezett Sina-telken, eddig házhelyeknek nem használt területeken legalább egy emeletre épittetnek: tizennyolcz évig mentesek az állami adótól.

Az ezen §-ban körülirt adómentesség kezdetét veszi:

1. azon épületeknél, melyek 1884 deczember hó végeig lakható állapotba helyeztetnek, 1885 január hó 1-ső napjától;

2. azon épületeknél, melyek 1884. deczember hó 31-ike után lakható állapotba helyeztetnek, az épités bevégeztét követő béridőszak 1-ső napjától.

4. § A 2. és 3. §-okban emlitett házak adómentességét a házadó iránti gyakorlati szabályokban körülirt módon és időben a kir. adófelügyelő állapitja meg.

5. § Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére