1882. évi XXV. törvénycikk indokolása

a császári és királyi közös hadsereg katonai nevelő- és tisztképzőintézeteinél magyar korona országokbeli ifjak részére adományozandó 120 alapitványi helynek felállitása tárgyában * 

Általános indokolás

A jelen törvényjavaslatnak kimondott czélja: a magyar koronához tartozó országok ifjuságának a katonai nevelő- és tisztiképző intézetekben az eddiginél nagyobb mérvben leendő magasabb fokú kiképeztetése, és igy közvetlenül a közös hadsereg magyar csapatai tisztikarához tartozó benszülöttek számarányának emelése.

Mert tagadhatlan az, hogy Magyarország sem a közös hadsereg tisztikarában, sem pedig a katonai nevelő- és képzőintézetekben nincsen oly arányban képviselve, mely őt hatalmi állásánál, és a hadsereg s a katonai képzőintézetek fentartására hozott áldozatainál fogva megilletné.

S ha tekintetbe vesszük, hogy a katonai nevelő- és képzőintézetekben lévő magyarországi illetőségű ifjak aránytalanul csekély számának oka főbbként abban rejlik, hogy a tisztán katonai kincstári alapitványi helyek adományozása, melyekhez Magyarország a quóta arányában hozzájárul, a katonai szolgálati érdemeknek nemzetiségtől és országtól független alapján történik, és igy a magyarországi illetőségű katonatisztek csekélyebb számánál fogva is kevés azon magyar katonatisztek száma, kiknek fiaik az emlitett intézetekben rendszeresitett kincstári helyekre első sorban felvehetők volnának;

ha tekintetbe vesszük továbbá azon körülményt, hogy a ludoviceumi alapok, melyekből 1871. évig 74 magyar alapitványos nyert kiképeztetést a katonai tanintézetekben, az 1872. évi XVI. törvénycikk által rendelt czélra fordittattak, valamint az erdélyi ifjak számára rendszeresitve volt 18 állami alapitványi hely 1870. évben szintén megszünt, s ekként a kizárólag magyarországi ifjak rendelkezésére álló alapitványi helyek száma 22 pénzügyi- és 22 magánalapitványi helyre csökkent - mig a monarchia másik államában, 40 magán és 46 pénzügyi alapitványi helyet nem is számitva, 73 állami és 95 tartományi alapitványi helyek léteznek, melyek részint az osztrák cs. kir. honvédelmi ministerium tárczájának, részint pedig az egyes királyságok és országok költségvetéseiben találják fedezetüket: a javulás e téren, a létező viszonyok között, csupán a tervezett 120 állami alapitványi hely rendszeresitésétől remélhető.

Ezen 120 alapitványi hely közül, a katonai nevelő- és képző-intézetek, egymásután fokozatosan következő 10 évi tanfolyamának megfelelőleg mindegyikre 12, - következőleg a katonai alreáliskola IV. osztályára összesen 48, - a főreáliskola III. osztályára 36, - a katonai akadémia ugyanannyi osztályára szintén 36 esik.

Ennélfogva (84 helyett 400, - 36 akadémiai helyet 800 frtjával számitva) azon időben, midőn az emlitett helyek közvetlen felvételek s fokozatos előléptetés következtében mindegyik intézetben a megfelelő számban betölthetők lesznek: a fentartási költség évenként 62,400 frtra fog terjedni.

Minthogy pedig a felvett növendékek felsőbb osztályokba való előléptetésének fentartása miatt, - továbbá azért, mivel a mindkét katonai reáliskola tantárgyainak rendszeres összefüggése folytán, a fő-reáliskolába, pályázat utján leendő felvételnek helye nincsen; egyszerre a 120 alapitványi hely be nem tölthető: egyelőre az alreáliskolákban 24 és a katonai akadémiákban szintén 24 hely leend a legközelebbi 1882/3. iskolai évre betöltendő; - és ezen helyek fentartási költségei, - az emlitett évben 28,800 frtra fognak terjedni.

Az 1883/4. iskolai évben, ugyan a fentebb emlitett számban újonnan betöltendő, - továbbá a megelőző évben már rendszeresitett helyek fentartása 57,600 frtot veend igénybe.

A törvény czélja hozván magával, hogy tisztté leendő alkalmaztatásra minősitett növendékek az akadémiákból, minél előbb megfelelő számban léphessenek ki, s hogy egyszersmind a szabályszerű arány az intézetek alapitványi 120 helye közt lehető rövid idő alatt helyre állittassék; - addig mig a katonai fő-reáliskolákra esedékes 36 hely az al-reáliskolákból 1884/5. iskolai évben megkezdődő előléptetés folytán fokozatosan betölthető lesz; az emlitett 36 alapitványi helyre esedékes összegek oly módon fognak felhasználtatni, hogy azok erejéig, a katonai akadémiákra előirányzott 36 helyen felül is fognak oda növendékek évenkénti pályázat utján mindaddig felvétetni, mig a katonai fő-reáliskolára eső 36 hely, előléptetés utján be nem lesz töltve.

Ez oknál fogva szükséges, a katonai akadémiák első év folyamában mind a legközelebbi 1882/3., mind az azután következő tanévben 24 növendéket pályázat utján közvetlenül venni fel.

Tekintettel továbbá arra, miszerint a katonai fő-reáliskolai helyekről, csakis az az 1887/8. iskolai év kezdetével leend az akadémiákba való előléptetés foganatba vehető, nehogy az 1882/3. és a következő tanévben az akadémiákba összesen felveendő 48 növendéknek, a három évi tanfolyam elvégeztével bekövetkező tömeges kilépése folytán, az akadémia magasabb osztályaiba előléptethető növendékekben hiány mutatkozzék: az 1884/5. és 1885/6. iskolai évek mindegyikére a katonai akadémiák első osztályába 12 növendéknek, pályázat utján leendő felvétele mellőzhetlennek mutatkozik.

Ily módon leend eszközölhető a 120 alapitványi helynek az 1886/7. iskolai évben, az intézetek mindegyikében, szabályszerű mennyiségben leendő betöltése.

A mi pedig azon költség-különbséget illeti, mely a fentebbi pont szerint az akadémiai helyeknek a szabályszerűnél magasabb számban ideiglenesen tervezett betöltése folytán, a 120 alapitványi hely évi fentartására előirányzott összeggel szemben két évig mutatkozni fog, - azt az összes 120 helyre felvett növendékek között időközben, átlagos számitás szerint előforduló személyes változások következtében, évenként fenmaradó ellátási összegek, reménylhetőleg ki fogják egyenliteni.


  Vissza az oldal tetejére