1880. évi LV. törvénycikk

Krassó és Szörény megye egyesitéséről * 

1. § Az eddig fennállott Krassó és Szörénymegye „Krassó-Szörény-megye” elnevezés alatt egy törvényhatósággá egyesittetik.

Az ekként alakitott törvényhatóság székhelye: Lugos.

2. § Az egyesitett megyében addig, mig az 1870:XLII. tc. rendelkezéseinek megfelelő megyei bizottság meg nem alakittatik, a volt Krassó- és Szörénymegyei bizottsági tagok képezik a törvényhatósági egyetemét képviselő bizottságot.

3. § Ezen törvényhatóságok a belügyminister felhivására s az általa az 1881. év folyamán kitűzendő határidőben közgyülést tart, s a bizottságnak az 1870:XLII. törvénycikkben az első alakulásra nézve megszabott módon eszközlendő ujraalakitása iránt a szükséges intézkedéseket megteszi.

4. § A volt krassómegyei központi tisztviselők, az 1870:XLII. tc. értelmében eszközlendő általános tisztujitásig, az egyesitett megyében is megtartják állomásaikat; ugyszintén a volt szörénymegyei központi tisztviselők is eddigi minőségükben az egyesitett megye tisztikarába vétetnek fel, kivévén, ha ez által a központi személyzet száma a kellő létszámot tulhaladná, mely esetben a szörénymegyei személyzetből a hivatalban fiatalabbak lemondottaknak tekintetnek; kik is ez esetben végkielégitésül egy évi fizetésükre igényt tarthatnak.

A járási tisztviselők az általános tisztujitásig mind a két volt megyében kivétel nélkül állomásaikon maradnak.

Az időközben megürült állomások az 1870:XLII. tc. rendelkezései szerint töltetnek be.

5. § A fennállott két megye ingó és ingatlan vagyonára nézve az 1876:XXXIlI. tc. által egyesitett megyék vagyonát illetőleg, meghatározott alapelvek lesznek alkalmazandók.

6. § Krassó-Szörénymegye, a volt Krassó és Szörénymegye azon részeinek kivételével, melyek a fehértemplomi választókerülethez tartoznak, az eddigi beosztás és választási székhelyek fentartása mellett, hét országgyülési képviselő-választókerületet képez.

Minden választó-kerület csak egy képviselőt választ.

7. § Az egyesitett megyékben a választók névjegyzékének kiigazitására és az országgyülési képviselőválasztások vezetésére, az 1874:XXXIII. tc. 17-20. és 117. §-aiban elrendelt módon, de mindenesetre az 1881-ben megejtendő általános országgyülési képviselőválasztásokat megelőzőleg, központi választmány alakitandó.

Ezen központi választmány megbizása, az 1874:XXXIII. alapján alkotott központi választmányok megbizásával szünik meg.

8. § Addig, mig az ujonnan alakitott megye bizottsága (2. §) és központi választmánya (7. §) meg nem alakul, s mig a tisztviselők iránt az intézkedés a 4. § értelmében meg nem történt, Krassó és Szörénymegye jelenlegi bizottsága, központi választmánya és tisztikara működésüket folytatni tartoznak.

9. § Krasso és Szörénymegye egyesitése által az ezen megyék területére nézve hatályban levő igazságszolgáltatásra vonatkozó törvények, rendeletek és szabályok további fennállása nem érintetik, s az iránt, hogy ezeknek épségben tartása mellett az igazságszolgáltatás az egyesitett megyében miként eszközöltessék, az igazságügyi minister rendeleti uton intézkedik.

10. § Az 1848:V. tc. 5. §-ának, az 1873:XXVII. és az 1874:XXXIII. tc.-nek jelen törvénynyel ellenkező határozatai hatályon kivül tétetnek.

11. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép; a végrehajtás idejének és módozatainak meghatározásával, valamint az e végből szükséges utasitások kiadásával a belügyminister, a 9. §-t illetőleg az igazságügyi minister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére