1881. évi LXIV. törvénycikk

Abauj és Torna megyék egyesitéséről * 

1. § Az eddig fennállott Abauj megye és Torna megye „Abauj-Torna megye” elnevezés alatt egy törvényhatósággá egyesittetik, Dernő, Hárskut, Kovács-Vágás, Lucska, Barka, Borzova és Szilicze, volt Tornamegyei községek kivételével, melyek Gömör megyéhez csatoltatnak.

Az ekként egyesitett törvényhatóságok székhelye Kassa sz. kir. város.

2. § Abauj-Torna megyében ideiglenesen a volt Abauj és Torna megyék bizottsági tagjai képezik az uj megye bizottságát, kivévén az 1. §-ban emlitett hét községben lakó megyei bizottsági tagokat, kik mint ilyenek Gömör megye bizottságába lépnek be.

Ezen megye a belügyminister felhivására s az általa kitüzendő határidőben közgyülést tart, s a bizottságnak az 1870:XLII. törvénycikkben az első alakulásra nézve megszabott módon eszközlendő ujra alakitása iránt a szükséges intézkedéseket megteszi.

3. § A volt Abaujmegyei központi és járási tisztviselők, az 1870:XLII. törvénycikk értelmében eszközlendő általános tisztujitásig, az egyesitett megyében is megtartják állomásaikat: a volt Tornamegyei központi tisztviselők közül azok, kikre mulhatatlanul szükség lesz, a belügyminister jóváhagyása mellett eddigi minőségükben az egyesitett megye tisztikarába vétetnek fel. Az egyesitett megye járásainak uj beosztása iránt az egyesitett megye közgyülése fog az 1870:XLII. tc. értelmében szabályrendeletileg intézkedni, ugy azonban, hogy az egyesitett megye járásainak száma egygyel kevesebb legyen, mint a két megye járásai együtt voltak.

Az ezen intézkedés következtében hivatal nélkül maradt tisztviselők, illetőleg a segéd- és kezelő-személyzet tagjai, végkielégitésül egy évi fizetésükre igényt tarthatnak.

4. § Abauj és Torna megyék ingó és ingatlan vagyonára nézve az 1876:XXXIII. törvénycikk II. fejezetében az egyesitett megyék vagyonát illetőleg meghatározott alapelvek lesznek alkalmazandók.

5. § Országgyülési képviselő-választás tekintetében Abauj-Torna megye, az eddigi beosztás és székhelyek fentartása mellett, hét választó-kerületet képez. Az 1. §-ban emlitett hét községnek képviselő-választó-kerületbe leendő beosztása iránt pedig Gömör megye bizottsági közgyülése fog, belügyministeri jóváhagyás fentartása mellett, intézkedni.

Minden választó-kerület csak egy képviselőt választ.

Ezen megyében az 1874. évi XXXIII. törvénycikk 17-20. és 117. §-ban elrendelt módon új központi választmány alakitandó, melynek megbizása az idézett törvény alapján alkotott központi választmányok megbizásával szünik meg.

Addig pedig, mig ezen központi választmány megalakul, Abauj és Torna megyék jelenlegi központi választmánynyai együttesen folytatják müködésüket.

Az 1848:V. törvénycikk 5. §-ának és az 1874:XXXIII. törvénycikknek jelen törvénynyel ellenkező határozatai hatályon kivül helyeztetnek.

6. § Ezen törvény életbeléptetése idejének meghatározása és annak végrehajtása a belügyministerre bizatik.


  Vissza az oldal tetejére