1881. évi XXXII. törvénycikk

a 6 százalékos magyar aranyjáradék-kölcsönkötvények beváltásáról és ezen czélból 4 százalékos magyar aranyjáradék-kölcsönkötvények kibocsátásáról * 

1. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy az 1875. évi XLIX., 1876. évi XLVI., 1877. évi VII., IX., XIV., XV., XVII., 1878. évi II., VIII., IX., XV., XVI. és XVII. és 1879. évi II. törvénycikk alapján kibocsátott, összesen 400 millió arany forint (1000 millió frank, 40 millió sterling font, 810 millió német birodalmi márka) névértékü adómentes 6%-os magyar aranyjáradék-kölcsönkötvények beváltására 4%-kal aranyban kamatozó, hasonlóan adómentes és a beváltandó 6%-os kötvényekkel, a kamatlábat kivéve, mindenben egyenlő járadékkötvényeket, melyek kizárólag ezen czélra forditandók, a szükséges mennyiségben kibocsáthasson. A beváltott 6%-os magyar aranyjáradék-kölcsönkötvények megsemmisitendők.

2. § A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy ezen mivelet keresztülvitele czéljából, a 6%-os aranyjáradék-kötvények birtokosainak, a kötvényekben kifejezett tőkét részletenkint legalább három hóra felmondhassa, és a mennyiben a kötvénybirtokosok a birtokukban levő 6%-os kötvények helyébe az azokért nekik csere utján felajánlandó 4%-os aranyjáradék-kötvényeket elfogadni hajlandók nem lennének, a kötvénybirtokosoknak, a kötvények névszerinti tőke-értékét sterlingértékben, vagy arany forintokban kifizethesse.

A felmondott kötvények után a felmondási határidőn túl kamat nem jár, és ennek folytán a hiányzó - a felmondásig le nem járt - szelvények értéke a tőkéből lesz levonandó.

3. § Az előző 2-ik §-ban körülirt mivelet lehetőleg 1883. év végéig, legkésőbb 1884. év végéig keresztülviendő.

4. § Utasittatik a pénzügyminister, hogy a kibocsátandó 4%-os aranyjáradék-kötvényeket részletenkint oly áron és oly módon értékesitse, melynél fogva az aranyjáradék-kötvények után fizetendő évi kamatösszeg, a beváltási mivelet legombolyitásának ideje alatt folyton kevesbedjék, a mivelet befejezése után pedig, az ezen törvény alapján kibocsátott összes 4%-os aranyjáradék-kötvények után, évi kamat fejében legfeljebb 21.800,000 arany forint (218,000 sterling font) fizettessék.

5. § Ezen törvény kihirdetése után azonnal életbe lép; annak végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg, ki az egész mivelet befejezése után és legkésőbben 1885. évben erről az országgyülésnek jelentést teend.


  Vissza az oldal tetejére